1. Strateginen design

  Kun yritetään vastata uudenlaisiin haasteisiin, on pystyttävä muotoilemaan mullistavan tehokkaita ratkaisuja.

 2. Kokonaisnäkemys

  Strateginen design auttaa Sitraa paljastamaan ongelmien ytimen tarjoamalla välineet niiden näkemiseen kokonaisvaltaisesta näkökulmasta. Niinpä sen avulla pystytään valitsemaan ratkaisut punnitusti.

 3. Visualisointi

  Nykyiset haasteet ovat monimutkaisuudeltaan ja epävarmuudeltaan uudella tasolla, joten laskentataulukot ja muut tutut analyysivälineet ovat riittämättömiä. Strategisessa designissa käytetään tutkimusvälineenä visualisointia, jotta voidaan löytää uusia mahdollisuuksia.

 4. Johtaminen

  Onnistunut muotoilu ei ole vain luovaa ajattelua. On myös jalkautettava ajatukset ja varmistettava, että niiden ydin säilyy prosessin läpi. Strategisella designilla luotsattavissa muutosprosesseissa on tehtävä nopeita iteraatioita ja kokeiltava ratkaisuja prototyypeillä.

Ajankohtaista

  1. Strateginen design kysyy...

   Artikkelit 0

   Yhteiskunnan viheliäisten ongelmien ratkaiseminen vaatii herkkyyttä ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Strateginen design pureutuu...

   3 vuotta sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti
  2. From NIMBY to YIMBY – uusi...

   Hankkeet 1

   Yhteisöjen suurin haaste on yhteinen päätöksenteko. Tämä koskee etenkin päätöksiä, joiden seurauksena syntyy monenlaisia vaikutuksia...

   4 vuotta sitten kirjoittajalta Hanna-Leena Ottelin

Kun tarvitaan uusia vaihtoehtoja

Päättynyt aihe

Toivomme, että strategisen muotoilun välineitä kehittämällä saamme edistettyä yhteiskunnan kykyä hahmottaa monimutkaisimpia kysymyksiä ja vastata niihin. Tällaisia "viheliäisiä ongelmia" ovat esimerkiksi ilmaston lämpeneminen tai väestörakenteen muutos.

Nykyinen päätöksenteko toimii hyvin, kun on olemassa ennakkotapauksia ja asiayhteys ei muutu. Päättäjät pystyvät tällöin pääsemään yhteisymmärrykseen ongelman luonteesta, voivat pyytää organisaatiota tutkimaan ja vertailemaan hyväksi havaittuja malleja, saavat suunniteltua ratkaisun ja voivat saattaa sen käyttöön. Nykyhaasteet ovat kuitenkin toisiinsa kietoutuneita ja muuttuvia. Niinpä ne vaativat ratkaisuja, joihin toimijoillamme ei välttämättä riitä välineitä. Tarvitsemme uusia työkaluja, jotka auttavat tärkeimpiä toimijoitamme työskentelemään yhdessä.

Enemmän kuin visio

Visioista ei ole nykymaailmassa puutetta, mutta yksin vision perusteella on vaikea toimia. Kun tärkeistä asioista kuten koulutus tai finanssipolitiikka on vaikea saavuttaa poliittista yksimielisyyttä, keskustelut jäävät usein abstraktille tasolle ja yksityiskohtaisemmat suunnitelmat paperipinoihin muutamien ihmisten käyttöön. Kun yhteisymmärrykseen lopulta päästään, vaarana on usein että toiminnalla on vahva visio mutta sumea tarkoitus: suunnitelmia tehdään, mutta heijastavatko valinnat alkuperäistä visiota? Strateginen design voi toimia liimana, joka liittää yhteen suuren vision motivoivan voiman sekä periaatteet, joilla valinnat tehdään operatiivisella tasolla.

Koska visiot ovat usein tiiviisti kytköksissä yksittäisten tahojen johtajuuteen, voi olla myös vaikeaa varmistaa, että todella puhutaan samoista asioista. Silloinkin kun kaikki tahot näyttävät olevan yhtä mieltä jostakin muutosvisiosta, niillä voi olla erilaisia ​​käsityksiä siitä, kuinka siihen päästään. Saatamme esimerkiksi jakaa käsityksen siitä, että yhteiskunnan tulisi moni-ilmeisyydessäänkin yhtenäinen, mutta kuinka yhtenäisyys saavutetaan? Mistä pitäisi aloittaa? Ja mikä tärkeintä, miten onnistuneen lopputuloksen tunnistaa?

Suurten visioiden motivoivan voiman ja tarkkojen suunnitelmien herättämän turvallisuudentunteen välillä on tärkeä kerros. Kun työn alla on jotain uutta tai käsillä uusi tilanne, tulee väistämättä eteen tilanne, jossa on tehtävä valintoja ilman ennakkotapauksia tai toimintaohjeita. Näinä hetkinä, kun tuntuu ettei ole mitään tehtävissä  eikä ketään jonka puoleen kääntyä, strateginen design on keskeinen voimavara.

