Information om Sitra

Sitra är finländarnas framtidshus, vars mål är en rättvis, hållbar och inspirerande framtid. Sitra är en aktiv framtidsaktör som undersöker och utreder samt engagerar samarbetsparter från olika sektorer i fördomsfria experiment och förnyelser.

Varför finns Sitra?

För femtio år sedan, den 5 december 1967, var Sitra riksdagens gåva till Finland, som firade 50-årsjubileet av sin självständighet. Då fick framtidshuset Sitra morgondagens framgångsrika Finland som uppdrag. Under decenniernas lopp har Sitra haft olika roller i samhället, men uppdraget har förblivit oförändrat. Sitras viktigaste roll är att skapa förutsättningar för Finlands förnyelse. Sitras uppgift definieras i lagen om Sitra.

Vad gör Sitra?

Sitra är finländarnas framtidshus, vars mål är en rättvis, hållbar och inspirerande framtid, där människor mår bra inom ramen för jordens bärkraft.

Sitras konkreta arbete går ut på att förutse förändringar i samhället, utreda utvecklingsmöjligheter, göra experiment, utveckla verksamhetsmodeller och föra samman människor och organisationer så att förnyelsen kan genomföras. Sitra har en mångsidig verktygslåda och stora nätverk för att identifiera förändringsbehov och genomföra förändringar.

Tematiskt och målsättningsmässigt indelas Sitras verksamhet i tre delar:

  1. Hållbarhetslösningar
    Vi stärker den biologiska mångfalden och påskyndar den ekologiska rekonstruktionen. I praktiken främjar vi övergången mot ett samhälle som förbättrar miljöns tillstånd, där det är möjligt för alla att anpassa sig till jordens bärkraft. Vi sätter fart på en ambitiös klimatpolitik, påskyndar en rättvis och konkurrenskraftig cirkulär ekonomi och uppmuntrar medborgare till hållbarhetsgärningar.
  2. Rättvis dataekonomi
    Vi bygger upp en människoorienterad och rättvis dataekonomi som baserar sig på en europeisk värdegrund som ett alternativ till en stats- eller datamonolpolbaserad dataekonomi. Vi främjar alltså ändringar i ekonomiska strukturer, som reglering och spelregler, ökar individernas påverkansmöjligheter gällande dataanvändning och tillhandahåller praktiska verktyg för företag verksamma på datamarknaden.
  3. Demokrati och delaktighet
    Vi stärker demokratin och påverkar byggandet av en inspirerande framtid. Vi förnyar och utvecklar till exempel demokratins strukturer, verksamhetssätt och metoder för delaktighet och interaktion. Vi fokuserar särskilt på hur verksamhetssätt i nätverk och algoritm- och databaserade verksamhets- och påverkanssätt kan utnyttjas som stöd för demokrati, delaktighet och samverkan.

Vilka värderingar grundar sig Sitras verksamhet på?

Sitras värderingar har sammanfattats i fyra ord: tillsammans, oberoende, uppskattning och ansvarsfullhet. Värderingarna styr vårt sätt att agera både i vårt arbete på Sitra och i vårt påverkningsarbete och i samarbetet med intressentgrupperna. Vi uppdaterade våra värderingar 2021. Även efter uppdateringen framkommer de centrala principer som styrt Sitras verksamhet under tidigare decennier.

Vems intressen bevakar Sitra?

Sitras uppdrag är morgondagens framgångsrika Finland. Därför kan man säga att Sitra bevakar de kommande generationernas intressen. Sitra är ett politiskt och ekonomiskt oberoende framtidshus. Vi går inte några intressegruppers eller partiers ärenden. Det politiska och ekonomiska oberoendet är ytterst viktigt för Sitras verksamhet och trovärdighet.

Är Sitra en del av statsförvaltningen?

Sitra är en offentlig organisation, men fonden är inte underställd statsrådets eller dess ministeriers behörighet. Enligt ett beslut som riksdagens justitieombudsman fattade i juni 2016 är Sitras juridiska ställning jämförbar med de självständiga offentligrättsliga inrättningarna som avses i de allmänna lagarna om förvaltning.

Hur finansieras Sitras verksamhet?

