archived
Arvioitu lukuaika 5 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Terveyskioskin toimintamalli kehittyy ja laajenee Lahdessa

Kirjoittaja

Antti Kivelä

Julkaistu

Lahden kaupungin, Sitran ja Tampereen yliopiston yhteinen kaksivuotinen terveyskioskin tutkimus- ja kokeiluhanke on loppusuoralla. Vaikka hanke päättyy, Lahdessa terveyskioskitoimintaa jatketaan ja kehitetään. Saatuja positiivisia kokemuksia halutaan hyödyntää, sillä suunnitteilla on matalan kynnyksen palvelumallin vieminen myös muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin.

− Terveyskioskin asiakkaiden tyytyväisyys, korkeat käyntiluvut, ennaltaehkäisevän työn tuottamat hyödyt ja matala kustannusrakenne antavat hyvän lähtökohdan kehittää terveyskioskien palveluita, mutta myös viedä matalan kynnyksen konseptia muualle sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Olemme levittämässä terveyskioskitoimintamallia laajemmin kuntakenttään. Sitran tavoitteet ovat toteutumassa, sillä terveyskioskikokeilulla haluttiin osaltaan uudistaa perusterveydenhuollon palvelurakenteita asiakaslähtöisemmiksi, tavoittaa aikaisessa vaiheessa riskiryhmiä ja tuoda kustannustehokkuutta toimintaan, toteaa johtaja Antti Kivelä Sitrasta.

Tampereen yliopiston laatima loppuraportti kokoaa yhteen Lahden terveyskioskin arvioinnin keskeiset tulokset. Siinä tarkastellaan terveyskioskin toimivuutta ja vaikuttavuutta uudenlaisena matalan kynnyksen palvelumallina sekä annetaan näkemyksiä toiminnan kehittämiseksi.

Palveluun pääsyn helpottuminen

Lahden terveyskioskin perustamisen yksi tärkeimmistä tavoitteista oli purkaa terveyspalvelujen patoutunutta kysyntää ja parantaa palvelujen saatavuutta avaamalla matalan kynnyksen terveyspalvelupiste Trion kauppakeskukseen. Käyntitavoite 9 000 käyntiä vuodessa ylittyi merkittävästi. Kahden vuoden aikana tehdyt yli 22 000 käyntiä edustavat 16 % Lahden terveysasemien hoitajakäynneistä. Samaan aikaan sairaanhoitajavastaanottojen käynnit terveysasemilla ja päivystyksessä ovat vähentyneet.

Loppuarviointiraportin mukaan terveyskioskin tärkeimpinä saavutuksina pidetään asiakkaiden ja toisaalta myös yhteistyökumppaneiden tavoittamista teemapäivien avulla. Käyntimäärän perusteella terveyskioski on onnistunut kohdentamaan palveluja asiakkaille ja asiakkaat osaavat käyttää hyväksi terveyskioskin palveluja.

Ennaltaehkäisyä ja palveluohjausta

Terveyskioski on tuonut uudenlaista ennaltaehkäisevää palvelua teemapäivien, väestön terveysvalistuksen ja yksilön terveysneuvonnan muodossa. Lahden terveyskioskin yksi tärkeä funktio on palveluohjaus, jonka tarkoituksena on edistää asiakkaan tiedonsaantia eri palvelumuodoista. Matalan kynnyksen myötä asiakkaat pääsevät nopeasti ja joustavasti palvelun piiriin ja tarvittaessa heidät ohjataan oikeaan hoitopaikkaan. Tietoisuus palvelun saatavuudesta saattaa samalla ehkäistä palvelujen epätarkoituksenmukaista hakemista.

− Parhaimmillaan terveyskioski voisi tukea avohoidon palveluja mahdollistamalla hoidontarpeen arvioinnin ja hoidon koordinoinnin, ja se voisi vähentää näin mahdollisesti tarvetta raskaisiin palveluihin, toteaa professori Jarmo Vakkuri Tampereen yliopistosta.

Asiakkaat tyytyväisiä palveluun

Terveyskioskin toiminta-ajatus pohjautuu siihen, että ennaltaehkäisevän toiminnan ja varhaisen toteamisen tulisi sekä tuoda terveyshyötyä että säästää tulevaisuudessa lääkärikäyntejä. Loppuarviointiraportin mukaan terveyskioskin käynnin hinta-laatusuhde vaikuttaisi olevan hyvä, sillä kustannukset ovat olleet edulliset, käyntimäärät korkeat ja asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä palveluun. Kustannukset ovat alhaiset, koska henkilöstö muodostuu hoitajista, palveluvalikoima koostuu rajatuista ennaltaehkäisevistä palveluista eikä ajanvarausta tarvita.

