Testbädd för rättvis dataekonomi – ihan.fi

Ihan.fi var en testbädd och verktygslåda för att bygga upp tjänster enligt rättvis dataekonomi under IHAN-projektet. Underhållet av testbädden avslutades för Sitras del år 2021 och utvecklingen fortsätter som en del av Utrikesministeriets Virtual Finland-projekt.

Vad handlar det om?

I Sitras IHAN-projekt byggdes upp (2018–2021) en europeisk modell för rättvis dataekonomi som är en kombination av människoorientering, tillit och principerna för hållbar tillväxt. Praktiska verktyg för en rättvis dataekonomi och modellapplikationer samlades på webbplatsen ihan.fi som skulle stödja tjänsteutvecklingen med principen alla tjänster över en disk.

Med testbäddens verktyg som genomfördes som en del av webbplatsen kan man utveckla och testa tjänster enligt en rättvis dataekonomi. Testbädden var det första omfattande genomförandet av referensarkitektur enligt IHAN-kravspecifikationen.

Det långsiktiga målet för testbädden är att stödja uppkomsten av nya internetstandarder för produktifiering, överförbarhet och kompatibilitet av data samt att påskynda utvecklingen av globala datamarknader.

Vad gjorde vi?

I inledningsfasen samlades på webbplatsen basverktyg för rättvis dataekonomi såsom regelboken, kravspecifikationer och ordlistan. De viktigaste specifikationskraven, dvs. samtyckeshantering, identitetshantering och loggning, har redan paketerades som en förstandard som godkänts av den europeiska standardiseringsorganisationen CEN.

Testbädden fick redan i början en demo för en välbefinnandeapp som tjänade för tjänsteutvecklare som ett gott exempel på en tjänst enligt rättvis dataekonomi. Det första testprojektet innebar att ett företag skapades i en digital tjänst och utfördes av Skatteförvaltningen och Patent och registerstyrelsen och partners.

Underhållet av IHAN-testbädden upphörde för Sitras del i slutet av 2021. De lärdomar som dragits av användningen av testbädden kommer att användas i Utrikesministeriets Virtual Finland-projekt, som kommer att bygga upp en uppdaterad testmiljö utifrån samma modell år 2022.

IHAN-testprojekt

Dealflow-tjänsten förenar finansiärer och företag

Business Finland, som erbjuder internationaliseringstjänster för finländska företag, tillhandahåller Dealflow.fi-tjänsten som förenar finansiärer, placerare och företag. Den nuvarande tjänsten utnyttjar tillgängliga data som insamlas från olika källor, såsom information som fås av Patent- och registerstyrelsen med företagets FO-nummer.

I tjänsten analyseras data med hjälp av artificiell intelligens. Med hjälp av analysen kan företag hitta lämpliga finansiärer och finansiärer kan hitta lämpliga investeringsobjekt.

Analysen, som utgår från artificiell intelligens, förbättrades genom att utvidga datainnehållet med företagets interna data i ett pilotprojekt som genomfördes i Sitras IHAN-testbädd. I projektet utnyttjades testbäddens centrala funktioner, såsom stark autentisering och beviljande av tillstånd för datautnyttjande.

Business Finland, Digital Living och Nixu deltog i projektet. Business Finland fortsätter att utveckla tjänsten.

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Digitalisering av exporthandelns rembursprocess

Det traditionella betalningsvillkor, remburs, som används inom export- och importhandeln genomförs fortfarande långsamt pappersbaserat. Wärtsilä produktifierade och testade med sina samarbetspartner en digital rembursprocess i Sitras IHAN-testbädd för en rättvis dataekonomi.

Syftet med försöket var att visa att det är tekniskt och funktionellt sett samt enligt god bolagsstyrning möjligt att utan rädsla för missbruk av kritiska affärsdata dela företagsdata mellan samarbetspartner.

I projektet digitaliserades genom produktifiering av data en betydande del av rembursens pappers- eller PDF-baserade process. Den digitala processen förkortar behandlingstiden, minskar fel benägenheten och förbättrar säkerheten.

Wärtsilä, SEB, Digital Living och Nixu deltog i projektet. Projektet genomfördes med IHAN-testbädden som har tagits fram i Sitras projekt för en rättvis dataekonomi.

Se på en video om den digitala rembursprocessen (på engelska):

You need to accept marketing-cookies to watch this video

Open cookie settings

Ett praktiskt försök inom realtidsekonomi: en digital tjänst för grundande av företag

Skatteförvaltningens mål är att utveckla en tjänst med hjälp av vilken ett utländskt företag digitalt kan grunda ett företag i Finland. Försöksprojektet som genomförts på IHAN-testbädden syftade till att göra det lättare att grunda ett företag genom att ge tillstånd till att använda företagets uppgifter och dela dem mellan olika organisationer. Under projektet skapades ett koncept för att grunda ett företag digitalt samt prövades en lösning på en IHAN-testbädd i praktiken.

Delning av uppgifter testades genom att utnyttja handelsregistrets och företagets ägarregisters uppgifter samt genom att använda företagets samtycke för att dela sina egna uppgifter. Lösningen visade att delning av standardiserade och maskinläsbara uppgifter med tillstånd av företaget är möjlig med nuvarande teknologier.

På grundval av försökets resultat förbereds ett försök med motsvarande koncept i samarbete med Estland genom att utnyttja X-Road (informationsleden i Finland, som erbjuder ett standardiserat sätt att flytta uppgifter mellan olika system) som en kanal för företagsuppgifter samt i Nordic Smart Government-projekt med Norge och Sverige.

Sitra erbjöd en IHAN-testbädd för rättvis dataekonomi att använda i projektet. Skatteförvaltningens projekt var det första experimentet på testbädden.

Projektet genomförs av: Skatteförvaltningen, Patent- och registerstyrelsen, Digital Living och Nixu

Vilka var med?

Digital Living genomför Ihan.fi-webbplatsen tillsammans med Sitra. HiQ, Digital Living, Nixu och Vastuu Group tar fram i samarbete komponenter för testbädden för en rättvis dataekonomi.

Flera praktiska verktyg, såsom kravspecifikationer och regelboken, har uppstått i brett samarbete med experter i området i Sitras projekt.

Hur är situationen i dag?

I juni 2020 gavs ut den första versionen av testbädden. Underhållet av testbädden upphörde för Sitras del i slutet av 2021 och utvecklingen fortsätter som en del av Utrikesministeriets Virtual Finland-projekt.

Aktuellt

En hand som håller en mobiltelefon med en bild av Wärtsiläs pressmeddelande
Plock

Wärtsilä och SEB har som mål att digitalisera exporthandelns rembursprocess

Skatteförvaltningens pressmeddelande på mobiltelefonens skärm
Plock

Skatteförvaltningen vill digitalisera startprocessen för företag

nyheter

Ansökan till testbädden för rättvis dataekonomi är öppen

projekt

Pilotansökan för IHAN-testbädden

artiklar

Ihan.fi – vanliga frågor

KONTAKTA OSS

Juhani Luoma-Kyyny
personer
Juhani Luoma-Kyyny
personer
Katri Korhonen
Expert, Konkurrenskraft genom data
personer
Kirsi Suomalainen
Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Vad handlar det om?