Digitaaliset tuotepassit

Digitaaliset tuotepassit ovat keino koota yhteen dataa tuotteiden kestävyydestä, raaka-aineista, materiaaleista ja turvallisuudesta. Ne tarjoavat kuluttajille tietoa läpinäkyvästi, edistävät vastuullista liiketoimintaa ja voivat nopeuttaa siirtymistä kiertotalouteen. Sitra rahoittaa useita digitaalisten tuotepassien pilottihankkeita.

Mistä on kyse?

Ilmastokriisi, luonnonvarojen ja monimuotoisuuden hupeneminen sekä väestönkasvu koettelevat maapallon kantokykyä. Tarvitsemme fiksumpia talouden toimintamalleja, joiden myötä kulutus ei lopu, vaan muuttaa muotoaan kestävämpään suuntaan.

Kestävä liiketoiminta ja kiertotalous saavat vauhtia, kun dataa osataan hyödyntää ja jakaa paremmin valmistusketjussa ja tuotteiden elinkaaren aikana.  

Digitaalista tuotepassia voi ajatella ikään kuin fyysisen esineen digitaalisena toisintona, joka tarjoaa tarkkaa ja luotettavaa tietoa tuotteesta läpi sen valmistus- ja kuljetushistorian. Pääsy digitaalisen tuotepassin tarjoamaan tietoon tulee olla saatavilla jonkin digitaalisesti luettavan tunnisteen kautta.

Kattavan tuotetiedon avulla voidaan parantaa yritysten tuottavuutta, resurssitehokkuutta ja tuotteiden jäljitettävyyttä valmistus- ja jakeluketjussa. Sen avulla voidaan myös pidentää tuotteiden elinkaarta, kun data helpottaa tuotteiden huoltoa, korjauksia ja kunnostusta.  

Dataa tarvitaan myös tuotteen elinkaaren loppupäässä materiaalien turvallisen talteenoton ja uudelleenkäytön tueksi. Tuotetiedon tarjoaminen asiakkaille ja toimitusketjun toimijoille antaa näille mahdollisuuden tehdä kestävyyteen perustuvia kulutus- ja kumppanivalintoja. 

Digitaaliset tuotepassit ovat keino parantaa tuotteiden jäljitettävyyttä ja kuluttajille tarjottavan tiedon läpinäkyvyyttä. Niiden avulla voidaan koota yhteen dataa tuotteiden kestävyydestä, raaka-aineista, materiaaleista ja turvallisuudesta. Ne parantavat tuotetiedon hyödynnettävyyttä, edistävät vastuullista liiketoimintaa ja kestävämpiä tuotantomenetelmiä sekä voivat nopeuttaa siirtymistä kiertotalouteen. 

Euroopan komissio haluaa nopeuttaa digitaalista ja vihreää siirtymää, ja tuotepassit ovat keino tässä onnistumiseksi. Lähivuosina EU-sääntely tulee määrittelemään tietovaatimuksia digitaalisille tuotetiedoille. Komissio on toivonut eri toimialoilta ratkaisuja digitaalisen tuotepassin kehittämiseksi ja erityisesti tekstiilituotteiden, akkujen ja elektroniikkalaitteiden aloilla. 

Digitaalinen ja vihreä siirtymä eivät ole itsestäänselvästi kytköksissä toisiinsa. Onkin varmistettava, että datatalous valjastetaan edistämään vihreää siirtymää. Digitaalisen tuotepassin ratkaisut tarjoavat mahdollisuuksia yritysten liiketoiminnan kehittämiseen ja tuotetiedon ympärille rakennettujen kuluttajapalveluiden kehitykseen. 

Digitaalisten tuotepassien toteutus ja käyttöönotto edellyttävät monien osapuolten yhteistyötä, kokeiluja ja pilotointia. Kokeilut on aloitettava arvoketjun alkupäästä ja jatkettava niitä askel askeleelta niin, että mukaan tulevat kaikki ketjun osapuolet. On hyödyllistä aloittaa esimerkiksi tuotteen raaka-aineita, valmistushistoriaa tai kuljetusten päästöjä koskevista tiedoista ja laajentaa eteenpäin koko arvoketjuja kattaviksi ratkaisuiksi.  

