archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Kannattaako vaikuttavuutta yrittää mitata?

Kirjoittaja

Julkaistu

Vaikuttavuus on keskeinen käsite vaikuttavuusinvestoimisessa (engl. impact investing). Vaikuttavuuden käsittelemiseen on erilaisia teorioita, mutta käytännön tasolla vaikuttavuus jää usein mittaamatta. Tämä tarkoittaa, että monissa toimissa, joilla pyritään ratkaisemaan yhteiskunnan haasteita, ei lopulta tiedetä, ovatko seuraukset sitä, mitä lähdettiin hakemaan.

Vaikuttavuusajattelu perustuu logiikkaketjuun, joka tunnetaan englanninkielisellä akronyymillä IOOI: Input, Output, Outcome, Impact. Käytän tässä käännöstä Panos, Tuotos, Vaikutus, Vaikuttavuus.

  • Input/Panos-vaiheeseen sisältyvät asiat, joita työhön laitetaan, esimerkiksi työtuntien määrä tai rahabudjetti.
  • Output/Tuotos-vaiheessa tuloksia ovat panosten suorimmat seuraukset: kuinka monen ihmisen kanssa puhuttiin tai kuinka monta sivua raporttia tuotettiin.
  • Outcome/Vaikutus kertoo, mitä muutoksia saavutettiin kohdeyleisössä: kuinka moni oppi lukemaan, kuinka monen elämäntavat muuttuivat.
  • Impact/Vaikuttavuus on muutos hyvinvoinnissa, joka saavutetaan tiettyjen toimien ansiosta, esimerkiksi miten lukemaan oppineiden elämä muuttuu tai millainen ei-syrjäytyneen elämästä tulee aiempaan polkuun verrattuna.

Usein tulosten mittaaminen jätetään liian varhaiseen vaiheeseen IOOI-ketjua, eikä todellinen vaikuttavuus tule esille. Jos vaikuttavuutta ei tiedetä, ei myöskään osata aidosti arvioida, oliko tehty työ hyödyllistä.

Haasteet

Ketjun perusajatus on helppo omaksua. Ongelmat käytännön työssä syntyvät usein askeleessa Vaikutuksesta Vaikuttavuuteen. Vaikutuksen ja Vaikuttavuuden ero ei aina ole selvä, ja monesti vaikuttavuus ilmenee vasta vuosien päästä. Vaikuttavuus myös jakautuu usein eri asioihin ja eri tahoille, eivätkä sen syyt ole itsestään selviä tai helposti eristettävissä.

Vaikuttavuuden mittaamisessa lähestymistapoja on ainakin kolme:

  1. Arvioidaan Vaikuttavuus parhain mahdollisin keinoin, vaikka se onkin vaikeaa. Näin tehdään usein esim. pilottitapauksissa, joissa arviointiin voidaan ehkä käyttää enemmän rahaa ja aikaa kuin jatkuvassa kenttätyössä. Ison-Britannian ensimmäisessä social impact bondissa, vuonna 2010 käynnistetyssä Peterborough’n vankilan interventiossa käytössä on ulkoinen konsultti ja yliopisto, jotka etsivät jokaiselle toiminnassa mukana olevalle rikolliselle mahdollisimman homogeenisiä vertailukohtia maan muista vankiloista.
  2. Valitaan Vaikutukset huolella ja luotetaan, että niiden Vaikuttavuus on positiivinen. Monilla aloilla on hyvin vaikeaa löytää tutkittua tietoa vaikutusten kääntymisestä vaikuttavuuteen. Näin on erityisesti silloin, kun vaikuttavuus pohjautuu subjektiivisiin tuntemuksiin tai on hyvin kontekstisidonnaista ja tapahtuu vuosien kuluessa. Kun halutut Vaikutukset on valittu, keskitytään niiden saavuttamiseen. Esim. Nesta Impact Investments -rahasto Isossa-Britanniassa on määritellyt 12 vaikutusta, joita sijoituksia haluavien yritysten täytyy tavoitella. Nesta käyttää sanaa ”impact” tarkoittamaan sitä, missä määrin toimijan Tuotos johtaa Vaikutukseen, ei tarkoittamaan Vaikuttavuutta IOOI-mielessä.
  3. Oletetaan linkki Vaikutuksen ja Vaikuttavuuden välillä ja keskitytään miettimään, mikä haastaisi ko. linkin tai estäisi sitä toimimasta. Tämä perustuu siihen, että Vaikuttavuuden mittaaminen on yleensä liian kallista sekä ajallisesti että rahallisesti ollakseen mielekästä. On kuitenkin tärkeää yrittää varmistaa, että saavutetut Vaikutukset ovat järkeviä myös pitkällä tähtäimellä eivätkä ne esimerkiksi johda ennakoimattomaan negatiiviseen Vaikuttavuuteen.

Yhteissävel on löydettävä

Vaikuttavuutta kannattaa yrittää mitata, vaikka tiedämmekin, ettei lopputulos tule olemaan täydellinen. Ehkä lopulliseen tavoitteeseen ei koskaan päästä, epävarmuutta jää. Mutta mittaaminen siinä määrin kuin se on käytännössä ja taloudellisesti järkevää, syventää kuitenkin ymmärrystä tutkitusta aiheesta ja sen syy–seuraussuhteista. Kokemuksen kertyessä seuraavalla kerralla mittaamisessakin onnistutaan taas paremmin.

Vaikuttavuuden mittaaminen muodostuu entistäkin tärkeämmäksi, kun yksityistä rahaa houkutellaan ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita. Vaikuttavuusinvestoiminen voi edistää hyvien ideoiden kokeilua yhteiskunnan haasteiden ratkaisemiseen, mutta erityisesti silloin, kun yksityisille sijoituksille maksetaan tuottoa saavutettujen yhteiskunnallisten säästöjen mukaan (esim. Social Impact Bond -rahoitusmalli), on mittareista pystyttävä päättämään sopimuksissa jo ennen sijoituksen toteuttamista.

Vaikuttavuuden mittaamisen tarve tuottaa vaikuttavuusinvestoimiselle ylimääräisen haasteen, joka entisestään monimutkaistaa sijoitusprosessia. Siksi on tärkeää pyrkiä standardoimaan ja yksinkertaistamaan mittaamista. Tästä seuraa myös se etu, että suhteellisen standardeilla toimintatavoilla ja mittareilla luotu vaikuttavuusinvestointi on myös helpompi myöhemmin myydä eteenpäin toisille sijoittajille, mikä tuo likviditeettiä markkinoille.

Mistä on kyse?