publikationer

Ett kostnadseffektivt sätt för Finland att minska sina utsläpp till 2030 fram till 2030

Opportunities in electrification and beyond

Författarna

Anna Granskog, Chiara Gulli, Tapio Melgin, Tomas Naucler, Eveline Speelman, Laura Toivola, Daan Walter (McKinsey & Company)

Publicerad

LADDA NER GRAFEN

Den utredning Sitra publicerar i dag visar att Finland har de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att uppnå större utsläppsminskningar än det nuvarande målet. Finlands utsläpp kan minska med nästan hälften med åtgärder som inte medför några extra kostnader under sin livstid eller som rentav innebär inbesparingar. I synnerhet vindkraft och elektrifiering av trafiken erbjuder en möjlighet för Finland att minska utsläppen på ett kostnadseffektivt sätt.

Denna utredning presenterar en rad utsläppsminskningsåtgärder som Finland kan vidta för att fram till 2030 minska utsläppen med 60 procent jämfört med nivån 1990. Mängden motsvarar cirka 27 miljoner ton koldioxidekvivalenter (27 MtCO2e). Det skulle göra Finlands åtgärder i linje med Parisavtalet och fungera som deletapp för vårt lands strävan att bli kolneutralt Kolneutral Produkt, företag, kommun eller stat som bara producerar den mängd koldioxidutsläpp som det kan binda. Kolavtrycket för en kolneutral produkt är noll under hela livscykeln. Öppna termsidan Kolneutral .

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Cost-efficient emission reduction pathway to 2030 for Finland (2. förnyad version )

Undertitel

Opportunities in electrification and beyond

Författarna

Anna Granskog, Chiara Gulli, Tapio Melgin, Tomas Naucler, Eveline Speelman, Laura Toivola, Daan Walter (McKinsey & Company)

Publiceringsplats

Helsinki

Publiceringsåret

2018

Utgivare

Sitra

Sidantal

76 s.

ISBN (tryckt)

978-952-347-082-8

ISBN (PDF)

978-952-347-083-5

ISSN (tryckt)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Ämne

klimatförändring, utsläpp, grönhusgaser, koldioxidneutral, energi, industri, byggnader, transport, teknologi, elbilar, vindkraft, energiproduktion, biobränsle, energiteknologi, förnybar energikvällor, finansiering

Publikationsserie

Sitra utredningar

Publikations nummer

140

Vad handlar det om?