Testbädd för rättvis dataekonomi – ihan.fi

Ihan.fi är en testbädd och verktygslåda för att bygga upp tjänster enligt rättvis dataekonomi. Den första versionen av webbplatsen publicerades i juni 2020.

Vad handlar det om?

I Sitras IHAN-projekt byggs upp en europeisk modell för rättvis dataekonomi som är en kombination av människoorientering, tillit och principerna för hållbar tillväxt. Praktiska verktyg för en rättvis dataekonomi och modellapplikationer samlas på webbplatsen ihan.fi som stöder tjänsteutvecklingen med principen alla tjänster över en disk.

Med testbäddens verktyg som genomförs som en del av webbplatsen kan man utveckla och testa tjänster enligt en rättvis dataekonomi. Testbädden är det första omfattande genomförandet av referensarkitektur enligt IHAN-kravspecifikationen.

Det långsiktiga målet för testbädden är att stödja uppkomsten av nya internetstandarder för produktifiering, överförbarhet och kompatibilitet av data samt att påskynda utvecklingen av globala datamarknader.

Vad gör vi?

I inledningsfasen samlas på webbplatsen basverktyg för rättvis dataekonomi såsom regelboken, kravspecifikationer och ordlistan. De viktigaste specifikationskraven, dvs. samtyckeshantering, identitetshantering och loggning, har redan paketerats som en förstandard som godkänts av den europeiska standardiseringsorganisationen CEN.

Testbädden får redan i början en demo för en välbefinnandeapp som tjänar för tjänsteutvecklare som ett gott exempel på en tjänst enligt rättvis dataekonomi.

Testbädden kommer senare att öppnas för tjänsteutvecklarna, som kan logga in i utvecklingsmiljön och kan testa skapandet av riktiga tjänster inom en rättvis dataekonomi med hjälp av färdiga tekniska komponenter och verktyg. Håll dig uppdaterad!

IHAN-testprojekt

Dealflow-tjänsten förenar finansiärer och företag

Business Finland, som erbjuder internationaliseringstjänster för finländska företag, tillhandahåller Dealflow.fi-tjänsten som förenar finansiärer, placerare och företag. Den nuvarande tjänsten utnyttjar tillgängliga data som insamlas från olika källor, såsom information som fås av Patent- och registerstyrelsen med företagets FO-nummer.

I tjänsten analyseras data med hjälp av artificiell intelligens. Med hjälp av analysen kan företag hitta lämpliga finansiärer och finansiärer kan hitta lämpliga investeringsobjekt.

Analysen, som utgår från artificiell intelligens, förbättrades genom att utvidga datainnehållet med företagets interna data i ett pilotprojekt som genomfördes i Sitras IHAN-testbädd. I projektet utnyttjades testbäddens centrala funktioner, såsom stark autentisering och beviljande av tillstånd för datautnyttjande.

Business Finland, Digital Living och Nixu deltog i projektet. Business Finland fortsätter att utveckla tjänsten.

Digitalisering av exporthandelns rembursprocess

Det traditionella betalningsvillkor, remburs, som används inom export- och importhandeln genomförs fortfarande långsamt pappersbaserat. Wärtsilä produktifierade och testade med sina samarbetspartner en digital rembursprocess i Sitras IHAN-testbädd för en rättvis dataekonomi.

Syftet med försöket var att visa att det är tekniskt och funktionellt sett samt enligt god bolagsstyrning möjligt att utan rädsla för missbruk av kritiska affärsdata dela företagsdata mellan samarbetspartner.

I projektet digitaliserades genom produktifiering av data en betydande del av rembursens pappers- eller PDF-baserade process. Den digitala processen förkortar behandlingstiden, minskar fel benägenheten och förbättrar säkerheten.

Wärtsilä, SEB, Digital Living och Nixu deltog i projektet. Projektet genomfördes med IHAN-testbädden som har tagits fram i Sitras projekt för en rättvis dataekonomi.

Se på en video om den digitala rembursprocessen (på engelska):

Ett praktiskt försök inom realtidsekonomi: en digital tjänst för grundande av företag

Skatteförvaltningens mål är att utveckla en tjänst med hjälp av vilken ett utländskt företag digitalt kan grunda ett företag i Finland. Försöksprojektet som genomförts på IHAN-testbädden syftade till att göra det lättare att grunda ett företag genom att ge tillstånd till att använda företagets uppgifter och dela dem mellan olika organisationer. Under projektet skapades ett koncept för att grunda ett företag digitalt samt prövades en lösning på en IHAN-testbädd i praktiken.

Delning av uppgifter testades genom att utnyttja handelsregistrets och företagets ägarregisters uppgifter samt genom att använda företagets samtycke för att dela sina egna uppgifter. Lösningen visade att delning av standardiserade och maskinläsbara uppgifter med tillstånd av företaget är möjlig med nuvarande teknologier.

På grundval av försökets resultat förbereds ett försök med motsvarande koncept i samarbete med Estland genom att utnyttja X-Road (informationsleden i Finland, som erbjuder ett standardiserat sätt att flytta uppgifter mellan olika system) som en kanal för företagsuppgifter samt i Nordic Smart Government-projekt med Norge och Sverige.

Sitra erbjöd en IHAN-testbädd för rättvis dataekonomi att använda i projektet. Skatteförvaltningens projekt var det första experimentet på testbädden.

Projektet genomförs av: Skatteförvaltningen, Patent- och registerstyrelsen, Digital Living och Nixu

Vilka är med?

Digital Living genomför Ihan.fi-webbplatsen tillsammans med Sitra. HiQ, Digital Living, Nixu och Vastuu Group tar fram i samarbete komponenter för testbädden för en rättvis dataekonomi.

Flera praktiska verktyg, såsom kravspecifikationer och regelboken, har uppstått i brett samarbete med experter i området i Sitras projekt.

Hur är situationen i dag?

I juni 2020 gavs ut den första versionen av testbädden.

Aktuellt

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?