SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSARRANGÖRENS VERKTYG

Framtidens social- och hälsovårdstjänster produceras alltmer i nätverk som består av den offentliga, privata och organisationssektorn. I detta projekt utvecklas verktyg för ledandet av ett servicenätverk, som består av multiprofessionella aktörer.

VAD HANDLAR DET OM?

Syftet med social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen är att modernisera tjänsterna och öka hållbarheten inom den offentliga ekonomin. Detta förutsätter att det nätverksbaserade samarbetet utvecklas för att det ska bli möjligt att organisera tjänsterna till klientorienterade servicekedjor. Samarbetet mellan offentliga och privata aktörer och organisationer kräver nya verktyg för ledningen.

Sitra har som mål att skaffa erfarenheter och kunskaper om effekterna av nya verksamhetsmodeller och verktyg. Vi utvärderar erfarenheterna och de modeller som visar sig vara bra ställer vi också till andra aktörers förfogande.

Vad gör vi?

Målet med projektet Social- och hälsovårdsarrangörens verktyg är att skapa konkreta verktyg och verksamhetsmodeller för hantering av servicenätverket inom social- och hälsovården.

Projektet skapar en modell för nätverksbaserad verksamhet och för avtalsförfaranden i en hybridorganisation som bildas av en offentlig aktör, flera företag och organisationer. Samtidigt förstärks kompetensen inom upphandling. Projektet genomförs som en del av arbetet i projektet Birkaland 2019, som är en del av social- och hälsovårdsreformen. Som hjälp använder vi två exempelfall: den ansvarsfulla vårdorganisationen och välfärdsalliansen i Tesoma. I det förra exemplet görs vårdstigen för personer med hjärtsvikt smidigare och i det senare exemplet byggs en välfärdscentral genom nätverksbaserat samarbete.

Vid sidan av projekten i Birkaland tar vi fram en kollegial utvärdering av de bästa internationella nätverksbaserade modellerna för integrerad vård.

Dessutom görs en juridisk utredning av landskapsanordnarens möjligheter att verka som allianspartner.

Enligt planerna ska verktygen och verksamhetsmodellerna tas i bruk i de organisationer som deltar i projektet Birkaland 2019. Erfarenheterna samlas i en handbok för ledarskap som ges ut hösten 2018.

Vem är med?

I projektet medverkar Birkalands förbund, Tammerfors, TAYS Sydänkeskus Oy, Samkommunen för Birkalands sjukvårdsdistrikt, Hämeenmaan Sydänpiiri ry och Finlands Hjärtförbund rf.

Vad är på gång?

Projektet inleddes hösten 2017 och slutförs under senare hälften av 2018.

Vad har man fått till stånd?

Nätverksbaserade verksamhetsmodellen, avtalsmodeller och case-beskrivningar samlade i publikationen Parempia palveluita verkostomalleilla – Sote-järjestäjän työkalut (Bättre tjänster med nätverksbaserade modeller – social- och hälsovårdsarrangörens verktyg, Sitras utredning 143, PDF, på finska). Publikationen har redigerats av Aki Haukilahti, vice verkställande direktör, Tays Sydänsairaala. (Nyhet 7.2.2019)

Vid sidan av dessa projekt har Social och hälsovårdsministeriet och Birkalands förbund utarbetat en handbok för anordnade av social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen. Handboken, som getts ut på finska, är det första konkreta hjälpmedlet för organisering av landskapets uppgifter som anordnare och av landskapets förvaltning. Handboken utvecklas vidare och den kan kommenteras på social- och hälsovårdsreformens och landskapsreformens webbplats.

AKTUELLT

nyheter

Nya botemedel mot problemen inom social- och hälsovårdstjänster – nätverksmodellen stärker vårdstigen

nyheter

Ny verksamhetsmodell för vården av hjärtpatienter i Tammerfors

Verenpaineen mittaus
nyheter

Verktyg för social- och hälsovårdens ledarskap utvecklas i Tammerfors

KONTAKTA OSS

personer
Kimmo Haahkola
personer
Kirsi Suomalainen
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?