Esimerkit
Arvioitu lukuaika 4 min

Muutosmatka kohti pitkäjänteistä osaamisen, kilpailukyvyn ja hyvinvoinnin kehittämistä

Tulevaisuudessa rekrytointi keskittyy entistä vahvemmin osaamisen ja kyvykkyyksien johtamiseen sekä organisaatio- että yksilötasolla. MPS-Yhtiöissä yksilölähtöinen, läpinäkyvästi jaettu data on keskeinen osa asiakkaiden palveluliiketoimintaa.

Kirjoittaja

Julkaistu

Visiona nykyistä ennakoivampi rekrytointi ja henkilöstön kehittäminen

MPS-Yhtiöiden mukaan on nähtävissä, että työllistymismarkkina muuttuu tulevina vuosina entistä yksilölähtöisemmäksi. Esimerkkeinä tästä voidaan mainita muun muassa uudet työllistymisen muodot ja henkilökohtaisten uravalmentajien suosion kasvu. Tulevaisuuden liiketoiminnassa on pystyttävä palvelemaan yhtä lailla asiakasorganisaatioita kuin yksilöitäkin tavoitteiden saavuttamisessa.

Seuraavien kolmen vuoden aikana MPS-Yhtiöiden tavoitteena on lisätä strategisten, jatkuvien asiakkuussuhteiden määrää, eli siirtyä projektipohjaisista toimeksiannoista datapohjaisiin, tiedon analysointiin perustuviin palvelumalleihin. Tulevaisuudessa nykyistä syvällisemmät data-analyysit mahdollistavat aidosti sekä työnhakijoita että työnantajia hyödyttävän raportoinnin. Lopputuloksena on nykyistä ennakoivammat toimenpiteet yritysten osaamisen ja kyvykkyyksien kehittämiseksi.

Yritys lyhyesti ja suhde dataan

MPS-Yhtiöt on 45-vuotias suomalainen perheyhtiö, joka tarjoaa johtamisen, muutoksenhallinnan ja strategisten henkilöstöratkaisujen palveluita. Yritys on hyödyntänyt datan louhimista liiketoiminnassaan asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi jo pitkään. Datan avulla on pystytty tunnistamaan oikeaa osaamista asiakasorganisaatioiden tarpeiden mukaisesti.

Tavoitteena rakentaa datasta strategista yhteistyötä

MPS-Yhtiöt on hyödyntänyt dataa pääsääntöisesti rekrytoinnissa projektipohjaisesti ja -kohtaisesti. Kolme vuotta sitten MPS-Yhtiöt omaksui ”data on uusi öljy” -ajattelun, jonka pohjalta yritys on tallentanut datavarantoansa tulevaisuudessa jalostettavaksi liiketoiminnaksi.

IHAN-yritysohjelmassa MPS-Yhtiöt lähti hakemaan ratkaisuja, joilla keskitetystä datavarannosta voisi jalostaa uutta arvoa liiketoiminnalle. Tavoitteena on tuottaa asiakkaille datan avulla nykyistä strategisempia, liiketoimintaa edistäviä palveluita.

Projektiliiketoiminnasta jatkuvan palvelun malliin

Alun perin MPS-Yhtiöiden tavoitteena IHAN-yritysohjelmassa oli luoda kuluttajaliiketoimintaa varten uusi datapohjainen palvelu, joka tarjoaisi yksilöille hyväksyntänsä mukaisesti mahdollisuuksia hyötyä omasta datastaan ja edistää sitä kautta osaamistaan ja urapolkuaan. Samanaikaisesti keväällä 2020 tunnistettiin koko konsernin yhdeksi strategiseksi painopistealueeksi datapohjaisen, jatkuvan osaamisen kehittäminen.

IHAN-yritysohjelmassa lähdettiinkin lopulta luomaan uutta datapohjaista johtaminen palveluna -liiketoimintamallia. Palvelussa kohderyhmänä nähtiin kaksi asiakassegmenttiä: organisaatiot ja yksilöt. Yritysohjelman aikana luotu pilottipalvelu tarjoaa organisaatioille strategista osaamisen johtamisen palvelua ja yksilöille pitkäjänteistä palvelua osaamisensa ja urapolkunsa kehittämiseen.

