UUDEN SUKUPOLVEN ORGANISAATIO JA JOHTAMINEN (USO)

USO-hankkeessa kehitettiin ratkaisuja kuntajohtamisen ja kuntaorganisaatioiden tulevaisuuden haasteisiin. Tavoitteena oli yhdessä kuntien kanssa kehittää uuden sukupolven johtamistapoja ja organisaatiorakenteita, joilla kunnat pystyvät vastaamaan 2020-luvun haasteisiin. 

Hanke oli osa Suomen Kuntaliiton Uusi Kunta 2017 -kehittämisohjelmaa ja se toteutettiin vuorovaikutuksellisena verkostohankkeena 30 hankkeeseen osallistuneen pilottikunnan, Kuntaliiton, Oy Audiapro Ab:n ja Sitran kanssa.

Hanke käynnistyi osallistujakuntien edustajille tehdyillä kyselyillä ja haastatteluilla. Näiden tarkoituksena oli löytää kehittämisen kärkiä, joiden perusteella kumppanuuskunnille räätälöitiin kuntakohtainen kehittämissuunnitelma. Kukin kunta valitsi itselleen keskeiset kehittämiskohteet niistä näkökulmista, joista johtamista hankkeessa tarkasteltiin. Hankkeen aikana jokaisessa hankekunnassa järjestettiin kuntakohtaisia työpajoja. Lisäksi järjestettiin kuntavertaisryhmien tapaamisia sekä kaikille hankekunnille yhteisiä teemaseminaareja.

USO-hanke tuki kuntia muutoksessa ja muutoksen ymmärtämisessä muuttuvassa kunta- ja muussa toimintaympäristössä. Hankkeen loppuarvioinnin mukaan hanke myös uudisti kuntatyötä erityisesti työskentelyyn sisältyneen verkostomaisen toimintatavan kautta. Erityistä olivat verkoston laajuus, kuntavertaisryhmät, laaja näkökulma kuntien kehittämiseen sekä kuntien johtamista ja kuntaorganisaatioiden kehittämistä koskettavien kysymysten systemaattinen esillä pitäminen. Verkostohanke teki mahdolliseksi aikaisempaa terävämmät ja kokonaisvaltaisemmat interventiot valtakunnallisen kehityksen ja kuntakohtaisen kehittämisen yhdistelemiseen.

Lisätietoa hankkeesta ja hankkeen loppuraportti

Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen -verkostohanke (Kuntaliitto)