TULOSPALKKAUS – EMU-AJAN PALKKAUSMUOTO

Tavoitteet

Tutkimushankkeen tavoitteena oli analysoida tulospalkkausta yhtenä ratkaisuna suomalaisten työmarkkinoiden uusiin haasteisiin. Sekä suomalaisten yritysten menestys globaaleilla ja eurooppalaisilla markkinoilla että hyvä työllisyys kotimaassa edellyttävät entistä joustavampia palkkausmuotoja.

Tutkimushankkeessa haluttiin analysoida kansantaloustieteen teoreettisin ja empiirisin menetelmin, voiko tulospalkkaus toimia joustavana elementtinä ja miten tulospalkkauksen käyttöönotto on vaikuttanut yritysten tuottavuuteen.

Tulokset

Empiirinen analyysi perustui Teollisuuden työnantajien työntekijäaineistoon, jota täydennettiin yrityskohtaisilla tarkasteluilla. Samalla arvioitiin laajemmin sitä, miten palkkausmenetelmät ovat teollisuudessa kehittyneet ja muuttuneet.

Tutkimuksen merkittävin tulos on tulospalkkauksen voimakas ja positiivinen korrelaatio yrityksen tuottavuuden kanssa. Tulospalkkaa toimihenkilöilleen maksavat yritykset tuottavat selvästi enemmän arvonlisää kuin muut yritykset.

Tulospalkan käyttäminen vähentää myös henkilöstön poistumistodennäköisyyttä. Tulospalkkaus on yrityksille yleistä palkkatason nostoa tehokkaampi tapa vähentää työvoiman vaihtuvuutta.  

Tekijät

Projektin vastuullisena johtajana ja tutkijana toimi VTT Juhana Vartiainen Palkansaajien tutkimuslaitoksesta.   

Julkaisu

Tulospalkkaus ja teollisuuden muuttuva palkanmuodostus. K. Snellman, R. Uusitalo, J. Vartiainen Helsinki, Edita Prima Oy, 2003