Sitra är finländarnas framtidshus

Sitra är en aktiv framtidsaktör som undersöker och utreder samt engagerar samarbetsparter från olika sektorer i fördomsfria experiment och förnyelser. I fokus för framtidsarbetet finns Finland, som är en framgångsrik föregångare inom hållbar.

Varför finns Sitra?

För femtio år sedan, den 5 december 1967, var Sitra riksdagens gåva till Finland, som firade 50-årsjubileet av sin självständighet. Då fick framtidshuset Sitra morgondagens framgångsrika Finland som uppdrag. Under decenniernas lopp har Sitra haft olika roller i samhället, men uppdraget har förblivit oförändrat. Sitras viktigaste roll är att skapa förutsättningar för Finlands förnyelse. Sitras uppgift definieras i lagen om Sitra.

Vad gör Sitra?

Sitra är finländarnas framtidshus, vars mål är en rättvis och hållbar framtid – ett gott liv som levs inom ramarna för jordens bärkraft.

Sitras konkreta arbete går ut på att förutse förändringar i samhället, utreda utvecklingsmöjligheter, göra experiment, utveckla verksamhetsmodeller och föra samman människor och organisationer så att förnyelsen kan genomföras. Sitra har en mångsidig verktygslåda och stora nätverk för att identifiera förändringsbehov och genomföra förändringar.

Tematiskt och målsättningsmässigt indelas Sitras verksamhet i tre delar:

  1. Kolneutral cirkulär ekonomi bygger upp föregångarskap inom resurssmart och kolneutral verksamhet.
  2. Förnyelseförmåga förstärker reformviljan och -förmågan, som är en förutsättning för livskraft. Målet är att förnyelseförmågan blir en konkurrensfaktor för Finland.
  3. Nytt arbetsliv och hållbar ekonomi främjar förnyelsen av arbetslivet, livslångt lärande och en hållbar ekonomi med hjälp av försök och nya verksamhets- och finansieringsmodeller.

Viktiga ämnen under de senaste åren har varit till exempel megatrender, cirkulär ekonomi, användning av välfärdsdata, genomstrategi, ledning med hjälp av information, nationell servicekanal, ledarskap inom den offentliga förvaltningen och samhällelig investering. Just nu satsar vi dessutom till exempel på människoorienterad dataekonomi, klimatlösningar samt livslångt lärande.

Vems intressen bevakar Sitra?

Sitras uppdrag är morgondagens framgångsrika Finland. Därför kan man säga att Sitra bevakar de kommande generationernas intressen. Sitra är ett politiskt och ekonomiskt oberoende framtidshus. Vi går inte några intressegruppers eller partiers ärenden. Det politiska och ekonomiska oberoendet är ytterst viktigt för Sitras verksamhet och trovärdighet.

Är Sitra en del av statsförvaltningen?

Sitra är en offentlig organisation, men fonden är inte underställd statsrådets eller dess ministeriers behörighet. Enligt ett beslut som riksdagens justitieombudsman fattade i juni 2016 är Sitras juridiska ställning jämförbar med de självständiga offentligrättsliga inrättningarna som avses i de allmänna lagarna om förvaltning.

Hur finansieras Sitras verksamhet?

Sitras verksamhet finansieras med avkastning från fondens eget grundkapital. Verksamhetens årsbudget varierar mellan 30 och 40 miljoner euro. Sitt grundkapital fick Sitra en gång i tiden från staten, i praktiken från Finlands Bank.

Hur mycket har staten finansierat Sitras verksamhet under årens lopp?

När Sitra grundades 1967, fick fonden obligationer till ett värde av 100 miljoner mark som grundkapital av Finlands Bank. Finlands Bank höjde grundkapitalet genom kapitalöverföringar med 100 miljoner mark åren 1972, 1977 och 1981 till sammanlagt 400 miljoner mark. År 1992 överfördes Sitra från Finlands Bank till en fond underställd riksdagen. Med anledning av jubileumsåret av Finlands självständighet fick Sitra aktier i Nokia som lösgjorts från statens portfölj, åter till ett värde av 100 miljoner mark. År 1999 fick Sitra ytterligare ett ”formellt” anslag av staten (1,7 miljoner euro) främst för att täcka behov inom fondens forskningsverksamhet. Efter detta har Sitra inte fått finansiering från statsbudgeten. Omräknat i euro har staten under årens lopp finansierat Sitras arbete med 81,4 miljoner euro.

