PERHEYSTÄVÄLLISET KÄYTÄNNÖT TYÖELÄMÄSSÄ

Tavoitteet  

Tutkimus liittyi Sitran laajempaan pyrkimykseen selvittää ja löytää ratkaisuja Suomen rakenteellisiin ongelmiin ja muutoksiin työelämässä. Tutkimuksessa etsittiin työyhteisöjä, joiden henkilöstöpolitiikka ja arkipäivän käytännöt ovat perheystävällisiä ja tukevat perheiden selviytymistä ja lasten hyvinvointia muuttuvan tietoyhteiskunnan työelämän paineiden keskellä.

Tavoitteena oli löytää sellaisia perheystävällisiä malleja, joiden pohjalta voidaan paremmin ymmärtää, mitä työn ja perheen yhteensovittaminen käytännössä tarkoittaa. Tutkimuksella haluttiin saada myös Suomen osalta vertailevaa kansainvälistä tietoa aiheesta.  

Tulokset  

Tutkimustulosten pohjalta voitiin tehdä konkreettisia toimenpide-ehdotuksia työpaikoille ja politiikkaan. Tutkimuksella saatiin Suomesta myös laajempaa, työelämään liittyvää tietoa aiheesta. Tutkimuksen tulokset koottiin kirjaan Pomot ja perheet.

Toimivat käytännöt eivät tutkijoiden mukaan merkitse välttämättä uusia kustannuksia. Toimintakäytäntöjä ja ajattelutapoja muuttamalla työntekijöiden ja työpaikan päämäärät voidaan sovittaa yhteen molempia hyödyttävällä tavalla.

Ratkaisuihin vaikuttavat ennen kaikkea yrityksen toimiala, työn luonne ja työajat. Tutkimuksessa mukana olleet esimerkit viidestä yrityksestä toivat esiin viisi erilaista tapaa sovittaa yhteen työ ja perhe. Yhteistä näille kaikille oli henkilöstön hyvinvoinnin tärkeyden tunnustaminen ja sen eteen tehty konkreettinen työ. Kaikki työpaikat korostivat asiakaslähtöisyyttä, joka puolestaan toi mukanaan joustavan ajankäytön vaatimuksen.

Julkaisu

Pomot ja perheet – Työelämä ja perheiden hyvinvointi. R. Kivimäki ja K. Otonkorpi-Lehtoranta. Helsinki, Edita Prima Oy, 2003

Ota yhteyttä

ihmiset
Pia Mero
Asiantuntija, Ennakointi ja strategia