archived
Arvioitu lukuaika 7 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Hallintoneuvoston toimintakatsaus 3/2012

Julkaistu

1 Yleiskuva

Taloudellisen toimintaympäristön epävakaudesta huolimatta peruspääomamme arvo on kehittynyt myönteisesti. Arvioimme, että peruspääoman vuosituotto tulee saavuttamaan tai ylittämään budjetoidun 4,5 % tason. Tämänhetkisen tiedon varassa tuotto-odotuksemme vaikuttaisi siis olevan oikealla tasolla.

Toimintamme uudessa teema- ja avainalueisiin perustuvassa matriisimallissa on käynnistynyt hyvin. Vaikuttavuustyömme on organisoitu noin 2 vuotta kestäviin projekteihin, joita kutsutaan avainalueiksi. Avainalueet kuuluvat kahden sisällöllisen teeman alle, joiden tahtotilat Sitran hallitus vahvisti kokouksessaan huhtikuussa. Teemojen nimiksi on tarkentunut hallituksen lokakuun strategiapäivillä 1) Ekologinen kestävyys sekä 2) Elinvoimainen ihminen ja kannustavat rakenteet. Strategiapäivillä hallitus hyväksyi viiden uuden avainalueen käynnistämisen. Käynnistyvät avainalueet Ekologisen kestävyyden teeman alla ovat Teolliset symbioosit ja Resurssiviisas talousalue. Elinvoimainen ihminen ja kannustavat rakenteet -teeman alla käynnistyy kolme avainaluetta: Hyvinvointia tiedosta, Palvelujohtamisen mahdollistaminen, sekä Tietoyhteiskunnan mahdollistaminen. Aiemmin käynnissä olleista kymmenestä avainalueesta vuoden 2013 puolelle jatkuu kolme avainaluetta: Johtaminen, Luonnosta hyvinvointiliiketoimintaa ja Vihreän talouden lähiratkaisut.

Sitra on saanut paljon näkyvyyttä mediassa syksyn aikana. Syyskuussa saimme 222 mediaosumaa, kun pitkän aikavälin keskiarvomme on ollut 120 osumaa kuukaudessa. Julkisuuden sävy on ollut pääosin neutraalia. Kielteistä julkisuutta toi potilastietojärjestelmiin liittyvä viiden yliopistollisen sairaanhoitopiirin ja Sitran pari vuotta sitten Accenturelta tilaama raportti, jossa Accenture päätyi suosittelemaan yhdysvaltalaista järjestelmää, jonka toimittajaksi Suomessa se myöhemmin ryhtyi. Järjestelmää toimittavan yhtiön ja Accenturen yhteistyö Suomessa alkoi raportin julkistamisen jälkeen. Toisin kun osassa julkista keskustelua on oletettu, Sitra ei kannata julkisten tietojärjestelmähankintojen epäsuotuisaa keskittämistä, vaan korostamme tietojärjestelmien yhteensopivuuden tärkeyttä. Potilastietojärjestelmään liittyvä julkinen keskustelu kääntyi merkittävästi positiivisempaan suuntaan kun uutisoimme virolaisen terveydenhuollon kehittäjän Madis Tiikin rekrytoinnin. Tiikiä haastateltiin useissa tiedotusvälineissä terveydenhuollon uudistamisen haasteista.

Toinen kielteistä julkisuutta saanut hanke on Suomen hallituksen tulevaisuusselonteon osana tehtävä, Pekka Himasen vetämä kansainvälinen tutkimushanke. Julkisuudessa on ollut esillä hankkeen koko, käytetty hankintamenettely, sekä tutkijaryhmän vetäjän persoona ja kytkennät. Hankkeen hankinnasta ja viestinnästä vastaa valtioneuvoston kanslia. Sitran osallistumisella hankkeeseen ei ollut juridisia tai muita esteitä. Marraskuun alussa ilmestynyt tutkimuksen väliraportti ”Sininen kirja” sai sisältönsä suhteen varsin positiivisen vastaanoton julkisuudessa.

Myönteisessä hengessä Sitra on tullut esiin mm. koskien hajautettua piensähköntuotantoa. Kesän asuntomessuihin liittyen esillä olivat muun muassa asuntojen uusi energiatehokkuutta kuvaava E-luku ja Suomen ensimmäinen nollaenergiapientalo Lantti. Sitra sai myös kansainvälistä medianäkyvyyttä syyskuussa Helsingissä pidetyn avoimeen tietoon keskittyvän Open Knowledge Festivalin kautta. Sitra oli mukana rahoittamassa ja järjestämässä tapahtumaa. Suomessa aiheesta kirjoitettiin juttuja esimerkiksi Avoimen ministeriön lakialoitteiden allekirjoitusjärjestelmästä ja Datavaalit-hankkeesta.