Vad är marknadsvärdet på Sitras grundkapital i dag?

Grundkapitalets marknadsvärde varierar, men i slutet av år 2018 uppgick det till cirka 776 miljoner euro.

Hur har Sitras grundkapital placerats?

Syftet med Sitras placeringar är att trygga verksamhetens kontinuitet. Därför är Sitra en långsiktig placerare. Placeringsbesluten fattas på marknadsvillkor och det långsiktiga avkastningsmålet är 4,0 procent per år. Placeringar av grundkapitalet görs i huvudsak genom placeringsfonder. I slutet av 2017 var grundkapitalets totalallokering följande: aktier 51 procent, ränteinstrument 37 procent och övriga investeringar 12 procent. Sitra har en större betoning på Finland i sin aktieportfölj än många andra institutionella placerare. Orsaken till det är att Sitra är finländarnas fond.

Vem jobbar på Sitra?

Sitra är en sakkunnigorganisation. I slutet av 2018 arbetade 179 personer på Sitra. Personalen har traditionellt haft en mycket hög utbildningsnivå: nästan 90 procent har en högskoleexamen och 18 personer har licentiat- eller doktorsexamen. Eftersom arbetet vid fonden är av projektkaraktär är största delen av anställningarna tidsbestämda. Av alla Sitra-medarbetare år 2018 var 69 procent kvinnor och 31 procent män. I ledningsgruppen var 50 procent kvinnor och 50 procent män. Sitra-medarbetarnas genomsnittliga ålder var i slutet av 2018 cirka 45 år, och åldersfördelningen var bred: 8 procent av de anställda var under 30 år, 27 procent 30–40 år, 28 procent 40–50 år, 26 procent 50–60 år och 11 procent över 60 år.

Vem övervakar Sitra?

Sitra är en fond som är underställd riksdagen. Sitra har ett förvaltningsråd, vars uppgift är att övervaka Sitras förvaltning och besluta om verksamhetsprinciperna. Förvaltningsrådet bland annat godkänner Sitras budget och verksamhetsplan och lämnar årligen en berättelse om Sitras verksamhet till riksdagen. Sitras verksamhetsberättelser hittar du här.

Riksdagen godkänner Sitras verksamhetsberättelse årligen, och i anslutning till detta förs ett samtal om Sitras ändamål och verksamhet. Ekonomiutskottet ger ett betänkande till riksdagen om Sitras verksamhet. Riksdagens diskussionsprotokoll och ekonomiutskottets betänkanden finns på riksdagens webbplats.

Riksdagen har utsett revisorer som reviderar Sitras förvaltning och bokföring.

Hur utvärderas Sitras arbete?

Effekterna av Sitras arbete utvärderas kontinuerligt på många olika sätt. Särskilda satsningar har gjorts på utvärderingen av effekterna eftersom det ofta inte är möjligt att utvärdera resultaten av samhälleligt framtidsarbete i pengar eller med kvantitativa mätare. Den största effekten har Sitras arbete när det görs i samarbete med andra aktörer. Målet med allt arbete som Sitra gör är att åstadkomma långvariga effekter i samhället. Till följd av detta har utvärderingen och uppföljningen av Sitra utvecklats till en mångsidig helhet som gör det möjligt att utvärdera och utveckla arbetet.

Helheten av utvärdering och uppföljning består av följande helheter:

  1. God förvaltning och rapportering om förvaltningen (t.ex. uppföljning av ekonomin och grundkapitalet, riskhantering, styrelsens och förvaltningsrådets rapporter, intern revision, den årliga verksamhetsberättelsen, Sitras egen och riksdagens revision och övrig rapportering till riksdagen)
  2. Effekter och genomslag (extern kommunikation, Sitras anseende, personalindikatorer, ledningsgruppens och styrelsens självutvärdering, uppföljning av projekt- och ibruktagandemålen, externa projektutvärderingar, externa effektutvärderingar)
  3. Fortlöpande inlärning och utveckling (internationell expertpanel, fortlöpande reflektion i projekten, portföljöversikt över påverkningsarbetet, intern strategipanel)

Lär mer om utvärderingen av Sitras genomslag här.

KONTAKTA OSS

Vad handlar det om?