Möjligheter för cirkulär ekonomi i Afrika

Vi påskyndar omställningen till cirkulär ekonomi i de afrikanska staterna i samarbete med lokala, internationella och finländska aktörer.

Vad handlar det om?

Omställningen till en kolneutral cirkulär ekonomi i Afrika hjälper till att reagera på klimatförändringen, förlusten av biologisk mångfald och kriser som följer på dessa. Cirkulär ekonomi bidrar också till att skapa hållbar tillväxt och arbetstillfällen.

En cirkulär ekonomi som fokuserar på lokala kretslopp kan hjälpa ekonomin i Afrika och dess stater att öka resiliensen och bättra tåla externa chocker. Cirkulär ekonomi stödjer starkt uppnåendet av FN:s mål för hållbar utveckling i Afrika.

Som en tillväxtekonomi kommer Afrika att öka sin produktion och konsumtion avsevärt under de kommande årtiondena. En snabb och rättvis omställning till cirkulär ekonomi erbjuder Afrika och dess unga befolkning en möjlighet att visa vägen för hela världen. WCEF2022, som anordnas i Rwanda hösten 2022, vänder på en global nivå blickarna mot möjligheterna för cirkulär ekonomi i Afrika.

Vad gör vi?

Sitra, Finlands utrikesministerium och Nordic Development Fund har inlett ett partnerskap med Afrikanska utvecklingsbanken (AfDB) för att stödja främjandet av cirkulär ekonomi i afrikanska stater. Målet är att sprida finländsk kompetens inom cirkulär ekonomi till länderna i Afrika med hjälp av Afrikanska utvecklingsbankens nätverk. Samtidigt uppmuntrar vi även andra samarbetspartner att medverka i arbetet med cirkulär ekonomi. Tillsammans bygger vi upp ett nytt slags samarbete som lämpar sig för den lokala verksamhetsmiljön mellan Finland och afrikanska länder. Sitra är medlem i ACEA, förbundet för cirkulär ekonomi i Afrika.

Hela världens blickar vänds mot lösningar inom cirkulär ekonomi i Afrika, när världsforumet för cirkulär ekonomi WCEF anordnas hösten 2022 i Rwanda. Republiken Rwanda, afrikanska förbundet för cirkulär ekonomi ACEA och Sitra står värd för evenemanget tillsammans med internationella partner.

Dessutom stödjer vi Finlands beskickningsnätverk i Afrika i att främja cirkulär ekonomi genom att anordna workshop-webbinarier samt sammanställa en materialbank om cirkulär ekonomi till beskickningarnas förfogande. Det första webbinariet för beskickningarna i Afrika anordnades i september 2020.

Handboken för dem som gör upp en färdplan för cirkulär ekonomi erbjuder lärdomar som samlats i arbetet med att ta fram färdplaner i Finland för alla stater som är intresserade av cirkulär ekonomi.

Vem deltar?

Afrikanska utvecklingsbankens program för cirkulär ekonomi finansieras av Finlands utrikesministerium och Nordic Development Fund. En finsk expert inom cirkulär ekonomi som rekryterats till Afrikanska utvecklingsbanken främjar stödprogrammet för cirkulär ekonomi i Afrika.

Hur är situationen idag?

Sitras arbete för att främja en rättvis cirkulär ekonomi i Afrika började våren 2020. Samarbetet är i gång och en finsk expert inom cirkulär ekonomi börjar arbeta hos AfDB våren 2022. WCEF2022, årets stora evenemang inom cirkulär ekonomi, anordnas i Rwanda hösten 2022.

Sitras arbete med projektet fortsätter till slutet av år 2022.

The transition to a carbon-neutral circular economy in Africa will help to address climate change, biodiversity loss and the resulting crises. The circular economy will also help to build sustainable growth and jobs.

A circular economy focusing on local cycles can help Africa and its countries to increase resilience and better tolerate external shocks. The circular economy strongly supports the realisation in Africa of the UN Sustainable Development Goals.

As a continent of emerging economies, Africa will increase its production and consumption significantly during the next few decades. A rapid and fair transition to a circular economy offers Africa and its young population an opportunity to show the world the way forward. This year’s World Circular Economy Forum (WCEF2022), to be held in Rwanda in October, will turn the spotlight on Africa’s circular economy opportunities.

What are we doing?

Sitra, the Finnish Ministry for Foreign Affairs and Nordic Development Fund have launched a partnership with the African Development Bank (AfDB) to support the promotion of a circular economy in African countries. The aim is to spread Finnish circular economy expertise to African countries with the help of the AfDB’s network. At the same time, we encourage other partners to join circular economy work. Together, we are building a new kind of co-operation between Finland and African countries that is adapted to the local contexts. Sitra is a member of the African Circular Economy Alliance (ACEA).

The eyes of the world will be on African circular economy solutions when the WCEF2022 takes place in Rwanda. The event will be co-hosted by the Republic of Rwanda, ACEA and Sitra with international partners.

We will also support the network of Finnish diplomatic missions in Africa in promoting the circular economy be organising workshop webinars and by compiling a circular economy material bank for the missions to use. The first webinar for the diplomatic missions in Africa was held in September 2020.

The guide on how to create a road map to a circular economy makes the lessons learned and tips gathered from Finland’s roadmap work available to all countries interested in the circular economy.

Who is involved?

The AfDB’s circular economy programme is funded by Finland’s Ministry for Foreign Affairs and Nordic Development Fund. A Finnish circular economy specialist recruited to the AfDB will promote the banks’ programme to support the African circular economy.

Where are we now?

Sitra’s work to promote the circular economy in Africa was launched in spring 2020. Co-operation with the AfDB is under way, and a Finnish circular economy specialist will start working at the AfDB in spring 2022. This year’s major circular economy event WCEF2022 will be held in Rwanda in October 2022.

Sitra’s work on the project will continue until the end of 2022.

Contact us

How can we help you?

personer
Marleena Ahonen
personer
Kari Herlevi
Projektledare, Global samverkan, Hållbarhetslösningar
personer
Tuula Sjöstedt
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?