publikationer

Medborgares deltagarmöjligheter i lagstiftnings- och beslutsfattandeprocesser

Författarna

Lea Konttinen, Olavi Köngäs och Juha-Pekka Leskinen

Publicerad

Sammanfattning

Sitras projekt ”Beslutsfattandet förnyas” genomförde en utredning om webbtjänster, där huvudsakligen ministerier och riksdagen ger insyn i lagstiftnings- och beslutsfattandeprocesserna för medborgare och samfund, samt möjligheter att uttrycka sig om ärenden som bereds. Utredningen omfattade även webbtjänster för att påverka kommunärenden. Denna publikation är en sammanfattning av den mer detaljerade utredningen som tillhandahålls av experterna i projektet Beslutsfattandet förnyas hos Sitra.

Målet med utredningen var att skapa en lägesbild över de nuvarande institutionella webbtjänsterna, deras funktionalitet och utvecklingsbehov. Målet var att identifiera och sammanställa flaskhalsar, problem och utmaningar gällande deltagande i lagstiftningsprocessen.

Följande webbtjänster ingick i utredningen: Demokrati.fi, Medborgarinitiativ.fi, Ungasidéer.fi (lagts ner 15.8.2022) Invånarinitiativ.fi, Utlåtande.fi, Dinåsikt.fi och Öppenförvaltning.fi det vill säga deltagandetjänster, samt Uppföljning av regeringsprogrammet, Projektfönstret, Riksdagen.fi och Finlex.fi, det vill säga datatjänster.

Varje webbtjänst utvärderades separat. Utvärderingskriterierna togs från kvalitetskriterierna för webbtjänster som publicerats av finansministeriet. Webbtjänsterna utvärderades i februari–mars 2022 och de som är ansvariga för de utvärderade tjänsterna intervjuades i april–maj 2022.

I utvärderingen betonades särskilt hittbarheten hos data (sökfunktioner, metadata, informativitet hos resultaten). Man utredde även hur ett ärende under beredning identifieras i olika tjänster, det vill säga hur man till exempel från utkastet för regeringens lagförslag kan nå utlåtanden och en eventuell, tidigare medborgardiskussion.

I alla webbtjänster granskades funktionaliteten, strukturen och informationsinnehållet. Dessutom blev observationerna säkerställda, och de diskuterades med tjänstemännen som ansvarar för tjänsterna vid statsrådets kansli, justitieministeriet och riksdagen. Av tjänsteproducenterna fick vi uppgifter om användningsvolymen för de tjänster som utvärderades. De ger en uppfattning om hur tjänsternas användningsvolymer förhåller sig till varandra.

Utmaningen i nuläget är att helheten är svår att gestalta från medborgarens synvinkel, ifall processerna för offentligt beslutsfattande inte är kända. Dessutom har ansvaret för servicehelheten och utvecklingen av den inte tilldelats och utvecklingen är organisationsspecifik.

I detta arbetspapper ger Sitra utvecklingsförslag som kan genomföra relativt enkelt redan nu, samt utvecklingsförslag som kan genomföras i framtiden.

Nödvändiga tjänstehelheter bör planeras ur medborgarens, inte producentorganisationernas perspektiv. Kopplingarna mellan tjänsterna borde också planeras till en fungerande helhet. Underhåll och kvalitetskontroll av innehållet bör organiseras tydligare mellan serviceproducenterna. Rollen hos sidornas tjänster bör tydliggöras. Dessutom skulle kvaliteten hos tjänsterna förbättras av bland annat metadata, sökfunktioner, språkstöd, korrigering av brister i tillgängligheten, permanenta adresser och starkare styrning av sparandet av data.

Det viktigaste är att medborgarna borde erbjudas en tydlig helhetsbild av deltagandetjänsterna.

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Medborgares deltagarmöjligheter i lagstiftnings- och beslutsfattandeprocesser

Författarna

Lea Konttinen, Olavi Köngäs och Juha-Pekka Leskinen

Publiceringsplats

Helsinki

Publiceringsåret

2022

Utgivare

Sitra

Sidantal

26

ISBN (PDF)

978-952-347-307-2

ISSN (PDF)

2737-1042 (verkkojulkaisu)

Ämne

demokrati, medborgare, agstiftningsprocesser, beslutsfattandeprocesser

Publikationsserie

Arbetspapper

Vad handlar det om?