archived
Arvioitu lukuaika 3 min
Tämä sivu on arkistoitu ja saattaa sisältää vanhentunutta tietoa

Avoin data innovaatioiden siemenenä

Julkaistu

Tutkin innovatiivisten verkostojen toimintaa johtamisen näkökulmasta opinnnäytetyössäni ”Innovaatioverkkojen johtaminen ja kehittäminen – Case Helsinki Region Infoshare”. Innovointi on yhä enemmän globaalisti hajautunutta ja tapahtuu avoimissa, verkottuneissa innovaatioympäristöissä. Innovaatioita pidetään uudistumisen, talouskasvun, hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn moottoreina. Globaali talous asettaa kuitenkin innovoinnille kovat haasteet.

Professori Antti Hautamäki toteaa teoksessaan Kestävä innovointi – innovaatiopolitiikka uusien haasteiden edessä (2008), että Suomen kaltaisen pienen talouden on löydettävä omat erikoistumisen alueensa ja käytettävä niukat voimavarat viisaasti. Esimerkiksi Microsoftin taloudellinen panostus innovaatiotoimintaan on enemmän kuin koko Suomen. Koko voi olla Suomen heikkous, mutta samaan aikaan myös vahvuus. Kaikki tuntevat toisensa ja verkostoyhteiskunnan aikakaudella meidän tulisi kyetä hyödyntämään jo olemassa olevat linkit kompetenssien yhteensaattamiseksi ja innovaatioiden mahdollistamiseksi.

Helsinki Region Infoshare -hanke on erinomainen esimerkki alueellisesta yhteistyöstä, jossa julkisorganisaatiot toimivat innovatiivisesti yhteistyössä niin käyttäjien, yritysten kuin tutkimus- ja kehityslaitosten kanssa. Hanke toimi hallintotieteen pro gradu -tutkielmassani empiirisenä tutkimuskohteenani siitä, miten innovaatioverkkoja johdetaan ja kehitetään. Hanke on edistyksellinen globaalissa mittakaavassa, sillä siinä julkisen sektorin organisaatiot avaavat tietoaineistojaan kaikkien hyödynnettäväksi – ja vieläpä maksutta. Välittömät hyödyt realisoituvat hallinnon avoimuutena, tehokkuutena ja läpinäkyvyytenä, vain muutamia mainitakseni.

Ennen kaikkea hanke tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia. Eräs haastateltavani totesi mielestäni osuvasti: ”Avoimen datan maailma on pyyteetön, siinä ei ole epätervettä kilpailua. Sen hyödyt koskettavat jokaista ja teema on yhteiskuntaa läpileikkaava.” Kuka tahansa voi hyödyntää avattua dataa omissa toimissaan uusien, innovatiivisten käyttötarkoitusten luomiseksi. Nykypäivänä pelkkä tieto ei enää tuo valtaa – vaan se, kuka sitä osaa hyödyntää parhaiten.

Opiskelen tällä hetkellä Yhdysvalloissa, ja täällä kapitalismin kultaisessa kehdossa pohjoismaista hyvinvointimallia ei juurikaan pidetä innovatiivisuuden kannalta arvossa. Mielestäni olemme kuitenkin etuoikeutettuja. HRI -hanke on malliesimerkki siitä, kuinka julkinen sektori voi toimia innovaatioiden veturina luoden uusia mahdollisuuksia eikä suinkaan niitä rajoittaen.

HRI –hanke sai alkunsa pääkaupunkiseudun kuntien omasta aloitteesta, mikä tutkimuksen mukaan nähtiin olevan keskeinen seikka hankkeen menestymisen kannalta. Vain aito sisäsyntyinen motivaatio mahdollistaa sen, että osapuolet ovat valmiita panostamaan riskipitoiseen hankkeeseen, jonka hyödyt realisoituvat vasta tulevaisuudessa. Hankkeen osapuolten korkea motivaatio näkyy myös hankkeen toiminnassa: hanke etenee ripeästi ja konkreettisia tuloksia on jo nähtävissä. Henkilökohtaisesti olen päässyt nauttimaan hankkeen hedelmistä esimerkiksi erittäin näppärinä älypuhelinsovelluksina, jotka on kehitelty avattuja tietoaineistoja hyväksikäyttäen.

Julkisen tiedon saatavuus tässä mittakaavassa vielä kovin uutta ja sen tarjoamia mahdollisuuksia on kovin hankala edes hahmottaa. Uusien innovatiivisten käyttötarkoitusten löytämiseen tarvitaan runsaasti erilaisia näkökulmia ja yhteistyötä eri alojen toimijoiden välillä. HRI –hankeen toiminta ja avoin data luovat runsaasti mahdollisuuksia, joissa piilee valtava kehityspotentiaali.

Tutkimuksen tekeminen HRI -hankkeeseen on ollut erittäin hedelmällistä ja valtava oppimiskokemus. On ollut ilo ja onni päästä näkemään, miten erittäin motivoituneet ja ammattitaitoiset asiantuntijat tekevät tulosta. Haluan kiittää kaikkia hankkeen osapuolia yhteistyöstä ja lisäksi hallintotieteen professori Jari Stenvallia sekä HTT Ilpo Laitista korvaamattomasta johdatuksesta innovaatioiden ja verkostojen maailmaan.

Niina Uusi-Autti, hallintotieteiden kandidaatti, Lapin yliopisto

Niina Uusi-Autin pro gradu: Innovaatioverkkojen johtaminen ja kehittäminen – Case Helsinki Region Infoshare, Lapin yliopisto, 2011.