ADVANTAGE NORTH-WEST RUSSIA

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena oli tuottaa tutkimukseen perustuva arvio Luoteis-Venäjän yritysten ja niiden muodostamien klustereiden nykyisestä ja tulevasta kilpailukyvystä sekä kehityksen edellyttämistä elinkeinopoliittisista toimista.  

Tavoitellut ensisijaiset käytännön tulokset olivat

Tulokset

Venäjä-ilmiö on suomalaiselle teollisuudelle merkittävä mahdollisuus. Se realisoituu, kun yritykset sijoittavat tuotantoa Venäjälle. Kasvavien investointien myötä teknologian vienti lisääntyy. Seuraava vaihe on suomalaisten pkt-alihankintayritysten sijoittuminen Venäjälle ja teollisuuden rajan ylittävät verkostot.

Venäjän talous kasvanut jo useita vuosia kolminkertaisella nopeudella EU-maihin nähden. Talouden selkärankana ovat energia, metsät ja metallit, joista energia on Luoteis-Venäjän lupaavin klusteri.

Projektin aikana kävi selvästi esille, että Venäjän teollisuus on lähes vailla toimialoittaista ja eri politiikka-alueiden ohjausta ja kehitystoimintaa. Tähän mennessä keskushallinto on keskittynyt uudistuksiin, jotka yleisesti tehostavat markkinoiden toimintaa. Samanaikaisesti monilla aloilla kuten energiantuotannossa, kuljetuksissa ja kiinteän verkon puhelinliikenteessä on säilytetty vanhat monopolit.

Venäjän teollisuudelle luonteenomainen piirre on suuryritysvaltaisuus ja pk-yritysten puuttuminen. Venäjä tarvitsee pk-yrityspolitiikkaa.

Toinen rakenteellinen ongelma on T&K-politiikan puute ja T&K-toiminnan vähyys yrityksissä.

Tärkeintä olisi kuitenkin saada investoinnit käynnistymään. Valtion ja alueiden olisi aika sijoittaa lupaavien teollisuuspaikkakuntien, kuljetusväylien ja tietoliikenteen infrastruktuuriin. Samalla olisi toteutettava muita investointimyönteisiä päätöksiä, joilla investointien kustannuksia ja riskejä alennetaan. 

Mahdollisuudet saada investointeja olisivat kuitenkin kohtuulliset raaka-aineiden, edullisten tuotantokustannusten ja nopeasti kasvavien kotimarkkinoiden takia. Ulkomaisia investointeja tarvitaan, koska niiden avulla saadaan uusia tuotteita ja teknologiaa, osaamista yrityksen hallintoon, rahoitukseen ja markkinointiin sekä valmiita markkinointikanavia kansainvälisille markkinoille.

Kaiken kaikkiaan hanke lisäsi mukana olleiden yritysten, virkamiesten ja tutkijoiden tietoutta Venäjän taloudesta ja sen kehitysmahdollisuuksista. Hankkeen julkaisun toivotaan levittävän hankkeen tuloksia ja vaikuttavuutta laajemmaltikin. Julkaisua hyödyntävät mm. Venäjän kauppa- ja talouskehityksen ministeriö, Teollisuuden, tieteen ja teknologian ministeriö Venäjän elinkeinopolitiikan suunnittelussa sekä OECD.

Hankkeesta on ollut hyötyä myös Sitran Venäjä-ohjelman suunnittelussa ja käynnistämisessä.

Tekijät

Tutkimuksen toteutti konsortio, johon kuuluivat Sitra, Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen tytäryhtiö Etlatieto Oy, pietarilaisen Solid Invest Groupin (SIG) tutkimusyksikkö sekä Moskovassa toimiva Center for Strategic Development (CSD).  

Julkaisu

Advantage Northwest Russia – A New Growth Centre of Europe? G. Dudarev, S. Boltramovich, P. Filippov, H. Hernesniemi, 2004
 
Raportti PDF-muodossa: Advantage North-West Russia »