Siirry suoraan sisältöön

Julkaistu 07.05.2018

Ratkaisujen skaalaus

Tällä harjoituksella voit pohtia, millaisia vaikutuksia saataisiin aikaan hyödyntämällä laajemmin jo olemassa olevia ratkaisuja.
Kirjoittaja
Kirjoittajan profiilisivu: Mikko Dufva
Johtava asiantuntija, Ennakointi, Sitra
Mikko Dufva on Sitran tulevaisuusasiantuntija. Hän tarkastelee työkseen tulevaisuuden kehityskulkuja, niiden välisiä jännitteitä ja tulevaisuuteen liittyviä mielikuvia.
Työkalu

Ratkaisujen skaalaus

Aika: Varaa noin 40 minuuttia aikaa.

Osallistujat: 3-6 hengen ryhmät

Mihin soveltuu: Vision konkretisointiin ja vaadittavien ratkaisuiden vaikutusten hahmottamiseen

Tieteiskirjailija William Gibson totesi jo 90-luvulla: “tulevaisuus on jo täällä, se ei ole vain tasaisesti jakautunut”. Osa paremman tulevaisuuden rakentamiseen tarvittavista ratkaisuista saattaa hyvinkin olla jo olemassa pienissä nykyhetken ”tulevaisuustaskuissa”. Tällä työkalulla tarkastellaan, mitä tapahtuisi jos tällaiset ratkaisut yleistyisivät. Samalla se auttaa konkretisoimaan visiota eli kuvaa tavoiteltavasta tulevaisuudesta. Työkalu perustuu Seeds of a Good Anthropocene hankkeeseen ja tulevaisuuspyörä -menetelmään.

Tee näin:

Valitse esimerkkiratkaisu, jota haluat tarkastella. Voit käyttää Seuraava erä -visiotyössä tunnistettuja esimerkkejä (ks alla Materiaalia-osio).

Kuvittele, että valitsemasi esimerkki olisi yleisesti käytössä. Kirjoita kuvaus tällaisesta valmiista toimintamallista tai palvelusta lapulle ja laita se keskelle fläppitaulua. Tämä on nyt muutoksen siemen.

Mieti millaisia vaikutuksia tällaisesta muutoksen siemenestä saattaisi olla. Voit hyödyntää niin sanottua PESTEC -kehikkoa, eli miettiä erikseen poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia, teknologisia ja ympäristöön liittyviä vaikutuksia. Kirjoita jokainen vaikutus omalle lapulleen ja liimaa laput muutoksen siemenen ympärille. Nämä kuvaavat välittömiä vaikutuksia.

Mieti seuraavaksi, mitä listaamistasi vaikutuksista seuraa, eli mitä ovat ”vaikutusten vaikutukset”. Kirjoita nämäkin lapuille ja liimaa ulommaksi kehäksi. Nämä kuvaavat välillisiä vaikutuksia.

Jos on aikaa, voit lisätä myös kolmannen kehän, eli miettiä, mitä välillisistä vaikutuksista seuraa. Samoin voit pohtia millaisia linkkejä vaikutuksilla on.

Kirjoita lopuksi lyhyt tarina muutoksen siemenestä ja sen vaikutuksista.

Materiaalia:

Voit halutessasi käyttää harjoituksessa alta löytyviä ratkaisuja.

Linkkejä ratkaisuja kokoaviin artikkeleihin:

Ratkaisu

Tajua Mut!

Tajua Mut! -toimintamalli auttaa nuorten varhaisessa tukemisessa syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Se on helppo ja nopea työkalu, jolla nuorelle saadaan räätälöityä tukea yhden luotettavan aikuisen, etsivän nuorisotyöntekijän, koordinoimana.

Käytännössä malli toimii näin:

1. Ammattilainen, esimerkiksi opettaja, huomaa nuoressa muutoksen tai muun asian, joka huolestuttaa.

2. Ammattilainen ottaa huolen puheeksi ja pyytää luvan antaa nuoren yhteystiedot etsivälle nuorisotyöntekijälle.

3. Luvan saatuaan ammattilainen kirjaa nuoren yhteystiedot tietojärjestelmään ja ilmoittautuu samalla itse mukaan yhteistyöhön.

4. Etsivä nuorisotyöntekijä saa tiedon ammattilaisen tekemästä kirjauksesta, ja ottaa yhteyttä nuoreen sekä kirjauksen tehneeseen ammattilaiseen.

5. Etsivä nuorisotyöntekijä kokoaa yhteen kaikki nuoren toivomat tahot ja järjestää moniammatillisen verkostopalaverin. Nuoren ei itse tarvitse tietää, mihin ottaa yhteyttä, ja hän saa tarvitsemansa ohjauksen samalla kerralla.

Toimintamallin piirissä on jo noin 100 000 lasta ja nuorta, ja sitä käyttää lähes 4000 koulutettua ammattilaista Mikkelissä, Espoossa, Keravalla ja Riihimäellä. Tavoitteena on, että toimintamalli leviää valtakunnalliseksi.

Lue lisää: https://www.tajuamut.fi/

Ratkaisu

Tähdelounas

Sitran rahoittamasta kokeilusta liikkeelle lähtenyt tähdelounasidea on levinnyt Suomessa lähes kahdellekymmenelle paikkakunnalle. Idea on seuraava: kouluruokalassa lounaalta yli jäänyttä ruokaa myydään lounasajan jälkeen edulliseen hintaan sen sijaan, että se heitettäisiin biojätteeseen.

