SUJUVAMPAAN LAINVALMISTELUUN

Oikeusministeriön yhteistyössä Sitran ja useiden muiden ministeriöiden kanssa toteuttaman Sujuvampaan lainvalmisteluun -hankkeen tavoitteena oli parantaa säädösvalmisteluprosessin laatua ja tuottavuutta luomalla uusia konkreettisia toimintamalleja nykyiseen säädösvalmistelun kehittämiseen.

Hankkeessa arvioitiin nykyisen lainsäädännön valmisteluprosessin heikkoudet ja vahvistamisen mahdollisuudet ja tuotettiin ehdotuksia prosessin kehittämiseen. Tuloksena syntyi mm. uusi lainvalmistelun prosessimalli, sähköinen lainvalmistelun prosessiopas Finlex -portaalissa sekä ehdotuksia prosessin ohjaamisesta.

Hankkeen tulokset näkyvät myös kirjauksena myös pääministeri Kataisen hallituksen hallitusohjelmassa, jonka mukaan Sujuvampaan lainvalmisteluun -hankkeen viitoittamat valtioneuvoston hyvän lainvalmisteluprosessin menettelytavat otetaan käyttöön. Hallitus on myös hyväksynyt hallitusohjelman strategisen toimeenpanosuunnitelman, jonka kärkihankkeisiin kuuluvat lainsäädäntöhankkeet muodostavat hallitusohjelman mukaisen lainsäädäntösuunnitelman. Erityisesti näissä hankkeissa noudatetaan Sujuvampaan lainvalmisteluun -hankkeen viitoittamia hyvän lainvalmisteluprosessin menettelytapoja.

Hankkeessa suunniteltiin ja käynnistettiin lisäksi lainvalmisteluprosessin toimijoiden osaamista parantavia toimenpiteitä. Hankkeen tuloksena valmistui lainvalmisteluprosessin osaamiskartta, jossa on määritelty lainvalmistelutyössä tarvittava asiantuntijoiden, avustavan henkilöstön ja virkamiesjohdon osaaminen. Osaamiskarttaa on tarkoitus käyttää ministeriössä osaamisen arviointiin ja kehittämiseen.

Hankkeessa tehtiin myös ehdotuksia lainvalmistelun osaamisen parantamisesta mm. uuden lainvalmistelun koulutusohjelman avulla. Uusi lainvalmistelun koulutusohjelma perehdyttää asiantuntijat lainvalmisteluprosessin hallintaan, oikeudelliseen osaamiseen, vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointiin sekä lainvalmistelussa tarvittaviin viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin. HAUS Kehittämiskeskus Oy järjestää ohjelman pilotoinnin vuosina 2013 -2014, jonka jälkeen koulutus on tarkoitus vakiinnuttaa.

Lisätietoja
Oikeusministeriön hankesivut, raportit ja tiedotteet »
Sähköinen lainvalmistelun prosessiopas