VENÄJÄ

Venäjä on Suomen lähialueista nopeimmin kasvava markkina, jolla ei kannata jäädä sivustakatsojaksi. Venäjä-ohjelma (2004 – 2007) solmi taloussuhteita ja avasi liiketoimintamahdollisuuksia Venäjälle.

AJANKOHTAISTA

Avointa keskustelua ja liiketoimintaa Venäjän markkinoilla

Vuonna 2005 julkaistu Suomen Venäjä-talousstrategia nosti maiden väliset yhteistyömahdollisuudet puheenaiheeksi sekä mediassa että yritysmaailmassa.

Strategian keskeiset teemat, kuten Venäjän-politiikan koordinaation vahvistaminen, Venäjä-osaamiseen panostaminen ja logistiikkakumppanuuden kehittäminen, asetettiin myös vuoden 2007 hallitusohjelman tavoitteiksi. Venäjän painoarvo Suomen talous- ja ulkopolitiikassa on noussut.

Sitran Venäjä-ohjelma järjesti forumeita, joissa julkisen ja yksityisen sektorin edustajat kävivät avoimia, epävirallista keskusteluja sekä ideoivat ja kehittivät uusia yhteistyömahdollisuuksia Suomen ja Venäjän välille. Forumit olivat joustavia aiheiden ja aikataulujen suhteen ja niissä nostettiin esiin myös kaupan esteitä, epäkohtia ja vääristymiä, joihin pyrittiin vaikuttamaan.

Tämä uudenlainen joustava toimintamalli osoittautui toimivaksi ja liike-elämän edustajat toivoivatkin, että vastaavanlaiset korkean tason forumit jatkuisivat myös ohjelman päätyttyä.

Suomalainen Venäjä-osaaminen voisi hyvinkin olla kaupallistettavissa kansainvälisillä markkinoilla. Suomalaisten Venäjä-konsulttien toiminta painottuu ennen kaikkea suomalaisten tuotteiden vienninedistämiseen, vaikka yritysten painopiste on siirtynyt yhä useammin kansainvälisen liiketoiminnan käynnistämiseen Venäjällä. Asiantuntijuus on lisäksi melko pirstaleista.

Venäjä-ohjelmassa Sitra kannusti ja verkotti yrityksiä Venäjän-markkinoille. Alihankinta samoin kuin teollisuuskyläkonsepti osoittautuivat toimiviksi tavoiksi laajentaa yritystoimintaa Venäjän-markkinoille. Ne ovat luoneet Venäjälle uutta jalostavaa teollisuutta.

Teollisuuskylä on turvallinen tapa etabloitua ja laajentaa toimintaansa Venäjälle. Siinä yksityinen sijoittaja hallinnoi kiinteistöjä, joissa toimii sekä suomalaisia pk-yrittäjiä että oheispalvelujen tuottajia. Alihankinnassa korostui tasapuolinen kumppanuus, joka hyödytti molempia osapuolia, täydentäväthän maiden taloudelliset rakenteet toisiaan.

Venäjä-ohjelmassa mukana olleista yrityksistä monet aloittivat Venäjällä liiketoiminnan joko perustamalla oman venäläisen tytäryhtiön tai yhdessä paikallisen yhteistyökumppanin kanssa.

Sitra on jatkanut suomalaisten pk-yritysten verkottamista Venäjän-markkinoille osana Koneteollisuuden kasvuohjelmaa, järjestäen muun muassa Kasvua koneteollisuusyrityksille Venäjällä -seminaarin (6.5.2010).

Venäjällä ollaan kiinnostuneita kehittämään julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä ympäristöä ja energiaa säästäviä ratkaisuja sekä käyttämään tässä suomalaista osaamista. Venäjä-ohjelma loikin ympäristö- ja energiaklusterit päästäkseen osallistumaan ympäristöhankkeisiin.

Toiminta jatkuu Lahden tiede- ja yrityspuistossa  Ympäristöteknologiaklusterin  johdolla.

 

Yhteystiedot

Ohjelmatiimi työskentelee Sitrassa vain ohjelman ajan. Lisätietoa ohjelmasta voi sen päätyttyä kysyä Sitran viestinnän päivystysnumerosta puh. 040 548 0794.

JULKAISUT