publikationer

Sammanfattning: Väckare och främjare av lösningar

Författarna

Hjelt, M., Halonen, M., Vanhanen, J., Jalonen, O. & Mikkola, J. (Gaia Consulting)

Publicerad

Utvärderingens mål och material

Under 2016–2019 har Sitra genomfört utvärderingar om genomslaget av sin verksamhet. Syftet med genomslagsutvärderingarna är att bedöma hur väl Sitras strategiska val har lyckats, Sitras betydelse för genomförandet av målen för genomslag och utvecklingen av verksamhetsmiljön som gäller genomslagsmålen under perioden 2011–2018.

Genomslagsmålet Anpassning till jordens bärkraft genomfördes av Gaia Consulting Oy mellan juni 2018 och februari 2019. Som utvärderingsobjekt valdes de Sitras åtgärder som tydligt riktats till detta resultatmål. Dessa Sitras åtgärder har grovt uppskattat representerat cirka en fjärdedel av volymen för Sitras verksamhet under ett år. Utvärderingen har huvudsakligen utgått från analyser av skriftligt material och intervjuer som huvudsakligen genomfördes under hösten 2018. Vid tolkning av utvärderingsresultaten ska man observera att en del av de Sitras åtgärder som varit föremål för utvärdering fortfarande pågår och att en del av de åtgärder som varit föremål för utvärdering har startat redan före tidsperioden för betraktande av utvärderingen.

Hur lyckade var Sitras val

Att stanna inom ramarna för jordens bärkraft så att välbefinnandet ökar är en enorm utma­ning. Sitra anser att det är mycket motiverat att i större omfattning lyfta fram dessa utmanin­gar på Sitras agenda samt som ett strategiskt resultatmål som lämpar sig för Sitra. I sin vision för 2014 inriktade Sitra resultatmålet för anpassning till jordklotets bärkraft till följande fyra innehållsområden: 1) Miljön som en del av all politisk verksamhet, 2) Från resurseffektivitet till cirkulär ekonomi, 3) Energiomvälvning till förnybar energi och 4) Grön ekonomi på en hållbar grund. Sitras val av innehåll anses vara lyckade med hänsyn till specialvillkoren för Sitras mandat och verksamhet.

I fråga om en del innehållsområden framfördes kritik i intervjuerna i fråga om brist på långsiktighet och oro över att valen ändras för snabbt. Till exempel hade man kunnat fortsätta mer kraftfullt med att främja en systemisk förändring i energiomvälvningen även efter Energiprogrammet. Den cirkulära ekonomins historia har bara börjat och Sitra har ännu under en lång tid en kritisk roll som katalysator för omvälvningen. Att svara på utmaningen med klimatförändringen och en helhetsmässig koppling av den till allt beslutsfattande i den offentliga och privata sektorn är trots många steg som tagits bara i ett inledningsskede och kräver långsiktigt arbete.

Sitras funktioner och projekthelheten är motiverade med tanke på resultatmålet. Sitras mål har varit att uppnå effekter i medborgarnas vardag, tillväxten av företagens affärsverksamhet liksom även inom politisk påverkan både internationellt och nationellt. Varje målgrupp kräver olika slags tillvägagångssätt och verktyg. Sitra har också använt mycket brett olika verktyg för att uppnå sina resultatmål. Verksamhetens omfattning har varit motiverad, men utanför Sitra uppfattas verksamheten av intressentgrupperna som splittrad på den nivå där konkreta åtgärder genomförs och det är utmanande att uppfatta de gemensamma centrala målen för verksamheten.

Sitras bidrag

Sitra har en exceptionell ställning och möjligheten att påverka beslutsfattande samt att modigt lyfta fram nya teman. Sitra för direkta dialoger med beslutsfattare, har en bred och mångsidig kontaktyta med olika samhällsaktörer och Sitra får sitt budskap igenom i medier. Särskilt attden cirkulära ekonomin har lyfts upp tematiskt på finländska agendor under rapporteringspe­rioden för utvärderingen är till stor del Sitras förtjänst. Man kan se att nivån på den diskussion som förs om klimatförändringen har förbättrats och man bedömer att Sitra har haft en bety­dande roll i detta.

Den främsta mekanismen för Sitra att påverka är att inleda nytt: Sitra möjliggör försök, lyfter fram teman som undersökningar, ordnar evenemang och startar kampanjer. Ett viktigt verktyg för Sitra är att beställa forsknings­ och utredningsinformation och att lyfta fram resultaten i gemensamma diskussioner. De utredningar som Sitra beställer är uppskattade och Sitra lyckas med att lyfta fram i medier frågor på ett helt annat sätt än många andra aktörer. Man förväntar sig till och med modigare initiativ av Sitra. Resultatmålet för anpassning till jordklotets bärkraft är exceptionellt global jämfört med Sitras övriga resultatmål och Sitra har även i stor omfattning verkat internationellt för att främja resultatmålet.

