VÄESTÖN IKÄÄNTYMISEN VAIKUTUKSET KANSANTALOUTEEN, JULKISEEN TALOUTEEN SEKÄ SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUJEN KÄYTTÖÖN

Tavoitteet  

Tutkimuksen tarkoituksena oli arvioida niitä vaikutuksia, haasteita ja uhkia, joita väestön ikääntymisestä aiheutuu Suomen kansantaloudelle, julkiselle taloudelle, palveluiden käytölle ja tuotannolle sekä aluekehitykselle.  

Tulokset  

Hankkeen raportin Seniori-Suomi, ikääntyvän väestön taloudelliset vaikutukset mukaan työllisyysasteen nostaminen ja elinaikaisen työajan pidentäminen ovat julkisen talouden kestävyyden sekä toimivien sosiaali- ja terveyspalvelujen kannalta keskeisimpiä tulevaisuuden haasteita.

Resurssien lisäyksen ohella on kiinnitettävä huomiota resurssien käytön tehokkuuteen ja kohdentamiseen. Toiminnan tuottavuutta on mahdollista kehittää lisäämällä henkilökunnan koulutustasoa sekä johtamis- ja palveluprosessien laatua. Myös teknologian suomat mahdollisuudet on hyödynnettävä paremmin.

Raportin kirjoittajat pitävät tärkeimpänä tavoitteena ikääntyneiden terveydentilan, toimintakyvyn ja elinolojen parantamista, mikä edellyttää hyvin toimivaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmää.

Tutkijat uskovat, että tulevaisuuden terveys- ja sosiaalimenojen kasvupaineista voidaan selvitä. Se edellyttää kuitenkin suotuisaa talouskehitystä, kohtuullista terveys- ja sosiaalipalvelujen reaalihintakehitystä sekä ikääntyneiden terveydentilan ja toimintakyvyn ylläpitämistä niin, että erityisesti laitoshoidon käyttö myöhentyy.

Julkaisu  

Seniori-Suomi : Ikääntyvän väestön taloudelliset vaikutukset K. Luoma, T. Räty, A. Moisio, P. Parkkinen, M. Vaarama, E. Mäkinen. Helsinki, Taloustieto Oy, 1999