archived
Arvioitu lukuaika 4 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

One Planet Living -konsepti auttaa kestävän kehityksen suunnittelussa ja viestinnässä

One Planet Living -konsepti auttaa kestävän kehityksen suunnittelussa ja viestinnässä.

Kirjoittaja

Lilli Linkola

Asiantuntija, Avainalueratkaisut

Julkaistu

Tullessaan täyteen älykkäät jätesäiliöt kutsuvat materiaalinkeräysauton tyhjentämään itsensä. Biojätteessä olevat ravinteet kierrätetään alueen puutarhanhoidon ja kotiviljelyn tarpeisiin. Kastelu tai vaikka autonpesu hoidetaan talteen kerätyllä sadevedellä. Uudet asukkaat saavat tervetulolahjaksi joukkoliikennelippuja. Tilaa ei anneta autoille vaan pyörille ja kevyelle liikenteelle. Nopeat pyörätieyhteydet rakennetaan työmatkaliikennettä varten. Liiketunnistimella varustetut katuvalot, katot valmiina keräämään aurinkoenergiaa, vihreät alueet, jotka levittäytyvät katoille ja omaperäinen kulttuuri. 

Jyväskylässä ja Vantaalla rakennetaan tällaisia kestävät elämäntavat mahdollistavia kaupunkialueita.

Vuonna 2014 Sitra tuki kestäviä elämäntapoja edistävän One Planet Living -konseptin soveltamista Jyväskylässä Kankaan uudisalueen kehityksessä ja Vantaalla Kivistön kaupunkikeskuksen kehityksessä. Molemmille aluekehityshankkeille laadittiin omat One Planet Living -viitekehyksen mukaiset toimintasuunnitelmat, joissa.   kuvataan, miten kaikkia kymmentä One Planet Living -periaatetta pystytään toteuttamaan uusilla kaupunkikehitysalueilla suunnittelussa, rakennusvaiheessa ja valmistumisen jälkeen. Toimintasuunnitelmia arviointiin laskemalla suunniteltujen toimenpiteiden yhteenlaskettu vaikutus suunnitteilla olevan alueen ekologiseen jalanjälkeen.

Kestävä kehitys on ollut alueiden suunnittelussa alusta asti mukana. Kivistössä toimintasuunnitelma vietiinkin jo osaksi kaava-ainestoa. One Planet Living -konseptin tuominen osaksi kehittämistä on vahvistanut tekemistä, auttanut kokonaiskuvan muodostamisessa ja juurruttanut kestävän kehityksen osaksi suunnitelmia.

Tavoitteet kummankin kehityshankkeen toimintasuunnitelmissa ovat korkealla.  Kankaalla 90 prosenttia alueella käytetystä energiasta tulee uusituvista luonnonvaroista vuoteen 2021 mennessä ja Kivistössä hiilidioksidipäästöt tulevat olemaan mitättömät vuonna 2030. Kankaalla 47 prosenttia matkoista tehdään tulevaisuudessa kävellen tai pyörällä.  Hyvällä suunnittelulla pyritään saavuttamaan 33 % vedenkulutuksen vähennys suhteessa normaalitasoon. One Planet Living -periaatteiden mukaisesti alueista tehdään myös sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä. Asuntotuotanto on monipuolista ja erityistarpeet huomioivaa ja Kankaalle on tarkoitus saada yli 2 100 uutta työpaikkaa vuoteen 2025 mennessä.

Kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen vaatii kaikkien kehittäjäosapuolien yhteistuumaisuutta ja sitoutumista. Kaupunkikehityshankkeissa näitä ovat suunnittelijat, arkkitehdit, rakentajat, kehittäjät, olemassa olevat ja tulevat asukkaat, järjestöt ja alueelle sijoittuvat yritykset. Kymmenen One Planet Living -periaatteetta on suunniteltu helpottamaan tätä työtä.

