Hajautettujen lääketutkimusten valmistelu

Hajautetuissa lääketutkimuksissa hyödynnetään digitaalisia menetelmiä, kuten potilaan kotona tekemiä mittauksia, jotka helpottavat tutkijoiden työtä ja potilaiden osallistumista. Sitra avasi lääketutkimusten lupaprosessin valmisteluun tarkoitetun rahoitushaun, jonka tavoitteena on edistää uusien tutkimusmenetelmien käyttöä Suomessa. Hakuaika päättyi 3.11.2022 ja hankkeet ovat käynnissä.

Ajankohtaista

Mistä on kyse?

Hajautetut lääketutkimukset ovat jo pitkään olleet lääkealan kansainvälisen keskustelun ytimessä. Niillä tarkoitetaan kliinisiä lääketutkimuksia, joissa hyödynnetään paikasta ja ajankohdasta riippumattomia fyysisiä ja digitaalisia keinoja, esimerkiksi toimenpiteitä tai mittauksia potilaan kotona. Merkittävä osa nykyisistä lääketutkimuksista hyödyntää jo digitaalisia menetelmiä, kuten suostumuksen antamista verkkopalvelussa.

Tutkimusten hajautusta voitaisiin kuitenkin hyödyntää paljon nykyistä laajemmin. Onnistunut hajautus tuo potilaan tutkimuksen keskiöön ja helpottaa tutkimuksiin osallistumista. Hajautetut menetelmät täydentävät tutkimusten keinovalikoimaa ja voivat siten vahvistaa Suomen asemaa kliinisessä lääketutkimuksessa.

Sitra avasi rahoitushaun, jonka tavoitteena on lisätä hajautettuja kliinisiä lääketutkimuksia Suomessa. Sitra tarjoaa tutkijoille tai tutkijaryhmille rahoitusta ensisijaisesti luvan hakemiseen Fimealta tai vastaavalta toimijalta tutkimuksiin, joissa olennaisena osana hyödynnetään hajautettuja menetelmiä, kuten etämittausta tai lääkkeen annostelua potilaan kotona. Myös tutkimussuunnitelman laatimisen rahoittaminen on mahdollista, mikäli sillä valmistellaan tutkimusluvan hakua.

Käynnissä olevat hankkeet

Lääkkeiden vaikutus kovaa päänsärkyä aiheuttavan RCVS-oireyhtymään

Lamauttavaa, äkillistä päänsärkyä aiheuttavan RCVS-oireyhtymän (engl. reversible cerebral vasoconstriction syndrome, aivojen vasokonstriktio-oireyhtymä) hoito perustuu toistaiseksi asiantuntijoiden mielipiteisiin ja havaintoihin satunnaistettujen lääketutkimusten puuttumisen vuoksi. Oireyhtymä liittyy aivovaltimon supistumiseen ja laajenemiseen. Useat tekijät kuten päihteet tai synnytys voivat laukaista RCVS-oireyhtymän.

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka tehokkaasti lääkkeet (nimodipiini ja amlodipiini) vaikuttavat oireisiin. Tutkimuksessa oirekyselyt toteutetaan digitaalisesti ja koulutetaan tutkimushenkilökuntaa hyödyntämään hajautettuja menetelmiä.

Toteuttaja: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Maria Mironova, maria.mironova (at) hus.fi

Nenään annosteltava koronarokote

Rokote Labsin lääketutkimuksessa selvitetään nenään annosteltavan koronavirusrokotteen (SARS-CoV-2) vaikutuksia. Tutkimuksessa hyödynnetään hajautettuja menetelmiä muun muassa potilaiden rekrytointiin, esiarviointiin, suostumuksen antamiseen ja potilaiden lämpöarvojen mittaamiseen. Rahoitus kohdistuu sekä tutkimusluvan hakuun että tutkimussuunnitelmaan laatimiseen.
Toteuttaja: Rokote Labs, Tuija Keinonen, tuija.keinonen (at) rokote.com

Tuloksia

Päättyneet hankkeet

Rintasyövän digitaalinen diagnostiikka ja seuranta

Rintasyöpä on naisten yleisimmin diagnosoitu syöpä ja yleinen kuolinsyy. Taudin seurannassa on edelleen parannettavaa. Tutkimuksessa pyrittiin vahvistamaan yksilöllistä hoitoa ja diagnostiikkaa ja hyödynnettiin digitaalista oireiden ja hoidon seurantaa.

