TEKNOLOGIAHAUTOMOIDEN KEHITTÄMISHANKE 2003–2007 (YRKE)

Tehoa teknologiahautomoihin ja eväitä yrittäjyyteen  

Teknologiahautomoiden kehittämishankkeen tavoitteena oli uudistaa 12 alueellisen teknologiahautomon toimintaa ja sitä kautta parantaa niiden suojissa kasvavien yritysten määrää ja laatua. Hankkeen aikana uusien hautomoyritysten määrä lähes kaksinkertaistui ja yritysten laatu parani. Alkuvaiheessa hautomoyrityksiin tehtiin alle 10 pääomasijoitusta vuodessa, kun nyt niitä tehdään 60. Kehittämishankkeesta virisi teknologiahautomoiden evoluution revoluutio.  

Julkiset toimijat ryhtyivät yhdessä kehittämään yrityshautomoita

Kauppa- ja teollisuusministeriö kiinnitti vuonna 2003 huomiota uusien alkuvaiheen yritysten määrään ja laatuun Suomessa. Se totesi teknologiakeskusten yhteydessä toimivien yrityskehitysyhtiöiden olevan keskeisessä asemassa uusien kasvuyritysten löytämisessä ja kehittämisessä. Yrityksille tarjottavat tuotteet ja palvelut olivat kuitenkin siinä vaiheessa useilla paikkakunnilla vielä lapsenkengissä.   Sitraa pyydettiin koordinoimaan tärkeimpien yrityskehitysyhtiöiden kehittämishanketta (Yrke) ja uudistamaan keskeisiä yrityskehitystoimintoja yhdessä muiden julkisten toimijoiden kanssa. Sittemmin ohjelmaan mukaan valittuja yrityskehittäjiä ryhdyttiin kutsumaan teknologiahautomoiksi.  

Yrittäjän sparraaja

Sitra lähti yhdessä Tekesin, kauppa- ja teollisuusministeriön, TE-keskusten, kuntien ja maakuntaliittojen kanssa koordinoimaan kehittämishanketta. Taustavaikuttajana toimi myös Suomen Teknologiakeskusten Liitto TEKEL. Hankkeen tavoitteena oli kasvattaa uusien osaamispohjaisten yritysten määrää ja laatua.  

Hautomoyritysten asiakkaina ovat yrittäjät, jotka tarvitsevat paljon tietoa ja tukea etenkin yritystoimintansa alkuvaiheessa. Yrittäjällä voi olla kiinnostava tuote tai palvelu, mutta ei taitoa ja tietoa kaupallistamisesta, myymisestä, johtamisesta tai kansainvälistymisestä. Hautomoiden tehtävänä on auttaa yrittäjää toiminnan kehittämisessä ja parhaiden yhteistyökumppaneiden löytämisessä. Hautomotoiminta tarjoaa yrittäjille selviytymispakin, joka kantaa vaikeuksien yli.  

Noin puolet Suomessa perustettavista yrityksistä lopettaa toimintansa ensimmäisten elinvuosiensa aikana. Hautomoihin valituista yrityksistä sen sijaan yhdeksän kymmenestä jatkaa toimintaansa vielä kolmen vuoden jälkeen. Hautomotoimintaa tarvitaan, jotta liikeideansa kanssa painiva yrittäjä saa aitoa tukea kehittyäkseen ja kasvaakseen.  

Käytännöt yhtenäisiksi

Sitra käynnisti teknologiahautomoiden kehittämishankkeen aikana ohjelman, jonka tavoitteena oli uudistaa teknologiahautomoiden käytäntöjä sekä yhtenäistää niiden toimintatapoja. Teknologiahautomot sopivat yhdessä tärkeimmät kehittämiskohteet, jotka alueelliset hautomot sitten yhdessä suunnittelivat ja toteuttivat. Tämä synnytti toimijoiden välille aktiivisen yhteistyöverkoston. Samalla rakennettiin toimivat yhteistyösuhteet alkuvaiheen pääomasijoittajiin.  

Yhdessä kehitettyjä asioita:

Laatua lisää järjestelmällisellä kehittämisellä ja tuloksia mittaamalla

Hautomot panostivat uusien yritysten aktivointiin, tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen sekä yliopistojen, tutkimuslaitosten ja alueellisten yritysten kanssa tehtävän yhteistyön tiivistämiseen. Yhteistyö mahdollisti uusien laadukkaiden yritysaihioiden määrän kasvun. Samalla syntyi myös erityinen maankattava aktivointiprosessi ja esihautomotoiminta.  

