HARKITTU KANSALAISMIELIPIDE PÄÄTÖKSENTEON TUEKSI: KUNTALAISET LÄHIDEMOKRATIAN SUUNNITTELIJOINA

Hankkeessa testataan julkiseen harkintaan eli deliberatiiviseen demokratiaan perustuvan kansalaisosallistumisen keinoja kunnallisessa päätöksenteossa ja sen valmistelussa. Avoimella ilmoittelulla haetut kuntalaiset muotoilivat julkilausuman, joka sisältää konkreettisen ehdotuksen lähidemokratian toteuttamiseksi maaseutukaupunki Mikkelissä. Hankkeessa on siten paitsi kokeiltu uusia demokratiamuotoja myös tuotettu uudenlainen ehdotus lähidemokratian toteuttamiseksi.
 
Hankkeessa tarkastellaan erikseen sitä, miten Mikkelin kaupungin poliittiset päätöksentekijät ja johtavat viranhaltijat suhtautuvat deliberaation kautta syntyneeseen julkilausumaan ja siinä tuotettuun ehdotukseen. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan Mikkelin kaupungin johdon näkemyksiä julkisen harkinnan käyttämisestä kunnallisen päätöksenteon valmistelussa.
 
Marja-Liisa Niinikoski