Sitran johtoryhmään on tullut muutoksia. Viestintäjohtaja Juha Kostiainen siirtyi 1.11. alkaen YIT:lle, seuraajan valintaa viedään eteenpäin yliasiamiehen johdolla. Marraskuusta alkaen Sitran johtoryhmässä aloittavat Helena Mustikainen ja Riina Väisänen, jotka vastaavat avainaluekehitys- ja assistenttiosaamiskeskuksista uudessa toimintamallissamme.

2  Operatiivinen toiminta ja vaikuttavuus avainalueilla

Operatiivisessa toiminnassa on korostunut uusien avainalueiden valmistelutyö ja toisaalta vuoden loppuun mennessä päättyvien hankkeiden vaikuttavuuden varmistaminen. Viiden uuden avainalueen osalta vaikuttavuustyö on vasta alkamassa.

2.1  Päättyneiden tai päättymässä olevien avainalueiden vaikuttavuus

Taltioni

Taltioni-osuuskunta on organisoitu ja toiminta on käynnistynyt suunnitelmien mukaan. Sitran Taltioni-avainalue päättyi osuuskunnan perustamiseen. Osuuskuntaan on liittynyt edelleen uusia jäseniä ja tuotantokäyttö alkaa vielä tämän vuoden puolella.

Uudistuva maaseutuajattelu

Sitran, MMM:n ja TEM:n käynnistämän Maaseutu Suomi -strategiassa -prosessin tuloksia jalkauttava Varaslähtö tulevaan -tapahtuma järjestettiin Helsingissä 19.9.2012. Samassa yhteydessä julkaistiin Maaseutu kestävien ratkaisujen -taloudessa julkaisu, joka on yhdessä käytännön kokeilujen (9 kpl) kanssa herättänyt kiitettävästi kiinnostusta kohderyhmässä.

Kansalaiset ja energiatehokkuus

26.9. julkaistu Valomerkki-kirja on saanut kohtalaisesti julkisuutta. ECO2-hanke ja Tampereen Tammelan täydennysrakentamishanke lähestyvät Sitran osalta loppuaan – Sitran rahoituksen loppuessa hankkeet jatkavat Tampereen kaupungin toimesta. ECO2:n Sitra-osuuden loppuseminaari pidetään Tampereella 29.11. Helsingissä järjestettiin 20.- 21.9. menestyksekkäästi kansainvälinen Behave-konferenssi (Energy Efficiency & Behaviour). Konferenssiin osallistui yli 200 tutkijaa ja asiantuntijaa.

Rakennettu ympäristö ja Low2No

Asuntomessut, Lantti-talo, messujen energiataulut ja E-luku saivat runsaasti julkisuutta kesän aikana, mm. Kauppalehden etusivulla sekä sanoma- ja ammattilehdissä. Energiatehokkuudesta muodostui messujen tärkein teema, mihin pyrimmekin. Rakennusten elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen laskentaohjeistuksen luonnos valmistui heinäkuussa VÄRKKI-hankkeessa.

Porvoon Skaftkärr-hankkeen seminaari pidettiin 2.10. Siinä YM julkisti käynnistävänsä Ilmastotavoitteita toteuttava kuntakaavoitus -hankkeen, joka tehtäisiin Sitran tänä syksynä valmistuvan hankkeen pohjalta. YM vetoisen hankkeen tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillinnän ja varautumisen näkökulman sisällyttäminen kuntakaavoitukseen, mikä on ollut kaavoitushankkeidemme tavoite.

2.2  Vuodelle 2013 jatkuvien avainalueiden katsaus

Johtaminen

Kansainvälinen konserniohjaushanke etenee suunnitellusti. Ensimmäinen maiden yhteinen temaattinen workshop pidettiin Helsingissä 8.- 9.10. Hanke on herättänyt mielenkiintoa laajemminkin mm. Israelissa ja Arabiemiraateissa. Tuloksia raportoidaan laajemmalle yleisölle 19.11. OECD:n järjestämässä seminaarissa Pariisissa.

Vihreän talouden lähiratkaisut 

Kesän aikana valmisteltu hajautetun energian keskustelupaperi julkaistiin Aurinkosähköä markkinoille -seminaarissa 13.9.2012, johon osallistui parisensataa aiheesta kiinnostunutta. Paperi ottaa kantaa pientuotannon esteiden poistamiseen ja aurinkosähkön verkkoon syötön helpottamiseen. Lähienergiaratkaisujen edistämisen pullonkaulaksi on osoittautunut pientuottajien heikko keskinäinen tuntemus, vähäinen yhteistyö ja toimialajärjestöjen vähäiset toimintaresurssit. Pientuottajien kyky integroitua rakennusteollisuuden kanssa on osoittautunut myös odotettua heikommaksi.

