Utbildning

Sitra samlar förändringsaktörer att utveckla morgondagens framgångsrika Finland tillsammans.

Aktuellt.

Ämnen

Vad handlar det om?

Framgång förutsätter kontinuerligt lärande. Därför vill Sitra stärka beslutsfattarnas och förändringsskapare beredskap att tillsammans gripa tag i samhälleliga utmaningar och möjligheter som är viktiga med tanke på framtiden.

Vår utbildningsverksamhet ens mål er att skapa nytänkande och nya lösningar. Vi eftersträvar efter nya inlärningsmiljöer som gör det möjligt att tänka och utveckla tillsammans.

Vad gör vi?

Sitra har både fortlöpande utbildningsverksamhet och tidsbestämda projekt. Ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik och alumniverksamheten i anslutning till den hör till den fortlöpande verksamheten. Just nu pågår också utmaningstävlingen Ratkaisu 100, ett acceleratorprogram för att höja effekten i företag och organisationer samt ledarskapsutbildning för den offentliga förvaltningen.

Sitra Lab är Sitras eget framtidslaboratorium, där vi utbildar förändringsaktörer, hjälper organisationer och gemenskaper att utnyttja nya angreppssätt och talar för en förändring.

Ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik förenar specialvillkoren för välfärden i vardagen, de ekonomiska realiteterna och jordens bärkraft till ett underlag för långsiktigt ekonomisk politik beslutsfattande, utveckling och nytt ledarskap som krävs i vår komplicerade värld. Kursen anordnas två gånger per år för 30 beslutsfattare och förändringsaktörer från olika sektorer i taget. Under utbildningen behandlas styrkor och smärtpunkter i det finländska samhället.

Vad har man fått till stånd?

Inom ramen för programmen har vi sammanfört olika instanser som inte skulle ha mötts annars. Tillsammans har deltagarna hittat nya aspekter på komplicerade problem och lärt sig nytt.

Som ett resultat av detta har man även genomfört experiment, utvecklat verktyg och avfattat handledningar som bidrar till att lösa problemen. Detta material har använts som stöd för beslutsfattandet, bland annat när Finlands regeringsprogram byggdes upp.

Ledarskapsutbildningen för den offentliga förvaltningen siktade på att ge den offentliga förvaltningen ett mer framtidsorienterat grepp och främja samarbetet mellan förvaltningsområdena. Kundfokus och bättre kunskapsutnyttjande i beslutsfattandet är kärnteman för utbildningen. Utbildningsprogrammet genomförs åren 2017–2018 som en utbildning för den högsta tjänstemannaledningen och som rådgivnings- och försöksverksamhet som stöder utbildningen.

I utmaningstävlingen Ratkaisu 100 sökte de tävlande teamen lösningar på hur kunskaper och färdigheter ska kunna utnyttjas bättre i en värld som blir allt mer internationell. Utmaningen utsågs genom ett öppet sökförfarande och en omröstning bland allmänheten år 2016. Därefter kunde vem som helst ansöka om att bli antagen till tävlingen. När tävlingen avslutas får segrarna en miljon euro att använda för förverkligandet av sin lösning. Tävlingen är en del av Finlands 100-årsjubileum och Sitras 50-årsjubileum år 2017.

Sitra startade diskussionen om reformen av statsandelssystemet för kultur (VOS) hösten 2016. Arbetet resulterade i en mångsidig helhetsbild både av förändringarna på kulturfältet och av kulturens betydelse för framtida Finland som underlag för reformen.

Åren 2010–2015 samlade Sitras forum med temat Livskraft påverkare i samhället från aktörer på gräsrotsnivå till politiska beslutsfattare. På de fem forumen behandlades arbete, demokrati, ekonomi, säkerhet och utbildning. Deltagarna lade fram djärva förslag på vilka förändringar som borde göras inom respektive delområde.

Kontakta oss!