”Selkeät periaatteet luovat yhteisymmärrystä eri tahojen välillä kestävästä kehityksestä, punomalla eri osapuolten ajattelua yhteen ”, kertoo Kankaan kehittämishankkeen projektipäällikkö Tanja Oksa. Periaatteet ohjaavat suunnitelmia ottamaan kestävän kehityksen osa-alueet kattavasti huomioon.

Ennen kaikkea One Planet Living on tehokas työkalu viestintään. ”Ajattelutavan käyttöönotto on muun muassa kasvattanut ja vahvistanut meillä kaupungin sisäistä kestävän kehityksen verkostoa. Ihmiset ovat tunnistaneet kiinnostuksensa ja tekemisensä periaatteista. Meillä on ollut yhteensä 45 henkilöä tekemässä toimintasuunnitelma”, kertoo Vantaan kaupungin asemakaavasuunnittelija Anna-Riitta Kujala. Tanja Oksa on samaa mieltä: ”OPL tulee säilymään osana viestintää. Se on siihen erinomainen työkalu.”

Yhden maapallon elämän saavuttamista mitataan ekologisella jalanjäljellä. Ekologinen jalanjälki kertoo kuinka hyvin alue elää maapallon kantokyvyn rajoissa. Kivistön ja Kankaan arvioitiin pääsevän suunnitelmillaan n. 3,8 globaalihehtaarin ekologiseen jalanjälkeen per asukas. Tämä kulutustaso kuluttaa 2,1 maapallon verran resursseja. Tavoiteluku One Planet Living -alueille (OPL communities) on 3.4 globaalihehtaaria. Normaalitilanteeksi arvioitiin 5,7 globaalihehtaaria per asukas.

Työ ei kuitenkaan ole vielä loppunut. Toimintasuunnitelmat luonnollisesti päivittyvät hankkeen edetessä. ”Nyt keskitymme siihen miten suunnitelmat toimeenpannaan. Kaupunkilaisten sitoutuminen on olennaista onnistumisen kannalta. Seuraava steppi onkin One Planet Living -ajattelun jalkauttaminen kaupunkilaisiin”, kertoo Anna-Riitta Kujala. Myös Kankaalla jatketaan jo vuonna 2010 aloitettua osallistamistyötä.

Kehitteillä oleville alueille voidaan hakea One Planet Living -sertifiointia. Tätä mahdollisuutta tullaan pohtimaan kehitystiimeissä. ”Kokeilimme konseptia ensin Kivistön kaupunkikeskuksen kehittämisessä ja jos tulokset ovat hyvät, laajennetaan sitä koko Kivistön alueen kehitykseen ja miksei koko kaupunkiin”, kertoo Anna-Riitta Kujala.

“Uusien menetelmien kokeilemiseen kaupunkikehittämisessä kannustaa muun muassa kaupungistuminen ja halu maksimoida asukkaiden hyvinvointi”, sanoo projekti-insinööri Camilla Eklund Skanskasta. One Planet Living -konseptin kokeilussa mukana olleet Anna-Riitta Kujala ja Tanja Oksa ovat sitä mieltä, että menetelmän tarjoamalle kokonaisnäkemykselle olisi ehdottomasti tilausta Suomessa.

”One Planet Living on kattava viitekehys kestävälle kaupunkikehittämiselle, joka voi oikein käytettynä helpottaa yhteistyötä hankekehityskumppaneiden ja sidosryhmien välillä, sekä laajentaa kestävän kehityksen kokonaisvaltaista ymmärrystä ”, kiteyttää Camilla Eklund.

One Planet Living -periaatteet:

Lue lisää

Kivistön One Planet Living -toimintasuunnitelma

One Planet Living Jyväskylässä

One Planet living -konsepti Suomessa (esitys Antti Tuomainen, Skanska)

Ekologinen jalanjälki -tiivistelmä (Slideshare)

Mistä on kyse?