Datan jakaminen työn alla

Liiketoimintamallin kehittyessä yritys on nähnyt arvoa datan keräämisen ja säilömisen sijaan datalähteiden yhdistelyssä ja sitä kautta aiempaa monipuolisemman datan jalostamisessa liiketoiminnaksi.

IHAN-yritysohjelmassa ja reilun datatalouden mukaisessa datan jakamisessa yhteisin pelisäännöin kumppanien kanssa nähdään selkeää kilpailuetua. Myös tulevassa pilotissa on huomioitu datan jakaminen. Pilottipalveluun on rakennettu tiedonsiirtoputkia, joiden avulla dataa voi siirtää yhteiseen tietovarastoon. Seuraavaksi tavoitellaan ratkaisua, jossa dataa voidaan jakaa ja hyödyntää kumppanien välillä yhteisiä rajapintoja hyödyntämällä.

Monta haastetta on kuitenkin vielä ratkaistavana ennen palvelun valmistumista. Ratkaisussa on huomioitava muun muassa yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) asettamat, henkilötietojen siirtoon liittyvät pelisäännöt sekä henkilödatan hallintaan ja suostumuksiin liittyvät toimintatavat.

Seuraavat askeleet

MPS-Yhtiöt on testannut datapohjaista johtaminen palveluna -liiketoimintamallia ja dataverkostomaista tiedon jakamista asiakasrajapinnassaan. Yritys on asiakasvalidointiprosessissaan haastatellut yli kymmentä henkilöstöhallinnon johtajaa ja lähes 50 toimitusjohtajaa, joilta saatu palaute on ollut rohkaisevaa. Seuraavaksi strategian ytimessä olevaa liiketoimintamallia lähdetään jalkauttamaan. Tavoitteena on luoda vuoden 2021 ensimmäisen neljänneksen aikana ensimmäinen versio johtaminen palveluna -liiketoimintamallista. Siinä hyödynnetään olemassa olevia palvelukomponentteja ja rakennetaan lisäksi uutta asiakasrajapintaratkaisua.

Teknisesti seuraava askel on hioa loppuun keskitetty tietovarastomalli. Tämän jälkeen tavoitteena lisätä tekoälykomponentteja ja sitä myötä kehittää data-analyysiä.

Miksi IHAN-yritysohjelmaan kannattaa osallistua?

  1. Ohjelman työkalut ja tehtävät kannustavat yritystä tarkastelemaan liiketoimintaympäristöään laajemmin kuin nykyinen arki edellyttää. MPS-Yhtiöt sai ohjelmasta lähtölaukauksen yrityksen liiketoimintamallin uudistamiseen.
  2. Reilu datatalous Reilu datatalous Se talouden osa-alue, joka keskittyy luomaan palveluja ja dataan perustuvia tuotteita eettisesti. Reiluus tarkoittaa sitä, että yksilöiden oikeuksia suojellaan ja kaikkien sidosryhmien tarpeet otetaan huomioon datataloudessa. Avaa termisivu Reilu datatalous tarjoaa uudenlaisen näkökulman datan hyödyntämiseen, esimerkiksi datan omistamisesta sen jakamiseen yhteisin pelisäännöin ja yksilön oikeudet huomioiden.
  3. Vertaistuki ja verkostoituminen yritysohjelman osallistujien kesken on hyödyllistä. Ohjelmassa on mukana yrityksiä, joilla on samantyylisiä haasteita. Oppien lisäksi MPS-Yhtiöiden uuteen palveluun on tulossa mukaan toisen osallistujayrityksen palvelu, joka hyödyttää molempien yritysten liiketoimintaa.

Jos haluat tietoa tulevista IHAN-yritysohjelmista, jätä yhteystietosi jatkoa varten.

Mistä on kyse?