julkaisut

Data-avaruusteknologioiden kehitysnäkymät (tiivistelmä)

Kirjoittajat

Antti Poikola (Sitra), P J Laszkowicz, Ville Takanen and Teemu Toivonen (Futurice)

Julkaistu

Tiivistelmä

Datan määrä kasvaa jatkuvasti ja sen hallinnasta tulee organisaatioille entistä tärkeämpää. Datatalouden suurimmat mahdollisuudet liittyvät yritysten ja organisaatioiden väliseen yhteistyöhön. Yritysten on haastavaa vastata asiakkaidensa kaikkiin tarpeisiin yksinään, mutta joustavissa liiketoimintaekosysteemeissä yritykset voivat toimia yhdessä ja luoda saumattomia palvelukokonaisuuksia asiakkailleen.

Saumattomien palveluiden edellytyksenä on datan jakaminen ja yhdistäminen organisaatioiden välillä. Luotettava datan jakaminen vaatii toteutuakseen niin sanottua pehmeää infrastruktuuria, joka tarkoittaa uudenlaisia teknisiä, hallinnollisia ja liiketoiminnallisia ratkaisuja. Data-avaruudella tarkoitetaan digitaalista tietoaluetta, joka mahdollistaa luotettavan ja helpon datan jakamisen yli organisaatiorajojen. 

Euroopassa kehitetään nopeasti data-avaruuksien toteutustekniikoita ja data-arkkitehtuureja. Tässä työpaperissa otamme katsauksen alan kehittyvään teknologiakenttään ja annamme suosituksia data-avaruuksien kehittäjien tueksi. Raportti tukee kehittäjiä teknologiavalintojen tekemisessä, kun taas Sitran julkaisema Reilun datatalouden sääntökirja tarjoaa työkaluja data-avaruuksien hallintomallien luomiseen. 

Data-avaruuksiin liittyvät yksittäiset standardit ja teknologiat kehittyvät nopeasti, mutta kehityksen kokonaiskuva ja pääsuunnat ovat pysyvämpiä. Tässä raportissa tunnistamme kolme pääsuuntausta, joita data-avaruuksien rakentajat voivat hyödyntää teknologiavalintoja tehdessään: 1. olemassa olevat työkalut ja ratkaisut (jotka eivät koske erityisesti data-avaruuksia), 2. data-avaruuksia koskevat teknologialoitteet ja 3. kaupalliset data-avaruusratkaisut. Työpaperi tarjoaa data-avaruuksien kehittäjille lähtökohdan sekä lisätietoja alan teknologiatarjontaan liittyen. 

Organisaatioiden väliseen datan jakamiseen liittyvät käytännön liiketoimintatapaukset voidaan usein ratkaista jo olemassa olevien välineiden ja teknologioiden avulla. Tämä mahdollistaa sen, että data-avaruusteknologioiden käyttöön voidaan siirtyä vaiheittain, olemassa olevaa teknologiaosaamista ja välineitä hyödyntäen, eli jo ennen kuin siirrytään käyttämään varsinaisia data-avaruusratkaisuja. 

Raporttia varten haastattelemamme asiantuntijat korostavat myös suunnittelun ja käyttäjäkokemuksen merkitystä, kun pyrkimyksenä on rakentaa luottamusta data-avaruusratkaisuja kohtaan. Koettu luottamus data-avaruuksia kohtaan on avainasemassa erityisesti siinä, että dataoikeuksien haltijat sitoutuvat ja uskaltavat jakaa dataa muiden toimijoiden kanssa. Luotettavuus onkin data-avaruusteknologioiden kannalta tärkeää, mutta parhainkaan teknologia ei yksinään riitä luottamuksen saavuttamiseen, jos käyttäjäkokemus ei ole luottamusta vastaavalla tasolla. Teknologian lisäksi tarvitaankin myös oikeudellista muotoilua sekä palvelumuotoilua, jotta data-avaruuksien kehittäjät saavuttaisivat käyttäjien luottamuksen datan jakamiseen.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Technology Landscape of Data Spaces

Tekijät

Antti Poikola (Sitra), P J Laszkowicz, Ville Takanen and Teemu Toivonen (Futurice)

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2023

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

23

ISBN (PDF)

978-952-347-327-0

ISSN (PDF)

2737-1042

Sarja

Työpaperi

Mistä on kyse?