Kahden viikon kokeilusta Jyväskylän Vaajakummun koululla tuli menestys, ja sitä jatkettiin omatoimisesti koululla kokeiluajan jälkeen.. Ruokahävikin vähentämisen lisäksi tähdelounaskäytäntö toi myös sosiaalista hyötyä: ruokailijat kokivat mahdollisuuden edulliseen ruokailuun miellyttävänä mahdollisuutena tavata toisia ihmisiä.

Lue lisää tähdelounaan järjestämisestä täältä.

Ratkaisu

Vaikuttavuusinvestoiminen

Vaikuttavuusinvestoiminen on keino lisätä yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin tuloksellista yhteistyötä erilaisten hyvinvointi- ja ympäristöongelmien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi.

Yksi vaikuttavuusinvestoimisen toteutusmuodoista on tulosperusteinen rahoitussopimus (engl. Social Impact Bond, SIB). Siinä institutionaaliset ja yksityiset sijoittajat rahoittavat hyvinvointia edistävät palvelut ja kantavat toteutukseen liittyvät taloudelliset riskit. Hankeille määritellään tarkat, mitattavat tavoitteet, jotka heijastavat haluttua hyvinvoinnin lisäystä.

Vuonna 2017 startanneen työ- ja elinkeinoministeriön Kotouttamisen SIB -hankkeen tavoitteena on työllistää 2500 maahanmuuttajaa kolmen vuoden aikana. Varat toimintaan kerätään sijoittajilta, jotka kantavat myös hankkeen taloudellisen riskin. Valtio maksaa vain tuloksista eli julkiselle sektorille kertyneestä säästöstä.

Maahanmuuttajien nopea työllistyminen auttaa heitä kiinnittymään suomalaiseen yhteiskuntaan, helpottaa suomalaisten työnantajien työvoimapulaa ja tuo valtiolle lisää verotuloja.

Lue lisää: https://www.sitra.fi/hankkeet/sib-rahastot/

Ratkaisu

Erätauko - tapa käydä rakentavaa keskustelua

Erätauko-projekti sai alkunsa kysymyksistä: voisiko yhteiskunnallinen keskustelu olla muutakin kuin ohihuutelua ja kuplautumista sekä voiko kuka tahansa keskustella yhteiskunnasta rakentavasti ja innostua siitä?

Sitra lähti tutkimaan näitä kysymyksiä kehittämällä tavan käydä rakentavaa keskustelua, joka tunnetaan nimellä Erätauko. Kehitystä tehtiin vuoden 2017 aikana erilaisten ryhmien ja lukuisten kunta-, järjestö- ja paikallistoimijoiden kanssa pienillä ja isoilla paikkakunnilla ympäri Suomen. Erätauko-keskustelutapahtumiin onnistuttiin saamaan mukaan myös heitä, jotka eivät ole aiemmin ole osallistuneet tai eivät yleensä osallistu keskustelutilaisuuksiin yhteiskunnallisista asioita.

Erätauko-projektin kokemukset osoittavat, että rakentavaa keskustelua on mahdollista tukea melko yksinkertaisilla toimenpiteillä, jotka samalla luovat tasa-arvoista ja luottamuksellista ilmapiiriä. Keskustelun kautta syntyy jaettua ymmärrystä käsiteltävästä aiheesta sekä eri tavoista lähestyä sitä.

Erätauko-työkalupakista löytyy käytännön työkaluja yhteiskunnallisen keskustelun suunnitteluun ja käynnistämiseen, keskustelua dialogin tarpeesta sekä vertaistukea muiden oppikokemusten muodossa.

Lue lisää Erätauosta osoitteesta www.eratauko.fi

Ratkaisut

Green to Scale - vähähiiliset ratkaisut

Sitra ja maailman johtavat ilmastoinstituutit tutkivat yksinkertaista kysymystä: kuinka paljon voisimme vähentää ilmastopäästöjä, jos ottaisimme laajasti käyttöön toimivaksi todettuja vähähiilisiä ratkaisuja?

Maailmanlaajuisen Green to scale -selvityksen mukaan 17 jo toimivaksi todettua ratkaisua vähentäisivät maapallon ilmastopäästöjä laajamittaisesti hyödynnettynä neljänneksen. Vähennyksiä saavutettaisiin esimerkiksi ottamalla käyttöön Kiinan energiatehokkaampia ja puhtaampia keittoliesiä edistänyt ohjelma Etiopiassa, Suomen bioenergiaratkaisut Kanadassa tai Tanskan ruokahävikin minimointi Yhdysvalloissa.

Pohjoismaisia ratkaisuja koskevan selvityksen tulosten perusteella maailma voisi vähentää päästöjä neljällä gigatonnilla 2030 ottamalla käyttöön 15 pohjoismaista ilmastoratkaisua. Tämä on yhtä paljon kuin kaikkien EU-maiden yhteenlasketut päästöt. Kustannuksiltaan ratkaisujen käyttöönotto vastaisi summaa, jonka verran nyt tuetaan fossiilisia polttoaineita yhdeksässä päivässä. Suorien päästövähennysten lisäksi näiden 15 ratkaisun laaja käyttöönotto toisi myös muita huomattavia etuja. Ne parantaisivat muun muassa ilman ja veden puhtautta, lisäisivät paikallisten työpaikkojen määrää ja auttaisivat säilyttämään luonnon monimuotoisuutta.

Lue lisää: https://www.sitra.fi/aiheet/green-to-scale/

Mistä on kyse?