YHTEINEN KUNTAMME

Yhteinen kuntamme -toimintamallissa Aurinkoinen tulevaisuus ry:n osaajat saapuvat kuntaan luomaan sille voimavaraverkoston ja rakenteen luontevalle kansalaistoiminnan yhteistyölle. Aurinkoisen toimijat etsivät ihmisiä auttamaan omalla osaamisellaan kuntaa sen kasvatustyössä, ympäristön viihtyisyyden lisäämisessä, ympäristön kunnostus- ja huoltotöissä, vanhusten hoidon laadun parantamisessa ja muissa kunnan määrittämien tarpeiden toteuttamisessa. Tavoitteena on saada kaiken ikäiset kuntalaiset tekemään oikeita töitä kentällä, joka aiemmin oli rajattu julkisen sektorin omaksi työksi. Kuntalaiset tuntevat siten olevansa tärkeitä, merkittäviä ja vaikuttavia kansalaisia. Heidän osaamisensa, elämänhistoriansa aikana kerryttämät taidot ja heille tärkeät asiat kietoutuvat yhteen kunnan päämäärien toteuttamisen kanssa. Tämä synnyttää aitoa ennaltaehkäisyä sekä intoa vastuunkantoon itsestä ja muista.
 
Työskentely murtaa hyvinvoinnin esteitä seuraavilla keinoilla:
 
1. Sektoriajattelu
 
Yhdistys kartoittaa kunnan eri osastojen voimavarojen ja muotoilee niistä yhteisen tavoitteen. Samalla se opastaa kuinka hyvinvointityö ei tarkoita häiriöiden poistoa vaan ymmärrystä ihmisille merkityksellisten asioiden hyödyntämistä moottorina. Kunnan toimijat ymmärtävät prosesssin aikana tekevänsä myös kestävän kehityksen asennekasvatusta, oli kyse sitten puistorakentamisesta, ruokapalveluista, vanhainkodeista tai liikunnasta. Työssä hyödynnetään taideammattilaisten taitoja nähdä asiat toisin, prosessityöskentelyn ymmärrystä ja konseptoinnin taitoja.
 
2. Sirpaleisuus ja päällekkäisyys
 
Eri toimijat ryhtyvät tekemään yhteistyötä saman tavoitteen saavuttamiseksi Aurinkoisen opastaessa ja luodessa lonkeroita kunnan sisään. Kunnan eri toimijat hyödyttävät toisiaan entistä tehokkaammin, esimerkiksi pajanuoret kantavat vastuuta ympäristön viihtyisyyden lisäämisestä, koululaiset työskentelevät säännöllisesti palvelutaloissa, kansalaisopiston kurssit järjestetään vanhainkodeissa, nuorisotaloilla tehdään töitä. Kuntalaiset ja kuntapalveluiden piirissä olevat asiakkaat eivät ole passiivisia vastaanottajia, viihdytettäviä ja häiriötiloista poiskorjattavia, vaan oppivat kuinka jokainen saa osallistua ilolla julkisen sektorin töihin. Työssä hyödynnetään taiteilijoiden ammattitaitoa luoda kokonaisuuksia ja pelkistää toiminta oleelliseen.
 
3. Ihmisten motivointi
 
Kunta ryhtyy toteuttamaan kasvatus- ja sosiaalityön, vanhustenhoidon, nuoriso- ja liikuntapalveluiden, vapaan sivistystyön ja teknisen toimen sisältöjen suunnittelua kulttuurisesti merkittävien yksityiskohtien lähtökohdista. Kuntalaisille annetaan kummimetsiä hoidettaviksi, päiväkotien, koulujen ja vanhainkotien pihat rakennetaan käyttäjien lähtökohdista ja heidän lähipiirinsä osaamista kumpuaviksi. Kunta mahdollistaa tilojensa viihtyisyyden lisäämisen käyttäjänäkökulmasta, pienet arjet yksityiskohdat ujuttautuvat kuntapalveluiden suunnittelun sisään. Työssä hyödynnetään kulttuuriammattilaisten kykyä luoda sirpaleisesta todellisuudesta tuotannollinen kokonaisuus ja rakentaa siihen toimintamalli myös jatkuvuuden takaamiseksi.
 
4. Tunne- ja tietotason yhdistävä asennekasvatus
 
Yhteinen kuntamme innostaa kunnan kehittämistyötä toiminnalliseksi kokeiluksi. Siinä työtä toteutetaan yhdessä käyttäjäryhmien kanssa, kunnan palveluihin rakennetaan kokonaisvaltaisia asenteiden omaksumisen oppimisympäristöjä, joiden jokainen yksityiskohta opettaa. Samalla kuntia opetetaan nuukuuteen, resurssien hyötykäyttöön, vähennetään liikkumista, korostetaan pienimuotoisuutta ja ihmisläheisyyttä ratkaisuissa ja valinnoissa. Työssä hyödynnetään taiteen keinoja koskettaa ihmisiä aistien, vaistojen ja intuition kautta.
 
Aurinkoinen tulevaisuus ry on toteuttanut tällä toimintamallilla aiemmin Vedentaika-vettä puhdistavan veistoksen (vedentaika.blogspot.com), Aurinkojuhlia (www.aurinkojuhla.net), Green Art -tapahtumia (www.halikonlahti.net) tai auttanut kuntia kulttuurikasvatustyössä (FB-ryhmä Leikkivallankumous, leikkipihat.blogspot.com, salopolku.ning.com). Nyt yhdistys on hakenut aktiivisesti Yhteinen kuntamme -rahoituksia, jotta sen osaaminen voisi tehokkaammin ja säännöllisemmin hyödyttää julkista sektoria.
 
Anu Taivainen / Aurinkoinen tulevaisuus ry