Luonnosta hyvinvointiliiketoimintaa

Asiakasymmärryksen parantaminen ja kysyntälähtöisten palvelujen kehittäminen ovat asioita, joita syventämällä saadaan aikaan uutta liiketoimintaa ja entistä parempaa palvelua myös Green care alueella. Tähän tarpeeseen Sitra ja ProAgria Keskusten Liitto ovat tuottaneet ja julkaisseet Kasvunvara – työkaluja parempaan palveluun -työkirjan, joka sisältää askeleet, miten asiakasymmärrystä kasvatetaan ja miten palvelu muotoillaan houkuttelevaksi. Kirjan työvälineet muodostavat polun, jota seuraamalla pääsee syventämään omaa ymmärrystä asiakkaiden todellisista tarpeista ja kehittämään työkalujen avulla innovatiivisia palveluja.

3  Liiketoiminnan kehitys

Sitran uudessa toimintamallissa liiketoiminnan kehityksellä on merkittävä rooli lähes kaikissa valmistelluissa avainalueissa. Uudet suorat sijoitukset kohdistetaan jatkossa yrityksiin, joiden liiketoiminta edistää teema-alueiden tahtotilojen toteutumista. Sijoitusten yhteiskunnalliselle vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti. Uusissa rahastosijoituksissa sijoitusfokus voi olla laajempi kuin suorissa sijoituksissa ja ulottua teema-alueiden ulkopuolelle, koska rahastoista saatava tuotto on Sitralle osa oman toiminnan rahoitusta.

Sitran yritysrahoituksen päivitettyä suunnitelmaa on lähdetty jalkauttamaan uudistamalla www.sitra.fi –sivujen rahoitusosiot sekä sopimalla tapaamisia avainsidosryhmien kanssa. Tavoitteena on luoda kasvuyrityksille ja muille sidosryhmille selkeä kuva Sitrasta sijoittajana, jotta saisimme jatkossa mahdollisimman hyvin tavoitteisiimme sopivaa hankevirtaa.

Sitra osallistui Aalto-yliopiston Entrepreneurship Societyn yhteyteen perustettavan Start Up -säätiön rahoitukseen 300 000 eurolla. Muita rahoittajia ovat Teknologiateollisuus, Venture Cup tukisäätiö ja yli 50 yksityishenkilöä. Säätiön tarkoituksena on luoda edellytyksiä yrittäjyydelle ja yritystoiminnan synnylle, kasvulle ja kansainvälistymiselle sekä tukea ja edistää yritystoimintaa ja yrittäjämyönteistä ilmapiiriä.

Uusia sijoituksia toteutettiin raportointijaksolla yksi: lainajärjestely Uudessakaupungissa toimivaan Sybimar Oy:öön, joka kehittää ja rakentaa suljettuihin kiertoihin perustuvaa elintarviketuotantoa ja biojalostamoa. Jatkosijoituksia toteutettiin raportointijaksolla kolme: Fixteri Oy, Neapo Oy ja Galilaeus Oy.

Raportointijakson aikana Vivoxid Oy:n liiketoiminta myytiin hollantilaiselle Puracille. Sitra ja muut omistajat saavat palautuksia kaupasta useassa erässä vuosina 2012-2017 riippuen yhtiön kehittämien tuotteiden kaupallistumisesta eri markkina-alueilla. Sitra myi myös Watrec Oy:n osakkeet Taalerintehtaan hallinnoimalle Biotehdas Ky -nimiselle rahastolle. Yritys toimittaa Biokaasulaitoksia asiakkailleen. Sama rahasto osti aiemmin Watrecin toteuttaman Vambio Oy:n biokaasulaitoksen, jossa Watrec Oy oli myös osakkaana. Taalerintehtaan tavoite on rakentaa Suomeen useita uusia biokaasulaitoksia.

Rahastoista, joihin Sitra osallistuu sijoittajana, Lifeline Ventures -rahaston koko on kasvanut kahdella miljoonalla eurolla 22 miljoonaan euroon Norvestian tultua mukaan. Vision + Fund I on aloittanut toimintansa suunnitellusti ja sijoittanut yli kolme miljoonaa euroa yhteensä 19 tuotteeseen.

4  Yhteiskunnallinen koulutus

Hankintapäätös koulutustoiminnan yhteistyökumppanin osalta on tehty ja valitusaika umpeutunut. Päädyimme tekemään neuvottelumenettelyllä järjestetyssä kilpailutuksessa hankintapäätöksen Aalto Executive Educationin hyväksi. Kumppanimme on keskeisessä roolissa käynnistyvien Kestävän talouspolitiikan johtamiskoulutusten toteuttamisessa. Ennen ensimmäistä varsinaista kurssia toteutamme vuodenvaihteessa pilottikurssin, jonka perusteella kurssikonseptia voidaan vielä hioa. Kurssin sisältöjen suunnittelussa on Sitran lisäksi aktiivisesti mukana Elinvoima-foorumeiden sarjassa järjestettävä Kestävä talous -foorumi, joka on parhaillaan käynnissä.

Mistä on kyse?