DATAVAALIT2012

Datavaalit 2012 on ehdotus kunnallisvaaleihin tähtäävästä kunnallisidatan scrappaus- ja julkaisukokonaisuudesta, jonka ensisijaisena kohderyhmänä olisivat datajournalistit ja avoimen demokratian sovellusten kehittäjät. Vaikka julkishallinnon avoimesta datasta puhutaankin Suomessa paljon aina hallitusohjelmaa myöten, niin demokratian ja osallistumisen kannalta keskeisten kunnallisten tietovarantojen avautuminen laajasti ei ole vielä näköpiirissä lähiaikoina.
 
Tietovarantoja voidaan jo nyt koota Screen Scraping -tekniikalla kuntien verkkosivuilta datajournalismin ja sovellukehityksen kannalta mielekkääksi kokonaisuudeksi aineistoista, jotka ovat tällä hetkellä saatavilla hajanaisesti eri paikoista ja hankalasti koneluettavissa tiedostomuodoissa. Esimerkiksi Openly Local -sivustolle on screen scrapattu massiivisesti Britannian eri kuntien talous- ja demokratia- (esim. luottamushenkilöitä) ja asianhallintadataa. Vastaavasti Australiassa toimiva Planning Alerts -sivustolle on screenscrapattu kuntien kaupunkisuunnitteludataa ja toteutettu palvelu, joka sijaintipohjaisesti ilmoittaa vireille tulevista uusista suunnitteluhankkeista tietyllä alueella. Vastaavaan lähestymistapaan pohjautuen tietoja voidaan kerätä myös Suomen alueella. Tämä tukisi muita yhteiskunnallisten tietoaineistojen avaamiseen ja jatkokäsittelyyn tähtääviä ruohonjuuritason projekteja.
 
Toinen Datavaalit 2012-hankkeen keskeinen tavoite on tuoda yhteen yhteiskunnallisen datan ja erityisesti vaaleihin liittyvien tietoaineistojen parissa puuhaavia tahoja. Käynnissä on useita vaalidatan analyysi- ja visualisointiprojekteja. Yhteinen sateenvarjohanke toisi yksittäisille projekteille näkyvyyttä ja vahvistaisi toimijoiden välisiä verkostoja. Tämä motivoisi tekijöitä ja auttaisi keskittämään resursseja esimerkiksi tietoaineistojen hakuun ja esikäsittelyyn liittyvien teknisisten välivaiheiden osalta. Kunnallisten tietovarantojen keskitetty kerääminen ja aiheen parissa puuhaavien tahojen yhteistyön edistämisen myötä Datavaalit 2012-hanke auttaisi tunnistamaan datan saatavuuteen ja käyttöön liittyviä keskeisimpiä pullonkauloja ja tuottaisi lisätietoa yhteiskunnallisten tietoaineistojen kehitystarpeista. Projektin tuottama tieto ja yhteistyöverkostot edistäisivät osallistumista, demokratiaa ja läpinäkyvyyttä pitkällä tähtäimellä.
 
Syksyn kunnallisvaalien lähestyessä teema on erityisen ajankohtainen. Vaaleihin ja politiikkaan liittyvän datan avaamista voisi kunnallisvaalien alla jouduttaa esimerkiksi tarjoamalla pienen kannustinpalkkion niille, jotka saavat ensimäisenä muunnettua kunkin kunnan talouskirjanpidon koneluettavaan muotoon Screen Scraping-tekniikalla. Tällä hetkellä suuri osa tästä materiaalista löytyy vain PDF-muotoisina tekstidokumentteina, joiden automatisoitu hyödyntäminen on hankalaa. Tavoitteena olisi hankkeen myötä kerätä koko Suomen kattava kuntien talousaineisto avoimesti ja keskitetysti kaikkien saataville koneluettavassa muodossa. Tämä osoittaisi kunnille aineistojen avaustarpeen, ja loisi pohjaa aineistojen jatkokäytölle.