SOSIAALISET INNOVAATIOT, YHTEISKUNNAN UUDISTUMISKYKY JA TALOUDELLINEN MENESTYS

Tavoitteet  

Monet arvostetut yhteiskuntatieteilijät ovat viime vuosina kiinnittäneet huomiota siihen, että sosiaaliset innovaatiot ja yhteiskunnan rakenteellinen uudistumiskyky vaikuttavat merkittävästi kansantalouden ja yhteiskunnan pitkän aikavälin menestykseen. Sosiaalisten innovaatioiden syntyprosesseja ja niiden yhteiskunnallisia vaikutuksia on kansainvälisestikin tutkittu hyvin vähän.

Sosiaalisten innovaatioiden tutkimushankkeessa haluttiin analysoida sosiaalisten innovaatioiden syntyprosesseja ja yhteiskunnallisia vaikutuksia usean eri tieteenalan näkökulmia yhdistäen.

Tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa siitä, miten yhteiskunnan toimintamallit, rakenteet ja instituutiot uudistuvat ja miten uudistumisprosesseja voidaan aktiivisesti tukea poliittisin päätöksin.  

Tulokset  

Hankkeen tuloksena syntyi raportti Sosiaaliset innovaatiot ja yhteiskunnan uudistumiskyky. Raportin mukaan innovaatioista on Suomessa perinteisesti puhuttu teknologisten ja kaupallisten innovaatioiden yhteydessä. Vilkkaana käytävää keskustelua tulee täydentää sosiaalisten innovaatioiden näkökulmasta.

Sosiaalisilla innovaatioilla tarkoitetaan sellaisia säännösjärjestelmien, politiikan, organi­satoristen rakenteiden ja toimintamallien uudistuksia, jotka parantavat yhteiskunnan taloudellista ja sosiaalista suoritus- ja toimintakykyä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla.

Keskeiset haasteet liittyvät strategisen ennakointi- ja arviointityön, kokeiluhankkeiden, tutkimuksen, media- ja viestintäpolitiikan, koulutusjärjestelmän, kulttuuripolitiikan, yhteisten visiointi ja strategiaprosessien ja organisaatiokulttuurin alueisiin. Näillä politiikan lohkoilla suomalaisten päätöstentekijöiden tulisi ottaa yhteiskunnan uudistumiskyvyn parantaminen keskeiseksi tavoitteeksi.

Raportissa esitellään myös visio edelläkävijäyhteiskunnasta, jollaisena pieni, joustava ja kilpailukykyinen Suomikin olisi helppo nähdä. Edelläkävijäyhteiskunta on aidosti oppiva yhteiskunnallisen kehityksen edelläkävijä. Se kykenee nyt ja tulevaisuudessa tarjoamaan yrityksille toimintaympäristön, jossa ne voivat menestyä. Tälle menestykselle puolestaan voidaan rakentaa suomalaisten hyvinvointia.  

Tekijät  

Tutkimushanketta johti Jyväskylän yliopiston professori Risto Heiskala. Suomea koskevan tutkimuksen tekijöinä olivat professori Pertti Alasuutari, professori Klaus Helkama, professori Kaj Ilmonen, professori Risto Tainio, professori Visa Heinonen, tohtori Seppo Tiihonen, professori Erno Lehtinen, professori Heikki Luostarinen, tohtori Markku Wilenius,

Ulkomaisten tapaustutkimusten tekijöitä olivat professorit Gunnar Eliasson (Ruotsi), Gerd Schienstock (Saksa), Ikujiro Nonaka (Japani) sekä J.-C. Spender (USA).

Julkaisu  

Sosiaaliset innovaatiot ja yhteiskunnan uudistumiskyky T. Hämäläinen, R. Heiskala Helsinki, Edita Publishing Oy, 2004

Ota yhteyttä

ihmiset
Timo Hämäläinen
Johtava asiantuntija, Kilpailukykyä datasta