Teknologiindustrin kan nå expansion genom cirkulär ekonomi

Vi sporrar tillväxtföretag inom teknologiindustrin och bygger verktyg, för att företagen ska kunna ändra sin affärsverksamhet till cirkulär ekonomi.

Vad handlar det om?

För att nå framgång i framtiden ska Finlands industriföretag stiga till en högre nivå för att producera högre värde: cirkulär ekonomi. Den cirkulära ekonomin sträcker sig längre än den traditionella materialeffektivitetstanken, återvinningen eller återanvändningen av biflöden. Den revolutionerar företagens tjänste- och finansieringslösningar samt affärsmodeller och stärker ekosystemen mellan olika branscher och aktörer.

I detta projekt fokuserar vi på att sporra tillverkande företag inom teknologiindustri. Vi behöver toppförmågor inom den cirkulära ekonomin och teknologiindustrin för att tillsammans bygga verktyg, som företag kan använda för att ändra sin affärsverksamhet till cirkulär ekonomi. Sitras och Teknologiindustrin rf:s gemensamma projekt utgör en katalysator för företagens nya investeringar och innovationer.

Vi hjälper tillväxtvänliga sm-företag att hitta internationella konkurrensfördelar genom den cirkulära ekonomins verksamhetsmodeller. Målet är att få finländska företag inom teknologiindustri att integrera den cirkulära ekonomins modeller i sin verksamhet och samtidigt skapa hållbar tillväxt och nya arbetsplatser i Finland. Projektet verkställer åtgärdsprogrammet som Finlands regering och Sitra gjort för den cirkulära ekonomin i Finland.

Vad gör vi?

Projektet avancerar stegvis:

  1. vi kartlägger nuläget gällande den cirkulära ekonomin och möjligheter för företag inom teknologiindustri
  2. vi utreder fördelar och krav i fråga om cirkulär ekonomi inom tillverkande industri
  3. vi utformar verktyg för en övergång till cirkulär ekonomi och
  4. vi startar pilotprojekt med sikte på cirkulär ekonomi.

Vi har kartlagt på vilket sätt företag inom teknologiindustrin redan övergått till cirkulär ekonomi i Finland och utrett hur företag i praktiken kan genomföra denna övergång så att den genererar omfattande affärsmässiga fördelar för dem. Vi har klargjort vilka konkurrensfördelar och vilken nytta den cirkulära ekonomins nya affärsmodeller kan generera för företag inom tillverkande industri. Särskilt har vi fokuserat på tjänsteaffärsverksamhet som nyttjar den cirkulära ekonomin, dvs. X as a service -modeller.

Vi har tagit hjälp av världens skickligaste experter på cirkulär ekonomi för att sporra företagen. Vi har tagit fram verktyg för cirkulär ekonomi, med vilka företag i praktiken på ett kontrollerat sätt kan gå över till nya affärsmodeller. Utöver verktyg erhåller företag även globala nätverk och utvecklingspartner, med vilka de kan utveckla och verkställa sin nya affärsmodell. Verktyg, lärdomar och fördelar görs även tillgängliga för alla andra företag i Finland.

Vi har ordnat workshops kring fem ämnen: havsindustri, energi, trafik och logistik, maskiner och utrustning samt tjänsteleverantörer inom dessa, utvecklare av affärsverksamhet och teknologi, finansiärer och forskningsinstitut. Målet är att starta pilotprojekt med 10 företag, för att utveckla deras process, teknologi, produkt eller affärsmodeller så att de blir förenliga med den cirkulära ekonomins principer.

Vi kommer att ordna internationella workshoppar för nordiska företag inom tillverkningsindustrin på fyra olika teman: energi, maskiner och apparater och tillhörande serviceleverantörer, trafik och logistik samt sjöfart. Målet är att stärka samarbetet mellan företagen och få affärsverksamhet som bygger på cirkulär ekonomi att växa samt inleda pilotprojekt inom cirkulär ekonomi våren 2020.

Vem är med?

Projektet genomförs som ett samarbete mellan Sitra och Teknologiindustrin rf. Utredningen har genomförts av Accenture Oy, vars toppexperter även ledde workshops och tog fram verktyg som kan användas av företag.

Projektets andra skede genomförs av Sitra, Nordic Innovation och Accenture Oy i Norden.

Vad händer nu?

Utredningen startade i april 2018, och samtidigt sökte vi teknologiföretag som vill gå med i nätverket. Samarbetet lanserades vid ett evenemang som ordnades den 24 april. Utredningens resultat och verktyg publicerades hösten 2018, och resultaten delges vid evenemang som ordnas runt om i Finland i september-mai.

Verktygen för cirkulär ekonomi utvidgas härnäst för nordiska företag inom tillverkningsindustrin. I workshopparna riktade till nordiska företag kan företag hitta nya samarbetspartner och få sparring av experter när det gäller hur affärsverksamheten kan utvecklas med tanke på cirkulär ekonomi. Under höstens workshoppar utvecklar företagen också pilotprojekt inom cirkulär ekonomi som ska inledas våren 2020. Workshopparna hålls på engelska.

Anmäl ditt företag till workshopparna genom att skicka ett e-postmeddelande på engelska till adressen info@nordiccircularindustries.com eller genom att kontakta Jyri Arponen på Sitra.

PUBLIKATIONER

Ladda ner handboken och verktyg

publikationer

Affärsverksamhetsmodeller för cirkulär ekonomi i tillverkningsindustrin

KONTAKTA OSS

Hur kan vi hjälpa?

personer
Jyri Arponen
Direktör, industri och innovation
personer
Daniel Kaufmann
personer
Tuula Sjöstedt
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?