GLOBAALI HALLINTA JA KANSALAISJÄRJESTÖT

Hankkeen tavoitteet  

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa analyysi globalisaation ja sen hallinnan nykytilasta ja tulevaisuudesta sekä erityisesti siitä, miten kansalaisyhteiskunta on järjestäytynyt vaikuttamaan tähän kehitykseen.

Tutkimuksessa etsittiin niitä dynaamisia ja jännitteisiä vuorovaikutussuhteita, joita on syntynyt globalisaation, sen hallintapyrkimysten ja kansalaiskritiikin välille.

Tulokset  

Taustalla on nähty kehitys, joka on valtiokoneistojen heikentyessä johtanut globaalin ja paikallisen tason toiminnan aiempaa läheisempään suhteeseen. Tämä on merkinnyt muun muassa monikansallisten yritysten ja kansalaisjärjestöjen välisen dialogin ja jopa konfliktin kehittymistä.

Muutoksen myötä sekä yritykset että järjestöt ovat yhdessä hallitusten kanssa esittäneet kilpailevia vaatimuksia kansainvälisille järjestöille, jotka pyrkivät ohjaamaan globalisaatiota. Vaatimusten kohteina ovat erityisesti Maailman kauppajärjestö (World Trade Organization WTO), Kansainvälinen valuuttarahasto (International Monetary Fund IMF), Maailmanpankki (World Bank) ja International Bank of Settlements.

Kirja tuli suureen tarpeeseen, sillä globalisaation kritiikki oli vuoden 2000 aikana saanut väkivaltaisia muotoja ja asiasta puhuttiin paljon julkisuudessa. Hankkeen tuloksena syntynyt kirja Globalisaatiokritiikki ja kansalaisliikkeet sai paljon kiitosta ja huomiota.

Tekijät

Tutkimusta johti amerikkalaisen Notre Damen yliopiston valtio-opin professori Raimo Väyrynen.

Julkaisu

Globalisaatiokritiikki ja kansalaisliikkeet R. Väyrynen, Helsinki, Gaudeamus Kirja Oy, 2001