Palveluita kohdennetaan ja kehitetään

Lahden kaupunki avasi toisen terveyskioskin Launeen Prismaan, jossa palvelu on kaikille avointa, mutta toiminta painottuu erityisesti lapsiperheiden ja alle 25-vuotiaiden nuorten tarpeisiin. Terveyskioskissa on kokeilun jälkeen siirrytty tekemään hoitajan selvitystä työnantajalle alle 10-vuotiaan sairaan lapsen kotihoidon järjestämistä varten. Terveyskioskien palveluvalikoimaan on suunnitteilla myös etälääkärikonsultaatiokokeilu.

Asiakas saa avun matalan kynnyksen palveluissa

− Terveyskioskin parhaimpia elementtejä – nopeaa hoitoon pääsyä, ennaltaehkäisevää neuvontaa ja palveluohjausta oikeaan jatkohoitoon – voisi hyödyntää tulevaisuudessa myös muissa lähipalveluissa. Näitä palveluita voisivat olla esimerkiksi neuvola- ja kouluterveydenhuoltopalvelut sekä vanhusten palvelut. Myös päihde- ja mielenterveyskuntoutujille voisi olla myös omia matalan kynnyksen palveluja, joissa palvelee psykiatrinen sairaanhoitaja. Lisäksi sosiaalityön tarve korostuu palveluohjauksen näkökulmasta, jotta aina tarvittaessa löytyisi mahdollisuus jatkohoitoon ja apuun. Tässä asiassa voisi olla avainroolissa terveyskioskin kaltaiset palvelupisteet, joissa alan ammattilainen nopeasti seuloo palvelutarpeen ja auttaa asiakasta eteenpäin, toteaa Lahden terveyspalvelujen johtaja Risto Raivio.

Lisätietoja                        

Kunnallistalouden professori Jarmo Vakkuri, Johtamiskorkeakoulu, Tampereen yliopisto, puh. 03 3551 6356, 040 516 2479
Tutkija Anna-Aurora Kork, Tampereen yliopisto, puh. 03 3551 6198
Terveyspalvelujen johtaja Risto Raivio, puh. 050 559 7866
Terveyskioskin vetäjä Helena Launiemi, Lahden kaupunki, puh. 044-7161139

www.sitra.fi/terveyskioski

Julkaisun tiedot               

Matalan kynnyksen sairaanhoitajavastaanotto:
perusterveydenhuollon palvelua kauppakeskuksessa

Lahden terveyskioskin loppuarviointi
Sitran selvityksiä 66, Helsinki 2012
ISBN 978-951-563-832-8 (nid.)
ISSN 1796-7104 (nid.)
ISBN 978-951-563-833-5 (URL:http://www.sitra.fi)
ISSN 1796-7112 (URL:http://www.sitra.fi)

Lisää aiheesta Kunta.TV:n videoissa:

Ylöjärven terveyskioski: Terveyskioski paransi julkisen terveydenhuollon imagoa (Kunta.TV:n video 18.4.2012)
STM:n kansliapäällikkö Kari Välimäki: Uusia toimintamalleja tarvitaan (Kunta.TV. haastattelu 28.2.2012)
Sitran johtaja Antti Kivelä: Kynnys matalammaksi terveyspalveluihin (Kunta.TV. haastattelu 28.2.2012)
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän hyvinvointijohtaja Heli Laapio-Knuutila: Terveyskioski Orimattilan seudulle (Kunta.TV:n haastattelu 28.2.2012)

Lahden kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
Lahden sosiaali- ja terveystoimialan toiminta-ajatuksena on edistää lahtelaisten terveyttä ja hyvinvointia ehkäisemässä terveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia vähentämällä niiden aiheuttamia haittoja. Toiminnan tavoitteena on myös kannustaa kuntalaisia vaikuttamaan omaan ja yhteisönsä hyvinvointiin. Toimialan ydintehtävä on järjestää lahtelaisten tueksi laadullisesti ja sisällöllisesti määritellyt sosiaali- ja terveyspalvelut.

Tampereen yliopisto
Tampereen yliopisto on monialainen yliopisto, jolla on laaja ja monitieteinen tutkimuksellinen profiili. Vahvimpia tutkimusalueita ovat yhteiskunnan, terveyden ja hyvinvoinnin tutkimus. Koulutusta Tampereen yliopisto järjestää yhdeksällä koulutusalalla. Tampereen yliopisto on suurin yhteiskuntatieteellisen alan ja siihen sisältyvien hallintotieteellisten alojen kouluttaja Suomessa