Stödprogrammet för cirkulär ekonomi

Vi utmanar alla att komma med och bygga upp framtidens cirkulära ekonomi. Hurdan värld vill vi tillsammans skapa? Sitra stöder samarbete och försök inom cirkulär ekonomi med ett nytt stödprogram.

Vad handlar det om?

För att ett cirkulärekonomiskt samhälle ska uppstå krävs ny slags kunskap och verksamhet, samarbete mellan olika aktörer, utveckling av omvärlden och en förändring av företagens attityder och tillvägagångssätt. När vår nya framtid skapas spelar professionella, experter och beslutsfattare en avgörande roll. För att åstadkomma en förändring behövs såväl företagen, organisationerna och forskningsanstalterna som de offentliga organisationerna.

Vad gör vi?

Vi utmanar dem som ska bygga upp framtidens cirkulära ekonomi att tillsammans fundera på hur vi vill att den värld vi skapar ska se ut. Vad är det nya normala?

Sitra vill snabba på förändringen mot en cirkulär ekonomi genom att finansiera samarbete, operativa modeller och försök. Som med allt annat vi gör siktar vi också här mot en framtid som vi skapar tillsammans. Vi behöver en förändring på systemnivå, som omfattar hela samhället.

Sitra har startat ett stödprogram för cirkulär ekonomi (texten är på finska). Inom ramarna för stödprogrammet öppnar vi stegvis ansökningsomgångar för projektansökan med olika teman. Du hittar anvisningarna för hur du ansöker, tidtabeller och teman här nedan.

Efter att varje ansökningsomgång avslutats ordnar vi en workshop för de som blivit utvalda. I samband med workshoparna berättar de som blivit utvalda om sitt eget projekt för varandra (inom ramarna för affärshemligheter), funderar på samarbetsmöjligheter, bedömer helheten och planerar arbetet så att överlappningar undviks.

Projekten ska genomföras före sommaren 2019. Och eftersom vi inte är ute efter engångsförsök, ska det i projektplanerna framgå hur verksamheten fortsätter efter att finansieringen från Sitra upphört.

Vem medverkar i projektet?

Projektansökan är öppen för företag, aktörer inom offentliga och tredje sektorn samt konsortier bildade av forskningsanstalter, som har eller kan ha en central roll för att utveckla de valda temana för cirkulär ekonomi. Målet för konsortiet är att förnya verksamhetsformerna, öka samarbetet och bryta ner de traditionella silostrukturerna. OBS! Finansiering kan endast sökas för nya projekt.

Redan existerande och nya konsortier kan ansöka om två slags finansiering från Sitra:

  1. Aktörer som främjar ekonomisk verksamhet kan ansöka om stöd för utgifter enligt stödprogrammet för Nyckelområdet Cirkulär ekonomi, som fastställs skilt i varje projektansökan.
  2. Sitras projektfinansiering kan fås av aktörer inom den tredje och den offentliga sektorn. Sitra kan finansiera den huvudsökande för projektet, som kan allokera pengar till andra parter i konsortiet på det sätt som framgår av projektets ansökan. Också innovativa offentliga projekt som främjar målen i stödprogrammets projektansökan kan utnyttja finansieringen.

Vad är på gång?

De första projektansökan öppnas under oktober 2017. I varje projektansökan finns ansökningsanvisningar och tidtabellen för ansökan.

Hur kan man gå med?

Följ med öppna projektansökan och kom med och bygg upp en cirkulär ekonomi!

Kontakta oss

personer
Riitta Silvennoinen
personer
Nani Pajunen
Ledande Expert, Hållbarhetslösningar
personer
Kari Herlevi
Projektledare, Global samverkan, Hållbarhetslösningar
personer
Tuula Sjöstedt
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer
personer
Noora Lindroos

Vad handlar det om?