archived
Arvioitu lukuaika 6 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Sitran ideasivuston käyttöehdot ja rekisteriseloste

Julkaistu

Sivujen käyttötarkoitus

Viima Solutions Oy ylläpitää Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (jäljempänä Sitra) toimeksiannosta vuorovaikutuksellista ideasivustoa, johon kuka vain voi tuottaa sivustolla tapauskohtaisesti täsmennettäviin aiheisiin liittyviä ideoita tekstinä, kuvina ja liitetiedostoina. Liitetiedostot voivat olla esimerkiksi kuvia ja videoita. Tarkemmat sisältövaatimukset ideoiden tuottamiseksi yksilöidään kulloinkin kyseessä olevan ideakuulutuksen yhteydessä.

Sivuston käyttäjät voivat muun muassa jättää ideoita sekä kommentoida ja tykätä muiden käyttäjien sivustolle lisäämää materiaalia. Käyttäjien sivustolle lisäämä materiaali ja kommentit ovat vapaasti kaikkien nähtävillä ja hyödynnettävissä. Sitralla ja käyttäjillä on siten oikeus vapaasti kommentoida ideoita, oikeus käyttää materiaalia myöhemmin, esimerkiksi jakamalla sosiaalisessa mediassa, sekä oikeus luokitella ja yhdistellä materiaalia, edellyttäen, että tekijä mainitaan käytön yhteydessä Immateriaalioikeudet -kappaleessa yksilöitävällä tavalla.

Sivuston käyttöoikeus

Sivujen käyttäjä saa oikeuden kommentoida sivuilla olevia kirjoituksia ja toimia sivuilla yllä mainituin tavoin luovuttamalla Sitralle seuraavat tiedot: 1. nimi ja 2. sähköpostiosoite. Käyttäjän Sitralle antamien tunnistetietojen tulee olla totuudenmukaisia, ja sivuston käytössä on noudatettava hyviä tapoja sekä Suomen lakia.

Sivuston käyttäminen edellyttää näiden käyttöehtojen hyväksymistä sekä vähintään 18-vuoden ikää.

Mainosten tai muun asiaankuulumattoman tiedon levittäminen sivuilla on kielletty. Sitralla on oikeus poistaa asiattomat kommentit ja loukkaava sisältö. Mikäli sivuston käytössä ilmenee selviä väärinkäytöksiä, Sitra voi väliaikaisesti estää käyttäjän pääsyn sivuille tai poistaa käyttäjältä sivujen käyttöoikeuden kokonaan.

Immateriaalioikeudet

Käyttäjän tuodessa ideasivustolle muuta kuin itse tuotettua materiaalia, on käyttäjän vastuulla tarkistaa, ettei materiaalin käyttö riko kolmannen osapuolen tekijän- tai muita oikeuksia. Materiaalia on voitava käyttää näissä käyttöehdoissa tarkoitetulla tavalla. Käyttäjän on mainittava materiaalin yhteydessä asianmukaisesti sen tekijät.

Mikäli käyttäjä haluaa myöhemmin hyödyntää toisen käyttäjän sivustolle lisäämää materiaalia, on käyttäjän mainittava materiaalin yhteydessä asianmukaisesti sen tekijät.  

Ohjelmistopalvelun omistusoikeus kuuluu Viima Solutions Oy:lle.

Tietosuoja

Myöntäessään käyttäjälle ideoiden kirjaamis- ja kommentointioikeuden Sitra kerää käyttäjästä henkilötietoja, jotka tallennetaan Henkilötietolain (523/1999) mukaiseen henkilörekisteriin. Tietoja ei luovuteta ilman käyttäjän lupaa rekisterin ulkopuolelle. Tietoja ei myöskään siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Vastuuvapaus

Sivuilla olevat kirjoitukset sisältävät kirjoittajien henkilökohtaisia ajatuksia ja mielipiteitä. Kirjoittajat vastaavat itse tekstinsä sisällöstä.

