archived
Arvioitu lukuaika 6 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

’LATU WALIMO – asiat voi tehdä toisin’ – tapahtumassa kuntaorganisaatioiden sisäiset uudistajat saivat lisäintoa henkilöstölähtöiseen kehittämiseen

’LATU WALIMO - asiat voi tehdä toisin' -tapahtuma kokosi yhteen syyskuun 21. päivänä n. 150 sisäistä uudistajaa Lieksan kaupungin, Hollolan, Maskun, Punkalaitumen ja Siikajoen kunnista. Tapahtuma oli osa Työelämän Laadulla tuottavuutta (LATU) -hanketta. Tapahtumassa sisäiset uudistajat verkostoituivat, jakoivat kokemuksiaan ja kehittämisideoitaan sekä vahvistivat nopean kokeilun kulttuuria ja osaamista. Tilaisuuden tavoitteena oli myös ns. "ristipölytys" työyksikkö-, toimiala- ja kuntaorganisaatiorajojen yli.

Julkaistu

’LATU WALIMO – asiat voi tehdä toisin’ -tapahtuma kokosi yhteen syyskuun 21. päivänä n. 150 sisäistä uudistajaa Lieksan kaupungin, Hollolan, Maskun, Punkalaitumen ja Siikajoen kunnista. Tapahtuma oli osa Työelämän Laadulla tuottavuutta (LATU) -hanketta.

Tapahtumassa sisäiset uudistajat verkostoituivat, jakoivat kokemuksiaan ja kehittämisideoitaan sekä vahvistivat nopean kokeilun kulttuuria ja osaamista. Tilaisuuden tavoitteena oli myös ns. ”ristipölytys” työyksikkö-, toimiala- ja kuntaorganisaatiorajojen yli.

Jokainen sisäinen uudistaja toi mukanaan oman kuntansa kehittämisideoita, ja päivän aikana niitä käsiteltiin yhdessä muiden kuntien edustajien kanssa, vaihdettiin kokemuksia ja ideoita ja jatkojalostettiin oman työyksikön kehittämiskohteita.

Tapahtuma oli luonteeltaan osallistava ja energisoiva, jossa pääosassa olivat sisäiset uudistajat ja heidän työskentelynsä.

Kuvaaja: Vesa Auvinen

LATU -hanke ja sisäisen uudistajan rooli

Sitran rahoittaman Työelämän laadulla tuottavuutta (LATU) -hankkeen avulla parannetaan kuntien työelämän laatua, vaikuttavuutta ja kuntatuottavuutta. Vuoden 2013 loppuun saakka jatkuvassa LATU-hankkeessa kuntiin luodaan henkilöstölähtöinen jatkuvan uudistumisen kehittämismalli ja toimintakulttuuri.

Perusajatuksena on, että jokainen (kuntaorganisaation) työntekijä on oman työnsä paras asiantuntija ja kehittäjä.

Tärkeässä roolissa LATU -hankkeessa ovat myös sisäiset uudistajat, jotka valmennetaan tuottavuuden ja vaikuttavuuden kehittäjiksi kunnan oman henkilöstön keskuudesta. He voivat olla niin kunnan työntekijöitä, luottamusmiehiä kuin esimiehiäkin. Sisäisiä uudistajia on viidessä kuntaorganisaatiossa n. 250 ja heidän tehtävänsä on vauhdittaa henkilöstölähtöistä kehittämistä, jossa jokainen työntekijä on kehittäjä ja arjen innovaattori.

LATU WALIMO -tapahtuman avaus – kuulumiset kunnista ja ideat kiertoon

Kuvaaja: Vesa Auvinen

 

 WALIMO – tapahtuman aloituksessa eri kuntaorganisaatioiden sisäiset uudistajat kokoontuivat ryhmiin toimialoittain (ns. kotipesään) – esimerkiksi terveyspalveluiden sisäiset uudistajat eri kuntaorganisaatioista verkostoituivat, vaihtoivat kuulumisia ja päivän aikana työskentelivät yhdessä.