Sitra är inte en instans som ansvarar för verkställandet av nya funktioner som inletts eller för slutliga effekter. Sitra är en aktiv partner i utvecklingsarbetet för att främja lösningar, men överför ansvaret för fortsatt arbete vidare. Sitra har bidragit till att det uppstått betydelsefulla instanser som tar ansvar för fortsättningen. Exempel på dessa är Climate Leadership Coalition, Lähienergialiitto, Nätverket för hållbar gruvverksamhet och Huvudstadsregionens Smart & Clean­stiftelse. Resultatmålet för anpassning till jordklotets bärkraft förutsätter ett omfattande samarbete och en påverkan som genomsyrar hela samhället. Sitra upplevs allmänt som en mycket bra och önskvärd samarbetspartner. I utvärderingen kom det fram kritik om att Sitra inte alltid har berett ärenden i tillräckligt samarbete med centrala instanser och att Sitra ibland även lämnat projektet för snabbt.

Införande av företagens nya lösningar är nödvändigt för att uppnå resultatmålen. Främjande av företagens affärsverksamhet är ett lämpligt mål för Sitra, men här är Sitras möjligheter att handla begränsade. Sitra har emellertid lyckats med att i förhållande till sina resurser öka företagens medvetenhet om nya möjligheter. Här har försöksverksamheten haft en betydelsefull roll som en främjande faktor för utvecklingen av lösningar. Sitra har genomfört försök tillsammans med medborgare, städer och företag. I fråga om resultatmål har en stark satsning på direkt medborgarengagemang varit nytt för Sitra. Detta har ansetts vara en lyckad verksamhet som har fått mycket synlighet och som stöder påverkan på beslutsfattande. Det är emellertid svårt eller omöjligt att verifiera den verkliga effekten av dessa åtgärder med tanke på en mer systemisk förändring.

Resultatmålets utveckling

Att hålla sig inom jordklotets bärkraft är en global utmaning, där utvecklingen som helhet är plågsamt långsam på många områden eller då situationen fortfarande blir sämre på ett oroväckande sätt. Liksom de övriga nordiska länderna hör Finland ofta till det främsta ledet i internationella jämförelser som gäller hållbar utveckling, men liksom utvecklingse­konomierna överkonsumerar jordens naturresurser. Trenden har inte blivit avsevärt bättre under de senaste åren. Med tanke på Sitras innehållsområden, särskilt i fråga om minsk­ning av växthusgasutsläppen är om det lyckas en central indikator för genomslag också i fortsättningen.

Anpassning till jordklotets bärkraft som ett stort mål och i alla Sitras innehållsområden skulle förutsätta en betydande systemisk förändring: en förändring av konsumtionsvanor och värdeomdömen samt en förnyelse av hela den ekonomiska strukturen. Sitra kan emellertid inte åstadkomma förändringar och reformer ensam. Sitra har haft en betydelsefull roll i att inleda en reform inom städernas resurskloka tänkande och den cirkulära ekonomin, men ännu finns det ingen tydlig indikator på en faktisk systemisk förändring. Energiomvälvningen, en förändring av verksamhetsmodellerna inom ekonomin samt att lösa utmaningarna med klimatförändringen är för stora utmaningar för att Sitra eller någon annan instans ska kunna lösa dem ensam. I vissa områden är det särskilt svårt att åstadkomma en förändring och det finns ett kraftigt förändringsmotstånd. Förändringen kräver långsiktighet och målmedvetet pådrivande. Sitra har en tydlig roll i att förutse framtiden och delta i att stödja beredningen av beslutsfattande samt skapa en samhällelig påtryckning.

 

 

Publikationens baskunskaper

Rubrik

Sammanfattning: Väckare och främjare av lösningar

Författarna

Hjelt, M., Halonen, M., Vanhanen, J., Jalonen, O. & Mikkola, J. (Gaia Consulting)

Publiceringsplats

Helsinki

Publiceringsåret

2019

Utgivare

Sitra

ISBN (tryckt)

978-952-347-112-2

ISBN (PDF)

978-952-347-113-9

ISSN (tryckt)

1796-7104

ISSN (PDF)

1796-7112

Publikationsserie

Sitra utredningar

Publikations nummer

152

Vad handlar det om?