Sitra använder inte skattemedel ur statsbudgeten. Vårt framtidsarbete finansieras med avkastning från placeringverksamheten. Verksamhetens årsbudget är cirka 30 miljoner euro. Sitt grundkapital fick Sitra en gång i tiden från staten, i praktiken från Finlands Bank.

Hur mycket har staten finansierat Sitras verksamhet under årens lopp?

När Sitra grundades 1967, fick fonden obligationer till ett värde av 100 miljoner mark som grundkapital av Finlands Bank. Finlands Bank höjde grundkapitalet genom kapitalöverföringar med 100 miljoner mark åren 1972, 1977 och 1981 till sammanlagt 400 miljoner mark. År 1992 överfördes Sitra från Finlands Bank till en fond underställd riksdagen. Med anledning av jubileumsåret av Finlands självständighet fick Sitra aktier i Nokia som lösgjorts från statens portfölj, åter till ett värde av 100 miljoner mark. År 1999 fick Sitra ytterligare ett ”formellt” anslag av staten (1,7 miljoner euro) främst för att täcka behov inom fondens forskningsverksamhet. Efter detta har Sitra inte fått finansiering från statsbudgeten. Omräknat i euro har staten under årens lopp finansierat Sitras arbete med 81,4 miljoner euro.

Vad är marknadsvärdet på Sitras grundkapital i dag?

Placeringskapitalets marknadsvärde varierar. I slutet av 2023 uppgick värdet till 965 miljoner euro.

Hur har Sitras grundkapital placerats?

Sitra placerar sina tillgångar på ett ansvarfullt sätt som eftersträvar avkastning. Placeringskapitalet är i huvudsak placerat i fonder. I slutet av 2023 var kapitalets totalallokering följande: aktier 44 procent, ränteinstrument 18 procent och övriga investeringar 38 procent. Av placeringarna inriktades över en tredjedel på Finland. Sitras avkastningsmål är 3 procent realt per år. Mer information om Sitra som placerare.

Vem jobbar på Sitra?

Sitra är en sakkunnigorganisation. Sitramedarbetarna har traditionellt en mycket hög utbildningsnivå och djupa kunskaper om många olika områden. Detta behövs, eftersom förutsägelse, praktiska försök och samarbetsnätverk förutsätter ingående kunskaper om både innehållen och metoderna. I slutet av 2023 var vi sammanlagt 185 anställda på Sitra (det genomsnittliga antalet var 178 årsverken). Eftersom arbetet vid fonden är av projektkaraktär var 41 procent av anställningarna tidsbestämda.

Vem övervakar Sitra?

Sitra är en fond som är underställd riksdagen. Sitra har ett förvaltningsråd, vars uppgift är att övervaka Sitras förvaltning och besluta om verksamhetsprinciperna. Förvaltningsrådet bland annat godkänner Sitras budget och verksamhetsplan och lämnar årligen en berättelse om Sitras verksamhet till riksdagen. Sitras verksamhetsberättelser hittar du här.

Riksdagen godkänner Sitras verksamhetsberättelse årligen, och i anslutning till detta förs ett samtal om Sitras ändamål och verksamhet. Ekonomiutskottet ger ett betänkande till riksdagen om Sitras verksamhet. Riksdagens diskussionsprotokoll och ekonomiutskottets betänkanden finns på riksdagens webbplats. Utskottets nyaste betänkande hittar du här (på finska): TaVM 2/2023

Riksdagen har utsett revisorer som reviderar Sitras förvaltning och bokföring.

Hur utvärderas Sitras arbete?

Effekterna av Sitras arbete utvärderas kontinuerligt på många olika sätt. Särskilda satsningar har gjorts på utvärderingen av effekterna eftersom det ofta inte är möjligt att utvärdera resultaten av samhälleligt framtidsarbete i pengar eller med kvantitativa mätare. Den största effekten har Sitras arbete när det görs i samarbete med andra aktörer. Målet med allt arbete som Sitra gör är att åstadkomma långvariga effekter i samhället. Till följd av detta har utvärderingen och uppföljningen av Sitra utvecklats till en mångsidig helhet som gör det möjligt att utvärdera och utveckla arbetet. Lär mer om utvärderingen av Sitras genomslag här.

KONTAKTA OSS

personer
Atte Jääskeläinen
Överombudsman, Sitra
personer
Nina Honkala
Chief Operating Officer (COO)

Vad handlar det om?