Hankkeessa kehitettiin uusia digitaalisia ratkaisuja tehostamaan syöpäpotilaiden voinnin ja diagnostiikan etäseurantaa. Työssä hyödynnettiin olemassa olevia kotimaisia ja kansainvälisiä EORTC:n (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) standardoituja suomenkielisiä seuranta- ja vointikyselyjä sekä kehitettiin täysin uusia menetelmiä potilaiden psyykkisen voinnin seurantaan.

Työkalut mahdollistavat potilaiden yksilöllisen hoidon ja parantavat yhteydenpitoa hoitotiimin ja potilaan välillä. Lisäksi potilaiden osallistuminen ja rekrytointi kliinisiin lääketutkimuksiin helpottuu merkittävästi.

Tutkimuksessa kehitetyt digitaaliset työkalut on vapautettu ilmaiseen käyttöön, jolloin niitä voidaan hyödyntää missä tahansa suomalaisessa terveydenhuollon yksikössä. Sitran rahoitusta käytettiin tutkimuksessa käytetyn mobiilisovelluksen muokkaamiseen.

Toteuttaja: Jyväskylän yliopisto, Sauli Vuoti, sauli.j.vuoti (at) jyu.fi

Hakuohjeet

Hakuaika on päättynyt ja hankkeet ovat käynnissä.

Mitä odotamme hankkeilta?

Hanke: Etsimme suunnitteilla olevia kliinisiä lääketutkimuksia, joissa hyödynnetään keskeisinä osina hajautettuja menetelmiä.

Kohde: Rahoitamme valmisteluvaiheessa olevia hajautettuja lääketutkimuksia, joissa aiotaan hakea tutkimuslupaa Fimealta tai vastaavalta toimijalta. Hajautetut osat voivat olla fyysisiä (esim. toimenpiteet tehdään kotona sairaalan sijasta), digitaalisia (esim. hyödynnetään etämittausta sairaalassa tehtävän mittauksen sijasta) tai näiden yhdistelmiä (esim. lääkerobotti, joka annostelee lääkitystä potilaan kotona).

Hakijan tulee kuvata hakulomakkeessa ja hankesuunnitelmassa muun muassa hajautettujen osien merkityksellisyyttä ja innovatiivisuutta sekä perustella rahoituksen tarpeellisuutta.

Aikataulu: Hankkeen tulee päättyä 31.5.2023 mennessä.

Tuotokset: Hankkeen tuloksista raportoidaan Sitralle loppuraportissa.

Kuka voi hakea?

Rahoitushakuun voivat osallistua julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat, esimerkiksi hyvinvointialueet, sairaanhoitopiirit, yliopistot, tutkimuslaitokset ja yritykset sekä kunnalliset ja yksityiset terveyspalvelujen tuottajat. Hakijoiden tulee olla oikeushenkilöitä. Yksityishenkilö ei voi hakea rahoitusta.

Hakemuksessa tulee mainita hankkeessa mukana olevat toimijat rooleineen.

Hae mukaan

Hae mukaan ja täytä hakulomake, liitä mukaan hankesuunnitelma (enintään 2 sivua), hankkeen budjetti (Excel) sekä taloudellisilta toimijoilta de minimis -tuen ilmoitus (Excel).

Lue rahoitushaun tarkemmat ehdot (PDF), jossa on tietoa muun muassa de minimis -tuen rajoituksista ja IPR-oikeuksien käytöstä.