Kuulumisten ja esittäytymisten jälkeen sisäiset uudistajat jakautuivat pienryhmiin ja valitsivat mielenkiintonsa mukaan 2 teemarastia, joissa he jakoivat kokemuksia ja konkreettisia kehittämisideoita.  Rastien teemoiksi oli valittu muutamia yleisimpiä kehittämiskohteita kustakin työyhteisöstä ja kuntaorganisaatiosta. Teemoja olivat mm. palaveri käytännöt, perehdytys, työaika ja työyhteisön pelisäännöt sekä tiedon vaihto/ ristiinpölytys toimialan sisällä ja toimialojen välillä. Lisäksi ’Minä sisäisenä uudistajana’ -teemarastilla vaihdettiin käytännön kokemuksia, haasteita ja ideoita sisäisenä uudistajana toimimisesta.

 Keskustelu teemarasteilla kävi vilkkaana ja moni totesikin vertaistuen ja tiedon vaihdon olevan yksi tärkeimmistä voimavaroista sisäisille uudistajille.

Kuvaaja: Jorma Kainulainen

Käytyään kahdella eri teemarastilla pienryhmät palasivat ”toimialakotipesäänsä” ja jakoivat toisilleen oppeja ja oivalluksia teemarasteilta.

LATU – mitä, miksi ja missä mennään?  Päivi Rahkonen, Hollolan kunnanjohtaja

Aamupäivän lopuksi Hollolan kunnanjohtaja Päivi Rahkonen piti kiteytetyn esityksen LATU -hankkeesta selkeyttäen mistä LATU-hankkeessa on kysymys, miksi sitä tarvitaan, mihin se nojaa ja missä vaiheessa hanketta olemme nyt menossa .

Päivi kertoi, että tulevaisuuden haasteet kuntasektorilla ovat poikkeuksellisen suuria – haasteita ovat mm. taloudelliset haasteet ja palvelukysynnän kasvu, henkilöstön saatavuushaasteet, ns. ”Ilkeiden ongelmien” haasteet (kuten rakennemuutos) sekä yksilöllisten tarpeiden ja vaatimustason kasvun haasteet .

Edelliseen viitaten hän totesi, että vanhoilla toimintamalleilla ei pärjätä ja on väärin jättää työntekijä /yksilö ”kaatuvan vuoren” alle. Tarvitaan siis uudenlaista toimintakulttuuria; keinoja ja välineitä hallita muutosta.

Päivi valotti LATU-hankkeen tavoitteita, joita ovat muun muassa: parantaa henkilöstölähtöisesti työelämän laatua ja yhteisön johtamista, lisätä työn tuottavuutta ja säästää henkilöstökuluja. Hän muistutti, että hankkeessa kehitetään tehokas ja osallistava, pysyvä ja jatkuva kehittämismalli, jonka avulla lisätään mitattua tuottavuutta kuntaorganisaatioissa.

LATU-hankkeessa kehittäminen tapahtuu työelämän laatua parantamalla ja henkilöstön innovaatiopotentiaalia hyödyntäen. Lähtökohta on, että tuottavuutta ei kehitetä laatua huonontamalla tai toimintakapasiteettia vähentämällä.

Lisäksi kerrattiin LATU-hankkeen perusajatuksia: henkilöstölähtöisyyttä ja että jokainen työntekijä on oman työnsä paras osaaja, asiantuntija ja kehittäjä

Päivi esitteli myös organisaation vaikuttavuuden ja tuloksellisuuden mallin, jossa tuloksellisuus voidaan jakaa neljään pääulottuvuuteen: vaikuttavuus, palvelukyky, aikaansaannoskyky sekä tuottavuus ja taloudellisuus. Kokonaisvaltaista mallia voidaan käyttää esim. kehittämisessä ja arvioinnissa (lisätietoa mallista löydät täältä)

Anssi Tuulenmäki – lupa tehdä eri tavalla ja kokeilukulttuuria

Iltapäivän avasi yli-innovaatio aktivisti Anssi Tuulenmäki Aalto-yliopistosta teemalla ’Työelämän laatu – lupa toimia eri tavalla’.