Hanketta käynnistettäessä mukana oleviin hautomoihin tuli vuodessa 98 uutta hautomoyritystä. Toimintojen kehittymisen myötä yritysten määrä kasvoi tasaisesti, ja vuonna 2007 päästiin jo lähelle 200 uutta yritystä. Kultajyviäkin löytyi joukosta: vuosittain hautomoihin tulee noin 80 uutta kasvuyritystä. Nopeimmin kasvavien liikevaihto kaksinkertaistuu vuosittain.  

Teknologiahautomoiden kehittämishankkeen aikana luotiin hautomoille tavoitteet ja mittarit sekä yritysten laatua mittaava ABC-luokitus. Sen perusteella pystytään tilastollisesti seuraamaan, paljonko Suomessa syntyy uusia, kasvukykyisiä ja -haluisia yrityksiä. Sitran tekemän kansainvälisen selvityksen perusteella vastaavanlaista luokitusta ei ole käytössä muualla.  

Alueellisia menestystarinoita riittää

Hyvät toimintatavat ja palvelukonseptit ovat tuottaneet tulosta, ja lupaavia kasvuyrityksiä on syntynyt eri puolella Suomea. Esimerkkeinä:

Uusia kansainvälistymishaluisia yrityksiä on syntynyt kaikilla mukana olleilla 12 paikkakunnalla. Niiden kehittämistyön ja laadukkaan sparraustoiminnan ansiosta hautomot ovat olleet vahvasti mukana Suomen yrityskannan uudistamisessa.  

Hautomoiden rahoitus muuttumassa

Hankkeen yhtenä tavoitteena oli kehittää hautomoiden pitkäjänteinen rahoitusmalli. Sitran tekemän selvityksen mukaan muissa maissa valtio on turvannut hautomoiden rahoituksen vastaavan tyyppisiä hankkeita käynnistettäessä. Suomessa hautomot ovat koonneet rahoituksensa projektiluonteisesti eri rahoituslähteistä.   

Hankkeen käynnistäjä, nykyinen työ- ja elinkeinoministeriö, on luvannut varmistaa, että hankkeen aikana tehty kehittämistyö ja sen hyvät tulokset säilyvät aktivointi- ja esihautomotoiminnan osalta. Hautomotoiminnan rahoitus on sen sijaan muuttumassa jatkossa markkinaehtoisempaan suuntaan.  

Evoluutio jatkuu – kapula vaihtuu

Sitran osalta teknologiahautomoiden kehittämishanke päättyi tammikuussa 2008.  

Uusien korkean osaamisen yritysten synnyttämisessä aktivointi- ja esihautomovaihe ovat osoittautuneet tärkeäksi osaksi suomalaista innovaatiojärjestelmää.    

Tavoitteet:

Teknologiahautomot:

*) Yrke-hankkeen myötä keväällä 2004 Espooseen syntyi Technopolis Oyj:n tytäryhtiöhautomo Technopolis Ventures Oy. Sittemmin Technopolis Oyj on ostanut teknologiakeskuksia ja niiden liiketoimintoja useilla hautomopaikkakunnilla. Sen myötä myös useita teknologiahautomoita on siirtynyt Technopolis-konserniin (Jyväskylän Teknologiakeskus Oy, Otaniemen teknologiakylä Oy, Oulutech Oy, Professia Oy ja Teknologiakeskus Kareltek Oy, sekä esisopimus Kuopion teknologiakeskus Teknia Oy:stä).  1.1.2003;31.1.2007;

Teknologiahautomot kasvun tukena

Yrke-hankkeen loppuarvioinnin ovat laatineet dosentti Ulla Hytti ja erikoistutkija Katja Mäki Turun kauppakorkeakoulun TSE Entrestä. Raportissa arvioidaan hankkeen vaikutuksia toisaalta hautomoiden, toisaalta hautomoyritysten kannalta. Lisäksi siinä annetaan suosituksia hautomotoiminnan kehittämiseen.

Tutustu raportin pdf-versioon »

Painettu raportti ilmestyy huhtikuun 2008 lopussa. Sitä koskevat tiedustelut ja tilaukset:  
julkaisut@sitra.fi