Hankkeiden rahoitukseen on varattu yhteensä 300 000 euroa. Rahoitus voi kattaa 100 prosenttia hankkeen hyväksytyistä kustannuksista eli omarahoitusosuutta ei edellytetä. Osarahoitus toteuttajan omarahoitusosuudella on myös mahdollista. Myönnettävällä rahoituksella voidaan kattaa vain rahoitussopimuksen mukaisia ja hankesuunnitelmassa mainittuja kustannuksia, esimerkiksi henkilöstökuluja tai asiantuntijapalveluiden kuluja. Hankkeen budjetti laaditaan Sitran rahoittaman hankkeen ajalle eikä koko lääketutkimuksen ajalle.

Hakija on vastuussa Sitralle antamiensa tietojen oikeellisuudesta sekä siitä, etteivät ne loukkaa kolmansien tahojen oikeuksia.

Sitra julkistaa hyväksyttyjen pilottien toteuttajaorganisaatioiden nimet, lyhyen kuvauksen toteutettavista hankkeista ja yhteystiedot sekä hankkeen päättyessä lyhyen kuvauksen hankkeen tuloksista. Toteuttaja laatii Sitralle loppuraportin, jota Sitra voi hyödyntää omassa viestinnässään. Lisäksi rahoitusehdoissa määritellään tarkemmin hankkeen viestinnästä sekä tulosten julkaisusta ja käyttöoikeuksista.

Hakemusten arviointi ja hyväksyntä

Sitra arvioi ja valitsee mukaan otettavat hakijat. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota hajautettujen osien merkittävyyteen, tarpeellisuuteen, innovatiivisuuteen ja hyödyllisyyteen laajasti lääketutkimuksissa sekä rahoituksen tarpeellisuuteen, hankesuunnitelmaan ja budjettiin. Hakemusten arvioinnin tukena Sitra voi käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Valintojen jälkeen laaditaan rahoitussopimus, jossa tarkennetaan hanketta.

Sitra tekee kokonaisarvion rahallisen tuen myöntämisestä hankkeelle hankesuunnitelman, hakukriteerien ja esitetyn budjetin perusteella. Rahoituksen myöntäminen edellyttää, että hakijat ja Sitra allekirjoittavat rahoitussopimuksen. Sitra noudattaa rahoitusta myöntäessään EU:n valtiontukisääntöjä.

Lisätietoa

Suosittelemme hakijoita tutustumaan myös sopimusluonnoksiin:

Sopimusluonnokset taloudellisille toimijoille (PDF) ja ei-taloudellisille toimijoille (PDF). Luonnokset on tarkoitettu haun tässä vaiheessa tiedoksi hakijoille, eikä sopimuspohjia tarvitse täyttää ja liittää mukaan hakemukseen. Varsinaiset sopimukset tehdään myöhemmin näiden mallisopimusten pohjalta.

Aikataulu

12.10.

Haku aukeaa.

Täytä hakulomake ja liitä mukaan hankesuunnitelma, budjetti ja de minimis -tuen ilmoitus viimeistään 3.11.2022 klo 16.00.

20.10.

Hakuun liittyvät kysymykset Sitraan

Mahdolliset hakuun liittyvät kysymykset tulee toimittaa Sitraan viimeistään 20.10. osoitteeseen healthdata@sitra.fi. Sitra julkaisee vastaukset verkkosivuillaan 27.10.2022.

3.11.

Hakuaika päättyy.

Lähetä ohjeiden mukainen hakemus viimeistään 3.11.2022 klo 16.00.

18.11.

Osallistujille ilmoitetaan valinnasta.

Sitra laatii tämän jälkeen valittujen hakijoiden kanssa rahoitussopimuksen, jossa hankkeen vaatimuksia tarkennetaan.

1.12.2022–31.5.2023

Hankkeen toteutus

Ota yhteyttä

Mistä on kyse?