Alueellisen liikkumisen rahoitushaku

Rahoitushaku on nyt päättynyt. Kiitos kaikille hakeneille!

#liikenne #kierrollakasvuun

AJANKOHTAISTA

MISTÄ ON KYSE?

Kaisa koulukyytiläinen, Teppo työmatkalainen ja terveysasemalle matkaava Maija kulkevat samalla kyydillä. Digitalisaation myötä helppokäyttöiset liikkumispalvelut ovat saaneet yksityisauton omistamisen tuntumaan vaikealta ja kalliilta. Erilaisia kuljetuksia yhdistellään luontevasti ja helposti, myös tavaralogistiikkaa: paketti voi matkata niin kuljetusfirman mukana kuin kenen tahansa autossa tai pyörän tarakalla. Arkisissa matkoissa pyöräily on valtavirtaa – kiitos hyvien puitteiden, kannusteiden ja terveyshyötyjen.

Edellä kuvattu on vielä kuvitelmaa tulevaisuudesta, mutta ei enää kauaa. Sitra avasi 27.11.2017 rahoitushaun, joka pyrkii mullistamaan liikkumisen. Tavoitteena on edistää liikkumisen merkittävää tehostamista ja resurssiviisautta Suomen alueilla ja maakunnissa, pohjautuen eri toimijoiden väliseen yhteistyöhön ja uusiin ratkaisuihin. Etsimme liikkumisen uusien toimintamallien ja ratkaisujen kehittäjiä ja käyttöönottajia Suomen eri alueilta.

Mitä tavoitellaan?

Uuden liikennepalvelulain sekä maakunta- ja sote-uudistuksen myötä liikkumisen järjestämisen roolit ovat jäsentymässä uudelleen. Alueelliset, eri toimijoiden väliset konsortiot ja maakunnat voivat ottaa veturin roolin tässä muutoksessa, kun erillisistä palveluista siirrytään kohti kokonaisvaltaista liikkumisjärjestelmää. Peräänkuulutamme julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden ja tutkimuslaitosten yhteistyötä. Nyt etsimme siis edelläkävijöitä, jotka haluavat luoda uusia alueellisen liikkumisen malleja.

Rahoitettavien hankkeiden tuloksena alueilla otetaan käyttöön uusia liikkumiseen ja kuljetuksiin liittyviä toimintamalleja, jotka tehostavat toimintatapoja merkittävästi ja ylittävät totutut organisaatiorajat. Etsimme kokonaisuuksia, joiden toteutuminen hyödyttää alueita myös taloudellisesti, jolloin ne ovat elinkelpoisia myös Sitran rahoituksen jälkeen. Rahoitushakemukset käsitellään toimija- tai yrityskohtaisesti.

Kriteerit

Mitä hakemuksilta odotetaan?

Arvioimme hakemuksia seuraavien kriteerien avulla:

 • Hanke on uusi: Hanketta ei saa olla aloitettu ennen tuen hakemista.
 • Vaikuttavuus: Hankkeessa toteutetaan konkreettisia toimenpiteitä (kokeilut ja pilotit), jotka pyrkivät muuttamaan nykytilaa kohti kiertotaloutta eli edistämään liikkumisen ja kuljetusten merkittävää tehostamista resurssiviisauden ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisen näkökulmasta. Vaikuttavuus pitää todentaa mittaamalla.
 • Visionäärisyys: Hanke tähtää selkeästi tulevaisuuteen ja sillä on ilmeistä uutuusarvoa. Ehdotus huomioi ja mahdollisesti hyödyntää Lakia liikenteen palveluista (320/2017) sekä muita vielä valmisteilla olevia hallinnollisia uudistuksia.
 • Laaja alueellinen sitoutuminen ja jatkuvuus: Ehdotuksella on hyvät edellytykset tuen saamiseen alueella päätöksenteon eri tasoilla ja tämä on osoitettavissa esimerkiksi alueen strategiassa tai vastaavassa. Hakemus osoittaa vahvan resursoidun sitoutumisen ja suunnitelmat toiminnan jatkuvuudesta rahoituksen kohteena olevan hankkeen jälkeen.
 • Monistettavuus: Ehdotus on monistettavissa ja skaalattavissa myös muille alueille ja maakuntiin. Ehdotus siis kohdistuu tarpeeseen tai ongelmaan, joka on tunnistettu myös muilla kuin vain yksittäisen kunnan tai maakunnan alueella. Hankkeesta saatavaa tietopohjaa tulee voida hyödyntää laajasti myös muissa hankkeissa.
 • Toteutettavuus: Toteuttajilla on riittävä osaaminen ja verkostot konkreettisen sekä taloudellisesti järkevän ratkaisun kehittämiseen, käyttöönottoon ja vakiinnuttamiseen.
 • Viestinnällisyys: Hankkeen toteuttajat sitoutuvat suunnittelemaan ja toteuttamaan hankkeen viestinnän. Arvostamme olemassa olevien verkostojen ja kanavien hyödyntämistä viestinnässä. Hankkeen viestintätoimet pohjustavat hankkeessa saatujen oppien monistettavuutta.
 • Loppukäyttäjien osallistuminen: Ratkaisua kehitetään ja pilotoidaan yhdessä loppukäyttäjien kanssa.

