KAMPA HYVINVOINTIPALVELUJEN KEHITTÄMINEN KANSALAISOSALLISTUMISEN JA YHTEISÖLLISYYDEN POHJALTA MAASEUDULLA

Kun sosiaali- ja terveyspalvelut keskittyvät yhä suurempiin yksiköihin ja etääntyvät paikallistasolta, kansalaiset tulevat syrjäytetyksi palvelujaan koskevasta päätöksenteosta ja osallistumisesta. Vastavetona tälle Suomessakin on ryhdytty kehittämään maaseudun hyvinvointipalveluja kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden pohjalta.
 
KAMPA-hankkeen kartoitusvaiheen perusteella kysymys on palvelujen demokraattisesta hallinnasta, jossa kansalaiset haluavat enemmän suoraa vuorovaikutusta, mahdollisuuksia vaikuttaa ja tulla kuulluksi.
 
Koko palvelujärjestelmän läpäiseväksi toiminta-ajatukseksi halutaan johdonmukaisesti kansalaislähtöisyyttä. Lisäksi kansalaiset haluavat itse osallistua ja vaikuttaa palvelujen tuottamiseen monin eri tavoin.
 
Hankkeen tavoitteena on kehittää sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta ja laatua vahvistamalla kansalaisten osallistumista niissä. Hankkeen pilottialueena on maaseutu, jossa palvelujen saatavuudelle on erityishaasteita, ja jossa palvelujen rakennemuutosten vaikutus on suurin. Tavoitteisiin pyritään pilotoimalla kuntien ja yhteistoiminta-alueiden sosiaali- ja terveyspalveluissa kansalaisvaikuttamisen menetelmiä, asiakasosallistumiseen perustuvia toimintakäytäntöjä, yhteisöllisiä palvelujen tuottamismalleja sekä vahvistamalla merkittävästi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ehkäisevän ja osallistavan työn osaamista.
 
Hankkeessa tuotetaan valtakunnallisesti levitettävää ja sovellettavaa uutta tietoa, osaamista ja mallinnuksia kansalaisosallistumisen ja yhteisöllisyyden lisäämiseksi sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenteissa, ajattelussa ja toimintakäytännöissä.
 
Aila-Leena Matthies