Kuvaaja: Vesa Auvinen

Anssi kertoi, että asioita ei kannata ylisuunnitella, vaan ideoita kannattaa kokeilla nopeasti ja pienesti, jotta saadaan selville, mikä toimii ja mikä ei, mitä kannattaa kehittää ja mikä unohtaa. Kehittämisessä tarvitaan niin alkuideoita kuin kokeilemisen ja toteuttamisen ideoita.

Mitä nopeammin ja pienemmin lähdemme liikkeelle uuden idean kanssa, sitä varmemmin se myös toteutuu. Kokeiluideoiden kannattaakin olla niin pieniä, ettei niihin tarvitse liikaa lupia kysellä tai varata isoja resursseja.

Anssi kertoi myös, että kaikki uudet ideat pitäisi ymmärtää resurssien houkuttelukoneina – miten siis teemme ideoistamme niin houkuttelevia että ne keräävät tarvittavat resurssit? Hän toivoikin, että idean tavoitteiden viestinnässä puhuttaisiinkin unelmista ja hyödynnettäisiin tunteita.

Kiteytyksenä esityksestään Anssi totesi: 1) Ajattele isommin kuin yleensä ja haasta konventiot
2) Toimi pienemmin kuin yleensä, eli pienennä kokeilukynnystä.

Anssin esitys sai yleisön suorastaan liekkeihin ja ilmeistä näki ”tätä olemme odottaneet”.

(katso Youtube video kokeilukulttuurista)

Ideoiden palastelua

Voidaksemme paremmin kehittää asioita ja kokeilla niitä, ideoita kannattaa palastella. Tämä olikin iltapäivän jatkoteemana – miten palastelemme isomman kehitysidean pienemmiksi paloiksi voidaksemme nähdä, mitä osaa asiasta kannattaa kehittää ja mitä voisimme ottaa nopean kokeilun piiriin.

Palastelun kohteeksi sisäiset uudistajat valitsivat jonkin konkreettisen kehittämiskohteen tai kehittämisidean työyhteisöstään ja palastelivat sitä eri tavoin. Lisäksi he pohtivat miten he lähtisivät arjen työssään kokeilemaan jotain ideaa tai idean osaa.

Lopuksi vedettiin päivän anti yhteen – osallistujat jakoivat oivalluksiaan sekä pohtivat, mitä vievät käytäntöön omassa työyhteisössään heti tapahtuman jälkeen.

Kuvaaja: Vesa Auvinen

Mitä LATU WALIMON jälkeen?

LATU Walimo -tapahtumasta saadut palautteet kertoivat, että tapahtumalle oli suuri tilaus. Sisäiset uudistajat kokivat, että verkostoituminen eri työyhteisöjen ja kuntaorganisaatioiden välillä on tärkeää sekä tiedon kulun, uusien ideoiden että sisäisen uudistajan työn, roolin ja jaksamisen kannalta. Lisäksi osallistujat toivoivat jatkoa tapahtumalle keväällä 2013 – ehkäpä seuraavalla kerralla saammekin eri kuntaorganisaatioiden esimiehet yhteen LATU asioiden tiimoilta?

Kiitämme kaikkia sisäisiä uudistajia aktiivisesta osallistumisesta – hyödynnetään ’Lupa toimia eri tavalla’ ja lähdetään rohkeasti kokeilemaan asioita!

Kokeilevin terveisin, 
Vesa Auvinen

LATU viestintävastaava
Luovuus- ja tulevaisuusjohtaja
Dazzle Oy