NÄKYMÄTÖN KAUPUNKI

”Näkymätön kaupunki” on Todellisuuden tutkimuskeskuksen alulle panema yhteistyöprojekti, joka jatkaa kaupunkiin liittyvän utooppisen visioinnin perinnettä ja pyrkii viemään sitä uuteen suuntaan.

Kutsumme kaupunkiympäristön parissa työskentelevät suunnittelijat, tutkijat, asiantuntijat, taiteilijat ja tavalliset kaupunkilaiset yhteiseen prosessiin, jossa etsitään uusia tapoja lähestyä kaupunkia ja sen tulevaisuutta. Tarkoituksena on käsitellä aihetta yhtäältä ennakkoluulottoman keskustelun, toisaalta kaupunkiympäristöön sijoittuvien käytännön toteutusten kautta.   

Tuomalla yhteen tahoja ja ihmisiä, jotka eivät tavallisesti kohtaa, luomme alustan dialogille ja yhteiselle visioinnille. Samalla tutkimme ja puramme kaupunkiympäristön suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä konventioita ja valtarakenteita. Tarkoituksena on luoda uusia yhteistyöverkostoja ja kohtaamisen muotoja osallistavamman ja demokraattisemman suunnittelun mahdollistamiseksi sekä antaa kaupunkilaisille mahdollisuus vaikuttaa oman ympäristönsä rakentumiseen fyysisellä, sosiaalisella ja henkilökohtaisen merkityksenannon tasolla.    

Ensimmäisessä vaiheessa (kevät 2012) kokoamme työryhmän, joka on avoin kaikille kaupunkiympäristöstä kiinnostuneille tai sen parissa toimiville. Järjestämme tapaamisia ja työpajoja, joissa jokainen taho/tekijä tuo esiin oman näkökulmansa ja osaamisensa, ja joissa aiheeseen pyritään löytämään uusia, yhteisestä jakamisesta kumpuavia näkökulmia ja lähestymistapoja. Toimiviksi todetut demokraattisen suunnittelun välineet ja toteutustavat kirjataan ylös, ja niistä kootaan yhteinen työkalupakki.   

Toisessa vaiheessa (kesä-syksy 2012) kutsumme yleisön ja kaupunkilaiset mukaan utooppiseen prosessiin. Järjestämme sarjan tapahtumia, joissa kaupunkilaiset saadaan lähestymään omaa ympäristöään ennakkoluulottomasti, vailla arjen, realismin ja suunnittelun konventioiden luomaa painolastia. Toteutuksessa käytetään hyväksi ensimmäisessä vaiheessa kehitettyjä keinoja; tarkoituksena on luoda tilanteita, joissa ympäristöön liittyvät merkitykset ja odotukset voivat uudistua, ja joissa kaupunkilaiset voivat jakaa visioitaan ja toiveitaan avoimesti ammattilaisten ja asiantuntijoiden kanssa. Kaikki ideat kirjataan ylös, ja niistä kootaan kartta Todellisuuden tutkimuskeskuksen verkkosivuille.    

Kolmannessa vaiheessa (syksy 2012-kevät 2013) visioita aletaan toteuttaa käytännössä. Erityisenä kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret, joilla tavallisesti ei ole valtaa eikä mahdollisuuksia osallistua ympäristön suunnitteluun. Työryhmän tehtävänä on löytää keinoja, joiden avulla utooppisimmatkin visiot voivat toteutua jollain tasolla; toteutuksia voi olla monenlaisia, ja jokainen niistä hakee oman suhteensa alkuperäiseen ideaan, kaupunkiympäristön fyysiseen todellisuuteen ja sen suunnittelua ja rakentamista sääteleviin lainalaisuuksiin.    

Tähän mennessä yhteistyötahoiksi ovat ilmoittautuneet Aalto-yliopisto, Dodo ry, Demos, Design-museo, WDC, ADC sekä joukko yksittäisiä tekijöitä ja toimijoita.

Saara Hannula