julkaisut

Näkemyksiä yhteiskunnan muutoskykyyn

Yhteiskunnallisella muutoksella on jo kiire. Tarvitsemme halua ja kykyä rakentaa kestävää ja reilua tulevaisuutta yhdessä.

Kirjoittajat

Mikko Wennberg, Hannele Laaksolahti, Päivi Hirvola

Julkaistu

Tulevaisuustalo Sitran 2020 päivitetyssä strategiassa suomalaisen yhteiskunnan ja yksilöiden muutoskyky nousevat tärkeiksi painopisteiksi. Mutta mitä on muutoskyky? Miten muutoskyvykkyyttä pitäisi ymmärtää ja miten sitä voisi tukea?

Muutoksentekokykyä on usein tarkasteltu päätöksenteko- ja toimeenpanokykynä. Muutosta tekevien
on usein ajateltu toimivan sellaisesta yhteiskunnallisesta asemasta, että muutoksen edellyttämä päätäntävalta ja muutoksen tehokas toimeenpano ovat ylipäätään olleet mahdollisia. Tämän käsityksen mukaan muutosprosessi on ylhäältä alas motivoitunut.

Tässä Sitran sidosryhmien haastatteluihin perustuvassa nykytila-analyysissä syvennetään ymmärrystä siitä, miten yhteiskunnan muutoskykyä voisi parhaiten vahvistaa ja edesauttaa sekä millainen Sitran rooli prosessissa voisi olla.

Työpaperin haastatteluaineiston kohteena ovat olleet kolmisenkymmentä eri alojen asiantuntijaa, joista vajaa puolet on Sitran organisaation sisältä ja loput edustavat sidosryhmiä yhteiskunnan eri sektoreilta. Työpaperi sisältää muutoskyvyn menetelmiin ja fasilitointiin liittyviä näkökulmia sekä Sitran sisä- että ulkopuolelta.

Nykytila-analyysin tärkein johtopäätös on, että tulevaisuudessa muutoskyvyn kannalta entistä tärkeämmäksi koulutuksen näkökulmaksi nousee muutosta tekevien yksilöiden oman toimijuuden vahvistaminen sekä kokemuksellinen oppiminen.

Muutos ei välttämättä edellytä ylhäältä alas tapahtuvaa ohjausta, vaan muutoskyky voidaan nähdä järjestelmän sisäsyntyisenä ominaisuutena sekä toimijoiden itseohjautuvana sopeutumis- ja oppimiskykynä muuttuvassa toimintaympäristössä. Muutoskyvykkyys ei välttämättä
edellytä edes yhteistä, jaettua tavoitetta.

Yhteiskunnallinen muutos ei ole vain muutosta ajattelutavoissa, toimintamalleissa ja yksilötason käyttäytymisessä, vaan edellyttää kokonaisuuden kaikkien osasten samanaikaista muutosta.

Yhteiskunnallinen muutoskyky muodostuu useista erilaisista systeemin osien kyvykkyyksistä ja kyvyn kehittäminen edellyttää siten useiden eri kyvykkyyksien samanaikaista kehittämistä.

Julkaisun johtopäätöksissä todetaan, että toimijuuden ja kokemuksellisen oppimisen tulisi näkyä nykyistä vahvemmin myös Sitran lähestymistavassa. Uusien toimintamallien lisäksi Sitra voisi entistä enemmän keskittyä toimijoiden kyvykkyyksien kehittämiseen ja asemoida itsensä selvemmin ulkopuolisen sijaan osalliseksi.

Tämän nykytila-analyysin perusteella muutoskyvykkyyden kehittämisen tulisi tulevaisuudessa nojata toimijuuteen ja kokemukselliseen oppimiseen, joiden tulisi näkyä myös Sitran lähestymistavassa.

Nykytila-analyysissä annetaan seitsemän suositusta Sitralle. Nykytila-analyysin toteutti Owal Group Oy.

Julkaisun perustiedot

Otsikko

Näkemyksiä yhteiskunnan muutoskykyyn

Tekijät

Mikko Wennberg, Hannele Laaksolahti, Päivi Hirvola

Julkaisupaikka

Helsinki

Julkaisuvuosi

2021

Julkaisija

Sitra

Sivumäärä

23

ISBN (PDF)

ISBN 978-952-347-240-2

ISSN (PDF)

ISSN 2737-1042

Aihe

muutoskyky, muutoskyvykkyys, yhteiskunta, julkinen sektori, yritykset, valtionhallinto, organisaatiot, systeeminen muutos