Kuka voi hakea ja mihin rahoitusta voi käyttää?

Rahoitushaku on avoin eri yleishyödyllisille ja julkisille toimijoille, tutkimuslaitoksille, yrityksille ja toimijoiden muodostamille konsortioille. Konsortioissa taloudellista toimintaa harjoittavat tahot, kuten yritykset, voivat hakea rahoitusta Kiertotalouden tukiohjelman alla tutkimus- ja kehityshankkeisiin, innovaatioklustereille, pk-yritysten innovaatiotoimintaan ja pk-yritysten käynnistykseen. Julkinen ja kolmas sektori sekä tutkimuslaitokset voivat puolestaan hakea Sitran hankerahoitusta esimerkiksi innovatiivisiin julkisiin hankintoihin.

Esimerkki rahoituksen hakemisesta:

Yrityksen x, yrityksen y ja julkisen toimijan z konsortio tekee yhteisen hankesuunnitelman, jossa kuvataan yhteistyön ja kokeilujen tavoitteet ja visio tulevaisuudesta. Hakemuksessa kerrotaan, mitä rahoitusta kukin yksittäinen yritys tai toimija hakee omarahoituksen täydennykseksi:

 • Julkinen toimija z hakee Sitralta hankerahoitusta innovatiiviseen julkiseen hankintaan ja viestintään, jossa kuntalaisille kerrotaan uusista palveluista, yhteensä 250 000 €.
 • Yritys x hakee tukea innovaatioklusterille koulutusohjelman ja konferenssin järjestämiseksi 35 000 € (artikla 27).
 • Yritys y hakee tukea kokeellisen kehittämisen tutkimushankkeeseen palkattavan henkilön palkkakustannuksiin 105 000 € (artikla 25).

Mistä aloittaa?

Alueellisen liikkumisen rahoitushaku oli avoinna 27.11.2017 ja 15.2.2018 välisenä aikana. Sitra voi rahoittaa hankkeita korkeintaan elokuuhun 2019 asti.

Haku on viisivaiheinen:

 1. Ensimmäisessä vaiheessa hakijat muodostavat konsortioita, ja kukin konsortio tekee yhteisen hankesuunnitelman, joka tulee toimittaa Sitralle. Sitra valitsee parhaat hankkeet jatkoon.
 2. Toisessa vaiheessa jatkoon valituille konsortioille järjestetään työpaja, jossa ne avaavat omia suunnitelmiaan (liikesalaisuuden puitteissa) ja miettivät yhteistyömahdollisuuksia. Tavoitteena on jalostaa hakemuksia siten, että niissä ei ole päällekkäisyyksiä.
 3. Kolmannessa vaiheessa valittujen konsortioiden kaikki osapuolet hakevat erikseen ja itsenäisesti rahoitusta joko täyttämällä tukihakemuslomakkeen, jos rahoitusta haetaan tukiohjelman alla tai vapaamuotoisella rahoitus­hakemuksella, mikäli rahoitusta ei haeta tukiohjelmasta (ei-taloudellinen toiminta).
 4. Neljännessä vaiheessa Sitra arvioi hakemukset ja päättää sen perusteella, mitä hankkeita se rahoittaa ja tekee tuki- ja rahoituspäätökset.
 5. Viidennessä vaiheessa tehdään rahoitussopimukset Sitran ja rahoituksensaajan välillä.

Sitra arvioi hankehakemukset arviointikriteereiden valossa ja päättää sen perusteella, mitä hankkeita se rahoittaa. Sitra voi halutessaan pyytää ulkopuolisten asiantuntijoiden lausunnon (esimerkiksi ITS Finlandin, liikenne- ja viestintäministeriön, Liikenneviraston, Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin, maa- ja metsätalousministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön edustajalta) arvioinnin tueksi, mutta nämä lausunnot eivät sido Sitraa.

Ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelmasta tulee käydä ilmi hankkeessa tehtävä yhteistyö, visio ja sisältö. Siinä pitää myös eritellä konsortion osapuolten vastuut ja budjetit. Hankesuunnitelma saa olla korkeintaan viisi sivua pitkä.

Näillä pääset liikkeelle:

OTA YHTEYTTÄ

Mistä on kyse?