Strategisen designin vahvuuksina on sen ymmärtäminen, miten tietyissä tilanteissa saavutetaan arvoa ja mitkä ovat tälle esteinä, sekä ajan panostaminen tärkeimpien arvoa luovien mahdollisuuksien löytämiseen. Näin saadaan kattavampi kuva ongelmasta ja paremmin tunnistetuksi toimet, joilla saadaan positiivista vaikutusta.

Syvä muutos

Siinä missä aiemmin on keskitytty parantamaan olemassa olevia järjestelmiä, nykypäivän haasteena on uudelleenajatella dramaattisesti nykyisiä menetelmiä tai jopa luoda uusia järjestelmiä. Mutta kuka suunnittelee kaavat tulevaisuudelle? Mistä kyvyt tähän löytyvät ja millaisia ovat välineet? Se, että monet nykyisistä ongelmista ovat rakenteellisia ja ennustamattomia, haastaa kykymme huolehtia yhteiskunnasta. Mikä neuvoksi kun ei ole mallia jota voisi kopioida eikä ennakkotapauksia joista kehitellä? Esimerkiksi Euroopan radikaaleihin taloudellisiin muutoksiin ei löydy vastauksia vain prosesseja parantamalla, vaan ne edellyttävät uudelleenarviointia ja uudelleenmuotoilua.

Nämä kysymykset ovat motivaationa Sitran työlle, jossa pyritään luomaan uusia muotoilun työkaluja parempien päätösten muodostamiseen ja lopulta parantuneiden tulosten aikaansaamiseen. Tätä kutsumme strategiseksi designiksi.

Työmme strategisessa designissa

Sitran strategisen designin työ keskittyy pääasiassa kahdelle alueelle: sisäiseen yhteistyöhön ja kansainväliseen ulottuvuuteen. Sitran ohjelmat tekevät yhteistyötä erilaisten teemojen parissa, ja strateginen design toimii liimana niiden välillä.

Päänäyttämönä strateginen designin tiedon, valmiuksien ja saavutusten edistämiselle on Helsinki Design Lab. Sitra on tukenut toimintoa vuodesta 1960, ja se syntyi uudestaan ​​vuonna 2009 yhdistämään hallintoa ja muotoilua. HDL:n avulla pyrimme kasvattamaan tietämystä käytännön strategisesta suunnittelusta. Katso lisätietoja HDL:n verkkosivuilta.

Ota yhteyttä


Sisältövirtaa

Sitra.fi:stä Ulkoisista lähteistä
Artikkelit Osallisuus lisää myönteisyyttä ja vähentää vastustusta

Nykyhetken pienet ideat ovat kuin taimia, joita hoivaamalla päästään vähitellen käsiksi tulevaisuuden uusiin ratkaisuihin. Virtuaaliset sivustot ja sähköiset palvelut tarjoavat ympäristön tällaiselle toiminnalle. Niihin voidaan koota ideoita innostuville ja tarjota näkyvyyttä ideoiden kehittäjille. Yhteisö antaa mahdollisuuden olla mukana oman asuinympäristön kehittämisessä. ...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Pia Mero

Julkaisut Avoin Kotka

Avoin Kotka -kokeiluhankkeessa rakennettiin ja testattiin uudentyyppistä verkkopalvelua, jonka avulla kansalaiset voivat osallistua oman kaupunkinsa kehittämiseen. Avoinkotka.fi-palvelu edesauttaa kunnan, yritysten ja kansalaisten vuorovaikutusta julkisissa päätöksentekoprosesseissa.

Erkki Hedenborg, Jouni Eho

Tapahtuma NIMBYstä YIMBYyn - Keskustelutilaisuus tuulivoiman paikallisen hyväksyttävyyden edistämisestä

Sitra järjestää maanantaina 26.8.2013 klo 13.00 - 16.30 keskustelutilaisuuden tuulivoiman paikallisen hyväksyttävyyden haasteista ja parannuskeinoista. Käsiteltäviä teemoja ovat mm. yhteiskehittely, hyödynjakomallit ja päätöksenteon muotoilu. Mukana keskustelemassa ovat mm. ministeri Lauri Tarasti , toimitusjohtaja Kalle Pykälä Ilmatar Windpower Oyj:stä,...

3 vuotta sitten kirjoittajalta Tuula Sjöstedt

Artikkelit Strateginen design kysyy oikeat kysymykset

Yhteiskunnan viheliäisten ongelmien ratkaiseminen vaatii herkkyyttä ja kokonaisvaltaista lähestymistapaa. Strateginen design pureutuu yhteiskunnallisiin ongelmiin ja päätöksentekoon.

3 vuotta sitten kirjoittajalta Jenni Sarolahti

Twitter indy_johar

Thank you @hdl2010 for #hdl2013 and for setting the standard over the last few years! Time to go global - congrats to all..

3 vuotta sitten kirjoittajalta Indy Johar

Twitter adriaant

#hdl2013 @hdl2010 it was a great session today, inspiring spkrs and pp participating! A question shared with many: where do we meet again?

3 vuotta sitten kirjoittajalta Adriaan Trouwee

2017 Sitra | käyttöehdot