archived
Arvioitu lukuaika 2 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Lausunto uusien ja kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa

Julkaistu

Ympäristöministeriön lausuntopyyntö 25.1.2013: VNP:t Uusien ja kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen (cleantech) edistämisestä julkisissa hankinnoissa sekä kestävän kulutuksen ja tuotannon edistämisestä

Sitran lausunto 6.3.2013

Kiitämme mahdollisuudesta lausua kysymyksessä olevista valtioneuvoston periaatepäätöksistä.

Periaatepäätökset ovat erittäin ajankohtaiset ja tarpeelliset. Suomeen tarvitaan kotimarkkinat kestävän liiketoiminnan edistämiseksi. Sitra on pitänyt tätä tavoitetta esillä ja tärkeänä jo vuoden 2005 strategiatyöstä ”Ympäristöstä liiketoimintaa – Cleantech Finland” alkaen.

Kestävän liiketoiminnan ja kestävien elämäntapojen edistämisessä on korkea aika siirtyä suunnitelmista kokeiluihin, toimintojen jalkauttamiseen ja liiketoimintojen vauhdittamiseen. Muutoksen ytimessä ovat alan yritykset. Sitrassa nähdään kansainvälisiä kasvumahdollisuuksia sellaiselle palvelu- ja teknologialiiketoiminnalle, joka edesauttavat kuluttajia ja yhteisöjä noudattamaan kestäviä elämäntapoja, säästämään luonnonvaroja, hyödyntämään resursseja tehokkaammin sekä korvaamaan fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla energialähteillä.

Vaikka cleantech-sektori onkin Suomessa kasvussa, menetämme kansainvälisessä kilpailussa jatkuvasti asemaamme, koska strategioita ja suunnitelmia ei saada toteutukseen. Yhtenä ongelmana ovat Suomessa toimimattomat kotimarkkinat, jotka eivät mahdollista riittävässä määrin yritysten tai yrityskonsortioiden kokeiluja, demonstraatioita ja referenssien aikaansaamista kansainvälisiä markkinoita varten. Suuret yritykset investoivat pääasiassa maailmalle. Pk-yrityksillä ei ole voimavaroja eikä rahoitusta kasvaa ilman kotimaasta löytyviä asiakkaita. Hallinnon siiloutuneisuus, lupa- ja tukimenettelyiden byrokraattisuus, kysynnän vähäisyys, riskipääoman puute ja regulaation heikko ennustettavuus estävät alan kehitystä.

Kotimarkkinoiden kysyntä mahdollistaa uusien innovaatioiden, referenssien ja kasvuyritysten syntymisen. Kysynnän avulla syntyy esimerkkejä käytännön ratkaisuista, joissa yhdistyvät erilainen osaaminen, teknologioiden soveltaminen ja palvelut. Tällaiset referenssit ja verkostot mahdollistavat myös pk-yritysten ponnistamisen kansainvälisille vientimarkkinoille.

Kannatamme lämpimästi periaatepäätöksissä linjattujen, erityisesti taloudellista ohjausvaikutusta omaavien toimenpiteiden (hankinnat, verotus, maksut, rahoitusmallit jne.) mahdollisimman pikaista käytännön toimeenpanoa. Lisäksi on erittäin tärkeää kehittää byrokratiaa ja lupakäytäntöjä käyttäjälähtöisiksi kuluttajien ja yritysten näkökulmasta. Ministeriöiden ja muun julkisen sektorin resursseja tulisi suunnata jatkossa strategioiden ja ohjelmapapereiden laatimisesta kohti periaatepäätöksissä linjattujen toimenpiteiden konkreettista toteuttamista.