archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Näkökulmia taiteen ja kulttuurin vaikutuksiin – lähdeluettelo

Julkaistu

Belfiore E. & Bennet O. (2007). Rethinking the Social Impact of the Arts. International Journal of Cultural Policy. Vol 3, Issue 2. Routledge.

von Brandenberg C. (2008). Kulttuurin ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä. Näköaloja taiteen soveltavaan käyttöön. Opetusministeriön julkaisuja 2008:12 https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79051/opm12.pdf?sequence=1

Cantell, T. & Idström, A. (2016). Keskustelua kirjastojen taloudellisista vaikutuksista ja merkityksestä. Teoksessa N. Sandelius (toim.) Hyötyä, tietoa, elämyksiä – kirjastojen vaikuttavuuden ulottuvuuksia. Helsinki: Suomen Kuntaliitto, 43-50. http://vaikuttavuus.kirjastot.fi/talousvaikutukset.html#.WUKKMIVOI2w

Carnwath J. D. & Brown A. S. (2014). Understanding the Value and Impacts of Cultural Experiences. A Literature Review. Arts Council England. http://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/downloadfile/Understanding_the_Value_and_Impacts_of_Cultural_Experiences.pdf

CHCFE (2015). Cultural Heritage Counts for Europe. EU-funded project ‘Cultural Heritage Counts for Europe’ (CHCFE). http://blogs.encatc.org/culturalheritagecountsforeurope/outcomes/

Cultural Creative Spillovers -verkkosivusto. https://ccspillovers.wikispaces.com/What+are+spillover+effects%3F

Crossick G. & Kaszynska P. (2016). Understanding the value of arts & culture. The AHRC Cultural Value Project  http://www.ahrc.ac.uk/documents/publications/cultural-value-project-final-report/

Fleming, T. (2015). Cultural and creative spillovers in Europe: Report on a preliminary evidence review. Tom Fleming creative Consultancy. https://ccspillovers.wikispaces.com/Evidence+review+2015

Hawkes, J. (2001). The Fourth Pillar of Sustainability: Culture’s Essential Role in Public Planning. Common Ground Publishing. Available from: http://www.culturaldevelopment.net.au/community/Downloads/HawkesJon(2001)TheFourthPillarOfSustainability.pdf

IFACCA (International Federation of Arts Councils and Culture Agencies) (2013). Culture as a Goal in the post-2015 Development Agenda. International Federation of Arts Councils and Culture Agencies. http://media.ifacca.org/files/cultureasgoalweb.pdf

Jakonen, O. (2016). Kulttuuri puntarissa. Cuporen työpapereita 2/2016. http://www.cupore.fi/fi/julkaisut/tyopaperit/kulttuuri-puntarissa

Jansson, S.-M. (2014). Mittaamattoman arvokasta? Taiteen ja kulttuurin vaikutustutkimuksia ja -metodologioita. Taideyliopisto, Kokos-julkaisusarja 2/2014. https://www.uniarts.fi/sites/default/files/CERADA_raportti_Taiteen_ja__kulttuurin_vaikutustutkimuksia__ja_metodologioita.pdf

Kettunen, P. (2016). Näkökulmia kulttuuripolitiikan vaikuttavuuteen. Cuporen työpapereita 1/2016. http://www.cupore.fi/fi/julkaisut/tyopaperit/pekka-kettunen-nakokulmia-kulttuuripolitiikan-vaikuttavuuteen

Laitinen, L. (2017). Vaikuttavaa? Taiteen hyvinvointivaikutusten tarkastelua. Turku: Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksia 46.
http://julkaisumyynti.turkuamk.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&groupID=269&action=viewPromotion&itemcode=9789522166159

Lehikoinen, K. (11.11.2017). Voiko taidetta ostaa väärin perustein? Artsequal Equally Well- blogisarja. [blogikirjoitus]   http://www.uniarts.fi/blogit/equally-well/voiko-taidetta-ostaa-v%C3%A4%C3%A4rin-perustein

Lehikoinen, K. & Vanhanen E. (Toim.). (2017). Taide ja hyvinvointi. Katsauksia kansainväliseen tutkimukseen. Taideyliopisto, Kokos-julkaisusarja 1/2017. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/227963/Kokos_1_2017.pdf?sequence=1

Liikanen, H.-L. (2010). Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia – ehdotus toimintaohjelmaksi 2010-2014. Opetusministeriön julkaisuja 2010:1.
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75612

Mowlah, A., Blackburn, V., Niblett, J. &Harris, M. (2014). The value of art and culture to people and society – an evidence review. Arts Council England. http://www.artscouncil.org.uk/publication/value-arts-and-culture-people-and-society

Opetusministeriö (2009). Vaikuttavuusindikaattorit kulttuuripolitiikan tietopohjan vahvistajina. Opetusministeriön julkaisuja 2009:57. https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75631/opm57.pdf?sequence=1

Pirnes, E. (2008). Merkityksellinen kulttuuri ja kulttuuripolitiikka. Laaja kulttuurin käsite kulttuuripolitiikan perusteluna. Jyväskylän yliopiston Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 327. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/18544#

Reeves, M. (2002). Measuring the economic and social impact of the arts: a review. https://is.muni.cz/el/1456/podzim2014/MKV_EKKU/um/Impacts_of_art_Michelle_Reeves.pdf

Saukkonen, P. (2014). Vankka linnake, joustava sopeutuja vai seisova vesi? Suomalaisen kulttuuripolitiikan viimeaikainen kehitys. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen verkkojulkaisuja 23/2014. http://www.cupore.fi/images/tiedostot/kulttuuripolitiikankehitys.pdf

Smith, R. (2002). Spend (slightly) less on health and more on the arts. BMJ 2002; 325;1432-1433.

Soini, K. (2013). Kestävä kehitys ja kulttuuri. Teoksessa Kestävä kasvatus kulttuuria etsimässä. Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen Seuran julkaisuja 6. Helsinki. https://kulttuuriperinto kasvatus. wp-palvelu.fi/wp content/uploads/2015/04/Kestava_kasvatus.pdf

Soini, K. & Dessein, J. (2016). Culture-sustainability relation: Towards a conceptual framework. Sustainability 2016, 8, 167.

Suvikumpu, L., Tikka, P. & Saukkonen P. (Toim.). (2014). Vaikuttava säätiö! Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. Helsinki. http://www.saatiopalvelu.fi/media/tietolaari-files/julkaisut/srnk_vaikuttava-saatio_www.pdf