Pilotoitujen ratkaisujen tulosten perusteella lainsäätäjien ja yritysten on käytävä vuoropuhelua, jotta tuotepassimallista voi tulla aidosti tulevaisuuskestävä ja jotta sääntelyn vaatimuksissa huomioidaan yritysten valmiudet muutoksiin ja datan ylläpitoon, tuotetiedon siirtoon yli organisaatiorajojen sekä yhteentoimivien tietomallien käyttöön. 

Mitä teemme? 

Sitra tukee aktiivisesti digitaalisten tuotepassien kokeiluja ja pilotointia. Olemme rahoittaneet pilotteja digitaalisen tuotepassin konseptin kehittämiseksi ja liiketoimintaratkaisujen kartoittamiseksi. Sitra tarjoaa pilottien tuloksia ja oppeja tulevan EU-sääntelyn vaatimusten kehittämiseen.  

Ensimmäisissä piloteissa tarkasteltiin akku- ja tekstiilituotteiden sekä logistiikan arvoketjuja. 

Vuonna 2024 tuemme myös Finnpass-verkostoitumishanketta, joka tuo kansalliset tuotepassitoimijat yhteen.

Logistiikan päästötietojen kokoaminen tuotepassiin 

Sitra rahoittaa kokeilua, jossa pilotoidaan logistiikasta syntyvien päästötietojen mittaamista, jakamista ja rekisteröintiä kuljetusketjuissa. Kokeilun tavoitteena on selvittää, miten päästötieto saadaan liikkumaan kuljetusketjussa ja aina loppuasiakkaalle asti. Digitaalisen tuotepassin avulla kuluttaja voi halutessaan saada tiedon tuotteen kuljetuksesta syntyneestä hiilijalanjäljestä. 

Digitaalisen tuotepassin avulla voi olla mahdollista edetä helpommin kohti päästöttömiä kuljetusratkaisuja. Jos yritykset onnistuvat tarjoamaan asiakkailleen päästöttömästi kuljetettua tuotetta, voi niillä olla mahdollisuus parantaa kilpailukykyään. Kokeilun tulosten pohjalta on tarkoituksena kehittää toimintamalli ja arkkitehtuuri, jotka voivat helpottaa logistiikan päästödatan digitaalisen tuotepassin mallin syntyä ja laajamittaista käyttöönottoa. 

Hanke päättyi loppuvuodesta 2023. 

Työssä mukana: PBI Research Institute Oy Ab (hankkeen vetäjä), Ioxio Oy, SSAB Oyj, Orkla Oyj 

Tekstiilien digitaalinen tuotepassi 

Sitra rahoittaa kokeilua, jossa selvitetään, miten yksittäinen tekstiilialan toimija, ulkoiluvaatteita valmistava Halti, voi hyötyä tuotepassista ja miten sitä voi kehittää. Pilotissa pyritään luomaan ymmärrystä digitaalisen tuotepassin toteuttamisen vaatimista digitaalisista valmiuksista ja rahallisista panostuksista. 

Tekstiilien digitaalinen tuotepassi on mainittu EU:n visiossa kestävistä ja kiertotalouteen perustuvista tekstiileistä. Pilotin tarkoituksena on tarjota syötteitä EU:n kehittyvään sääntelyyn kuvaamalla konkreettisia käyttötapauksia, joita voidaan toteuttaa olemassa olevalla datalla, ja tunnistamalla haasteita, jotka saattavat koskea laajaa joukkoa tekstiilialan yrityksiä. Pilotin tuloksista kerrotaan webinaarissa 10. marraskuuta 2023. Pilotin tulosaineisto on julkaistu – tutustu aineistoon.

