VASTUULLINEN KAIVOSTOIMINTA

Vastuullinen kaivostoiminta huomioi muut elinkeinot, ihmiset ja ympäristön.

AJANKOHTAISTA

Kestävän kaivostoiminnan verkosto

Päättynyt avainalue (8/2011-7/2015)

Kaivostoiminta on kasvu-uralla, ja sen merkitys Suomelle on suuri. Kasvun myötä myös vastuullisen toiminnan merkitys kasvaa entistä suuremmaksi. Suomella on mahdollisuus nousta vastuullisuuden edelläkävijäksi kaivosalallakin.

Sitra alkoi valmistella vuoden 2011 syksyllä uutta avainaluetta kestävämmän kaivostoiminnan edistämiseksi. Työn tavoitteena oli muodostaa itsesääntelyyn pohjautuva Kestävän kaivostoiminnan verkosto, joka pyrkii ennalta sovittamaan kaivostoiminnan, ympäristön ja ympäröivän yhteiskunnan välisiä intressiristiriitoja ja vähentämään konflikteja. Verkosto perustettiin toukokuussa 2014 Sitran tuella, ja se itsenäistyi kesällä 2015 Kaivosteollisuus ry:n yhteyteen.

Kestävän kaivostoiminnan verkoston päätavoitteena on ollut yhdessä kehittää kestävämmän kaivostoiminnan edellytyksiä Suomessa. Sitran 8/2013-7/2015 toiminut avainalue toimi linkkinä TEM:n toimintaohjelman Suomi kestävän kaivannaisteollisuuden edelläkävijäksi ja kestävän kaivostoiminnan verkoston välillä. Verkosto toteuttaa TEM:n toimintaohjelman tavoitteita alan yhteistyön vahvistamiseksi ja työkalujen kehittämiseksi.

Vastuullinen toiminta huomioi muidenkin tarpeet

Kaivostoimintaa voidaan harjoittaa vastuullisesti ja huomioiden muut elinkeinot, ihmiset sekä luonto. Kun sidosryhmien tarpeet otetaan huomioon, konflikteja syntyy vähemmän. Avoin vuorovaikutus kasvattaa kaivosten ja sidosryhmien keskinäistä luottamusta. Sekä kaivosten että sidosryhmien ponnistelut vastuullisempaan toimintaan ansaitsevat huomiota. Kaivosalan sidosryhmiä ovat mm. paikalliset asukkaat, työntekijäjärjestöt, luonnonsuojelujärjestöt, saamelaiskäräjät, kansalaisjärjestöt ja muu kolmas sektori, muiden elinkeinojen etujärjestöt, kuten matkailu- ja ravintolaliitto, teknologiatoimittajat sekä maakuntaliitot.

Asioita voi monesti tehdä paremmin kuin mitä laki edellyttää. Monella toimialalla on jo näytetty toteen, että kestävämpi toimintamalli pystytään rakentamaan. Tämä on mahdollista myös kaivosalalla, mutta se vaatii kompromisseja sekä avointa ja toisiaan kunnioittavaa keskustelua. Yksi verkoston tavoitteista onkin juuri vahvistaa alan itsesääntelyä. Tätä toteuttamaan verkosto on yhteistyössä laatinut kaivosalalle uuden raportointimallin, joka lisää toiminnan läpinäkyvyyttä ja edesauttaa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa. Suomen ensimmäinen Kaivosten yhteiskuntavastuuraportti julkaistiin syyskuussa 2015.

Avoimuus, luottamus ja yhteistyö

Kestävän kaivostoiminnan verkosto tarjoaa neutraalin foorumin kaivosalan ja sen sidosryhmien väliselle vuorovaikutukselle. Verkostossa ei korostu viranomaisten rooli, vaan yhteistyö teollisuuden ja sitä ympäröivän yhteiskunnan välillä. Verkosto mahdollistaa tietojen ja kokemusten jakamisen sekä edesauttaa entistä vastuullisempien toimintatapojen rakentamisen ja käyttöön ottamisen. Yhteistyön tuloksena syntyy konkreettisia työkaluja. Yhtenä esimerkkinä näistä työkaluista on paikalliseen yhteistyötä helpottamaan koottu työkalupakki.

Verkosto on sitoutunut yhteistyöhön yhdessä sovittujen tavoitteiden ja toimintatapojen puitteissa. Sitra tuki alkuvaiheessa yhteistyön rakentamista, kokosi tutkimustietoa ja vertaiskokemuksia sekä auttoi verkostoa rakentamaan niiden pohjalta toimivia työkaluja.

Nyt verkosto toimii itsenäisesti. Sen tavoitteena on tehdä toiminnastaan pysyvää ja jatkuvaa.

JULKAISUT

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?