Käyttäjä on vastuussa Sitran ideasivustolle lisäämistään kommenteista ja mahdollisesta muusta materiaalista, sen sisällöstä ja sen esittämisen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. Käyttäjä vastaa siitä, etteivät sivuille lisätyt kommentit tai muu materiaali loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta, muuta kolmannelle kuuluvaa oikeutta eikä hyvää tapaa. Sitra ei missään olosuhteissa vastaa mistään välillisestä tai välittömästä vahingosta taikka vahingosta, joka on aiheutunut esitettyjen tietojen ja aineiston käytöstä tai niihin luottamisesta. Sitra ei myöskään vastaa mistään vahingoista, jotka aiheutuvat siitä, että sivujen käyttö keskeytyy tai sivuille ei päästä. Sitralla on oikeus halutessaan lopettaa sivusto kokonaan. Sitra pidättää itsellään oikeuden tarvittaessa muokata sivuja ja poistaa sivuilta käyttäjien lisäämiä sopimattomia tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisia kommentteja. Mikäli käyttäjä havaitsee sivuilla muiden lisäämiä, kyseessä olevia kiellettyjä kommentteja, tästä pyydetään ilmoittamaan sivujen ylläpidolle.

Sitran ideasivustolla on linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtymällä linkitetyille sivuille hyväksytte, että sivut eivät ole Sitran hallinnassa, eikä Sitralla ole mahdollisuuksia vaikuttaa niillä luodun tai julkaistun aineiston sisältöön. Linkitetyillä sivuilla saattaa myös olla käyttöä rajoittavia ehtoja, joihin on tutustuttava ennen sivujen käytön aloittamista. Sitra ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

Käyttöehtojen muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 15.02.2016 ja ne ovat voimassa toistaiseksi. Sitralla on oikeus muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot yksipuolisesti. Käyttöehtojen yhteydessä mainitaan päivämäärä, jolloin ehtoja on viimeksi muutettu.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sekä mahdollisiin Sitran ideasivustosta, sen sisällöstä tai käytöstä johtuviin kiistoihin sovelletaan Suomen lakia.

Sitran ideasivuston käyttäjärekisteri

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §:n mukainen rekisteriseloste ja informointiasiakirja

1 Rekisterinpitäjä

Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra
PL 160 (Itämerenkatu 11-13)
00181 Helsinki
Puhelin (09) 618 991

2 Yhteystiedot

Avustava asiantuntija, Yhteiskunnallinen koulutus, Kalle Nieminen, s-posti muotoa etunimi.sukunimi@sitra.fi

3 Rekisterin nimi

Sitran ideasivuston käyttäjärekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on tunnistaa Sitran ideakuulutus -sivustolle ideansa jättäneet ja ideoita kommentoineet käyttäjät, jotta osaan ideoiden jättäjistä voidaan olla myöhemmin yhteydessä. Tarkoituksena on myös sivuston käyttöoikeuksien hallinta ja toiminnan kehittäminen.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää Sitran ideasivuston sisältöä kommentoineiden luonnollisten henkilöiden nimet ja sähköpostiosoitteet. Lisäksi rekisteriin tallennetaan käyttäjän viimeisen sisäänkirjautumisen IP-osoite ja tähän liittyvät sijaintitiedot mahdollisten väärinkäytösten ennaltaehkäisemiseksi ja selvittämiseksi. Mikäli käyttäjä kirjautuu palveluun kolmannen osapuolen kirjautumistapaa (esimerkiksi Google tai Facebook) käyttäen, tallennetaan käyttäjästä myös kyseisten palveluiden kautta saatavilla olevat käyttäjän valtuuttamat profiilitiedot, esimerkiksi kyseisten palvelujen käyttäjätunnus ja profiilikuva.

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan suoraan yksityishenkilöiltä, jotka rekisteröityvät Sitran ideasivusto -palveluun kirjautuessaan sivustolle.

7 Tietojen luovuttaminen ja tietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta ilman käyttäjän lupaa rekisterin ulkopuolelle. Tietoja ei myöskään siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteriä käytetään verkkoympäristössä. Rekisterin tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu ja sijoitettu lukittuun ja kulkuvalvottuun tilaan.

Tiedot kerätään palvelun tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Tietokantoihin pääseminen on rajattu vain välttämättömille henkilöille. Koneet pidetään vartioituina niin, ettei asiaankuulumattomilla henkilöillä tai tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

9 Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on oikeus nähdä ja tarkastaa itseään koskevat tiedot maksuttomasti enintään kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.

10 Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Henkilörekisteriin rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista.

Korjaamispyyntö tulee osoittaa kirjallisena rekisterin yhteyshenkilölle.