Työssä mukana: Halti, Suomen Tekstiili & Muoti ry, Futurice 

Lohkoketjut tuotepassin hajautettuna infrastruktuurina 

Hankkeessa tutkitaan lohkoketjun käyttöä tuotepassin hajautettuna infrastruktuurina tekstiiliteollisuudessa. Ratkaisut pyritään kytkemään olemassa olevaan lainsäädäntöön, markkinan yleisiin tietokantaratkaisuihin, alan yleisiin tiedon käsittelyn ja jaon toimintaperiaatteisiin ja yhden rajatun arvoketjun tuotepassin käyttöönottoon liittyvien valmiuksien tarkkailuun.  

Työssä mukana: Struggle Creative Oy

Teollisuus nostaa kilpailukykyään valmistautumalla vihreään siirtymään digitaalisten tuotepassien avulla

Sitra rahoittaa kokeilua, jossa kehitetään digitaalista akkupassia liikkuvien työkoneiden akkujen elinkaaren läpinäkyvyyden parantamiseksi. EU:n datasäädöksen myötä vuonna 2024 voimaan astuva akkupassidirektiivi tekee akkupassista pakollisen. Passin tarjomat tiedot auttavat tehostamaan akkujen kierrätystä ja uudelleenkäyttöä.   

Akkujen identiteettitiedot kokoavalla passilla on tarkoitus liittää yhteen työkoneen käyttöä koskevat tiedot ja akun elinkaaren tiedot, niin että tieto hyödyttää mahdollisimman monipuolisesti eri toimijoita, kuten koneiden käyttäjiä, teollisuusyritysten asiakkaita ja viranomaisia esimerkiksi työkoneiden ja tuotantoketjujen päästötietojen arvioinnissa. 

Hanke toteutetaan teollisen data-avaruuden avulla, joka toimii kokeilun testiympäristönä. Kokeilu on konkreettinen esimerkki siitä, kuinka akkupassi on mahdollista toteuttaa ja kuinka sen tarjoamat tiedot voivat auttaa teollisuuden toimijoita päästöjen laskennassa ja vähentämisessä.  
  
Hanke päättyi helmikuussa 2024.

SIX Mobile Work Machines -konsortio koostuu johtavista pohjoismaisista työkonevalmistajista: Sandvik, Kalmar, Valtra, Ponsse, Junttan, Valmet Automotive ja Nokia. Akkupassikokeilun pääkumppanit ovat Kalmar ja Sandvik. 

Finnpass – suomalaisten tuotepassitoimijoiden yhteistyöhanke

Finnpass-yhteistyöhanke tuo yhteen kansalliset tuotepassitoimijat. Hankkeessa jaetaan tietoa ja oppeja sekä kehitetään valmiuksia tuotepassien käyttöönoton tueksi sekä edistetään tuotepassikokeiluja ja -kehitystyötä. Tavoitteena on nostaa esiin sellaisia tuotepassien tuomia muutoksia, joihin yritysten ja muiden toimijoiden kannattaa ennakoivasti tarttua ja pyrkiä vaikuttamaan. Hanke pyrkii myös vaikuttamaan EU:n tuotepassikehitykseen kokoamalla suomalaisia näkökulmia ja oppeja ja viemällä niitä EU:n kehitys- ja pilottiprojekteihin.

Hanke on käynnissä ja päättyy vuoden 2025 alussa.

Työssä mukana: VTT.

Ajankohtaista

uutiset

Digitaaliset tuotepassit kestävän kasvun työkaluina

julkaisut

Digitaaliset tuotepassit vauhdittamassa Euroopan kestävää kasvua (tiivistelmä)

Ota yhteyttä

ihmiset
Taru Rastas
Johtava asiantuntija, Data ja kilpailukyky
ihmiset
Heikki Aura
Johtava asiantuntija, Data ja kilpailukyky
ihmiset
Jyri Arponen
Johtaja, teollisuus ja innovaatiot
ihmiset
Katri Korhonen
Asiantuntija, Data ja kilpailukyky

Mistä on kyse?