Julkaistu 20.10.2021

Koulutustaso alueilla

Tässä palvelussa voit tarkastella koulutustason ja elinvoiman tunnuslukuja kunnittain tai maa- ja seutukunnittain.

Muuttujat ja niiden selitykset

Muuttuja Mitä kuvaa ja mittaa
Koulutustasoindeksi Tunnusluku osoittaa yli 20-vuotiaan väestön perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräisen pituuden vuosina henkeä kohti vuonna 2019. Indeksissä yksi vuosi on yhtä kuin 100. Kaikkien kuntien vaihteluväli on 222 – 594.
Tutkinnon suorittaneiden osuus Tunnusluku kuvaa vähintään toisen asteen tutkinnon perusasteen jälkeen suorittaneiden osuuden yli 15-vuotiaasta väestöstä vuonna 2019. Kaikkien kuntien vaihteluväli on 57,8 % – 81,8 %.
Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus Tunnusluku kuvaa jonkin korkeakoulututkinnon (ammattikorkeakoulututkinto, ylempi ammattikorkeakoulututkinto, kandidaatin, maisterin, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto) osuuden 15 vuotta täyttäneestä väestöstä. Kaikkien kuntien vaihteluväli on 12,1 % – 58,6 %.
Työpaikkaomavaraisuusaste Alueella olevien työpaikkojen määrä suhteessa alueella asuvien työllisten määrään vuonna 2018. Suhdeluku koko maan osalta 100.
Työllisyysaste 18-64-vuotiaiden työllisten osuus suhteessa alueen vastaavanikäiseen väestöön vuonna 2019.
Yritystiheys Toimivien yritysten määrä suhteessa keskiväkilukuvun 1 000 asukasta kohden (promillea) vuonna 2020.
Tulonsaajien mediaantulot Yli 15-vuotiaiden tulonsaajien mediaanitulot euroina asukasta kohden vuonna 2019.
Vieraskielisten osuus väestöstä Muuta kuin suomea, ruotsia tai saamea puhuvien osuus alueen väestöstä vuonna 2020.
Väestömuutos viiden viime vuoden aikana Väestönmuutos kaikkien väestönkehityksen osatekijöiden osalta 2016-2020.
Työpaikkamuutos viiden viime vuoden aikana Työpaikkojen määrän muutos yhteensä kaikilla työnantajasektoreilla 2014-2018.