nyheter
Beräknad läsningstid 4 min

Nya botemedel mot problemen inom social- och hälsovårdstjänster – nätverksmodellen stärker vårdstigen

Framtidens hjärtpatient följer en skräddarsydd vårdstig på vilken det offentliga, privata och organisationer erbjuder vård och rehabilitering smidigt och utan avbrott. Hur i all världen ska detta lyckas? Med en nätverksbaserad modell som utvecklats i Tammerforsregionen.

Författare

Kirsi Suomalainen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Den nätverksbaserade modellen som är bekant från andra branscher har tillämpats i Tammerforsregionen i syfte att utveckla vården av patienter med hjärtsvikt och verksamheten på Tesoma central för hälsa och välbefinnande. Målet var att göra patientens färd på vårdstigen smidigare. Samtidigt producerades praktiska verktyg för nätverksbaserat samarbete och ledning av en organisation bestående av flera aktörer. Den nätverksbaserade modellen har utvecklats från alliansmodellen och anpassats till tjänster för hälsa och välbefinnande.

Framtidens social- och hälsovårdstjänster produceras alltmer i nätverk som består av den offentliga, privata och organisationssektorn. Detta kräver en ny typ av ledarskap och kompetens samt nya verksamhetssätt, exempelvis hybrid-, dvs. nätverksbaserade samarbetsmodeller, säger Kimmo Haahkola, ledande expert på Sitra.

Den nätverksbaserade verksamhetsmodellen passar för avancerat samarbete som kräver flera aktörers kompetens. Samarbetet baserar sig på avtal. Den nätverksbaserade modellen kräver av avtalsparterna smidigt samarbete, mål som fastställts tillsammans och transparent verksamhet som syftar till att uppnå en övergripande fördel. Nätverket utmanar de traditionella styrsystemen för tjänster när man samtidigt strävar efter nöjda kunder och effektiva social- och hälsovårdstjänster.

I den nätverksbaserade verksamhetsmodellen drar alla åt samma håll.

Ur patientens och betalarens synvinkel betraktat är hanteringen av invecklade vårdhelheter av väsentlig vikt när en effektiv vårdstig byggs upp av enskilda åtgärder. Det är inte de enskilda åtgärderna som är avgörande, i stället ska varje del av vårdstigen fokusera på helhetsverkan. Patientens upplevelse av en förändring i hans/hennes hälsa och välbefinnande är av väsentlig vikt.

Vårdstigarna har varit föremål för utveckling i många år, men i praktiken har planerna sällan förverkligats. Detta var situationen även i Tammerforsregionen där antalet patienter med hjärtsvikt är närmare 5 000. Akutsjukvården handlar i brådskande situationer och kan inte följa den rekommenderade vårdstigen för patienten, hälsocentralerna och joursjukhusen känner inte till patientens helhetssituation och den lämpligaste vårdenheten vid respektive tillfälle och i värsta fall fördröjs vården i onödan.

”De nya nätverksbaserade modellerna erbjuder social- och hälsovårdsarrangören värdebaserade upphandlingsverktyg och kompletterar arrangörens kompetens särskilt beträffande arrangerandet av komplexa vårdstigar på ett verksamt och kostnadseffektivt sätt och framför allt med kundens bästa i åtanke”, säger Taru Kuosmanen, direktör för området tjänster för hälsa och välbefinnande vid Tammerfors stad.

Inom projektet som ännu fortsätter i Tammerfors experimenterar man med ett nätverksbaserat verksamhetssätt för att se hur det är möjligt att integrera det spridda vård-/omsorgsfältet på ett sätt som är i patientens och vårdenheternas intresse. Verksamheten har snart pågått i ett års tid vid Tesoma hälso- och välfärdscentral och inom området för hjärtsjukdomar ska man nu gå vidare från utvecklingsfasen till genomförandefasen.

Nätverksbaserade verksamhetsmodellen, avtalsmodeller och case-beskrivningar samlade i publikationen Parempia palveluita verkostomalleilla – Sote-järjestäjän työkalut (Bättre tjänster med nätverksbaserade modeller – social- och hälsovårdsarrangörens verktyg (Sitras utredning 143, PDF) (på finska). Publikationen har redigerats av Aki Haukilahti, vice verkställande direktör, Tays Sydänsairaala.

Projektet anknyter till Sitras tema Förnyelseförmåga och dess mål var att utveckla verktyg och verksamhetsmodeller för hantering av servicenätet för social- och hälsovårdstjänster.

Vad handlar det om?