nyheter
Beräknad läsningstid 5 min

Sitras år 2023: Megatrender, försök runt om i Finland och strategireform på gång

2023 var ett år av försök och en ny inriktning för Sitra. Vi genomförde och finansierade mer än hundra försök för Finlands framtida framgångar. Sitras arbete i EU gav resultat. Sitra fick också en ny överombudsman och började förnya sin strategi så att framtidshuset kan sporra Finlands långsiktiga framgångar på bästa möjliga sätt. Läs om Sitra och vårt arbete i verksamhetsberättelsen.

Författare

Taru Keltanen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Sitra har under de senaste tio åren tillhandahållit våra samarbetspartner finansiering på totalt 50 miljoner euro för projekt som förbättrar Finlands ekonomi, konkurrenskraft och människors välbefinnande.

År 2023 finansierade vi mer än 100 projekt: Vi utvecklade digitala produktpass och intelligent hamntrafikstyrning med hjälp av data. Vi utredde hur naturkapital tas till kärnan i beslutsfattandet. Vi finansierade och sparrade invånarpaneler och Medborgarparlamentet. Vi tog Polis-plattformen för konstruktiv samhällsdebatt till Finland, och cirka 18 000 finländare delade via den med sig av sina åsikter om Finlands framtida riktning. World Circular Economy Forum (WCEF), som grundades av Sitra, samlade totalt 8 400 deltagare från 150 länder för att ta itu med frågor om cirkulär ekonomi online och i Helsingfors.

Vi inspirerade också finländare till att agera för en bättre morgondag: I vilken riktning tar globala megatrender utvecklingen? I vilken riktning ska Finland, EU eller till exempel ekonomin styras på lång sikt? Och hur kan du främja förändring i din vardag?

Översikten Megatrender 2023, som publicerades i början av året, erbjuder information och verktyg för framtidsreflektioner och agerande. För första gången finns också en kortlek på klarspråk om megatrender tillgänglig (på finska). Tiotusentals finländare har redan bekantat sig med megatrender med hjälp av våra material.

Ökad effektivitet av EU-samarbete

Framtidshuset Sitra är en populär partner även internationellt, när det gäller såväl hållbarhetslösningar och rättvis dataekonomi som demokrati och delaktighet. Bland annat Europeiska unionen utnyttjar vår kompetens på många olika sätt och vi har flera gemensamma projekt. Efter EU-valet sommaren 2024 utses nästa kommission för Europeiska unionen, för vars arbetsprogram vi har tillhandahållit indata för både uppdateringen av den gröna given (Green Deal) och EU:s nya datastrategi.

Livsstilstestet, som utvecklats av Sitra, var skräddarsytt för behoven i sju andra europeiska länder under ledning av experter från Sitra. Som en del av EU:s Horizon-program infördes ett uppdaterat test på lokala språk i Estland, Tyskland, Portugal, Grekland, Italien, Turkiet och Slovenien. Livsstilstestet lanserades i Finland år 2017 och testet har redan gjorts över 1,4 miljoner gånger.

Vi avslutade arbetet som påskyndade utnyttjandet av hälsodata på Europanivå. Ett gemensamt projekt mellan 25 europeiska länder (TEHDAS), som koordineras av Sitra, utformade EU:s kommande lagstiftning under åren 2021–2023. Tack vare ett framgångsrikt arbete, valdes Sitra till att också leda förberedelserna av genomförandet av lagen. Bakgrunden till projektet är Sitras långsiktiga arbete med ämnena hälsa och data.

Finland har länge önskat utbildning om hur Finland mer aktivt skulle kunna påverka EU:s framtid och de frågor som ska avgöras där. Vi svarade på detta med ett nytt utbildningsprogram, Utbildning i framtidens EU-ledarskap. Utbildningen riktad till finländska beslutsfattare och påverkare stärker Finlands och deltagarnas förmåga att förstå Europeiska unionens utmaningar och möjligheter och att påverka frågor i rätt tid.

Sitras nya strategi och operativa modell – klar sommaren 2024

Kontinentalplattorna för internationell politik och ekonomi skakar, Finland står inför stora samhälleliga och ekonomiska utmaningar och osäkerheten har ökat. Därför är det också nödvändigt för Sitra att granska sin operativa modell och sina mål.

”Finland står inför allvarliga utmaningar. Sitra bedömer nu på nytt vilka som är det viktigaste framtidsfrågorna för Finland – och var kan vi allra bäst bidra till framgång på lång sikt, dvs. en hållbar tillväxt av ekonomin och människors möjligheter till ett gott liv”, sammanfattar Sitras överombudsman Atte Jääskeläinen målen med reformen i sin översikt i verksamhetsberättelsen. Jääskeläinen började som överombudsman i augusti 2023

I oktober genomförde vi en enkät för Sitras intressenter, som besvarades av över 850 personer i olika delar av samhället: Tre av fyra respondenter ansåg att Sitras verksamhet med att bygga Finlands framtid är mycket eller ganska viktig. Nästan lika många (70 %) ansåg att Sitra har utvecklat operativa modeller som har främjat Finlands utveckling samt dess tillväxt och välfärd.

”Vi är tagna av och tacksamma för bedömningen. Detta är en bra grund att bygga framtidens framtidshus på”, skriver Jääskeläinen.

Fondens tillgångar placeras ansvarsfullt – verksamhet finansieras med placeringsintäkter

Sitra använder inte skattemedel ur statsbudgeten, utan vårt framtidsarbete finansieras med avkastning på placeringskapital. Värdet på Sitras placeringskapital uppgick i slutet av år 2023 till 965 miljoner euro och Sitras investeringar i framtidsarbete till 31,6 miljoner euro.

Sitras mål är en koldioxidneutral placeringsportfölj senast år 2035. En av utvecklingsområdena för vår ansvarsfulla placeringsverksamhet är att beakta den biologiska mångfalden. Vi kommer att rapportera om naturrelaterade placeringsrisker och -möjligheter från och med räkenskapsperioden 2024.

Resultaten och effekterna av vårt arbete utvärderas ständigt och på många sätt. Nästa omfattande utvärdering av Sitra kommer att slutföras ännu i år.

Sitras verksamhetsberättelse och bokslut 2023 publiceras på finska, svenska och engelska. Samtidigt med bokslutet offentliggör vi också Sitras inköpsfakturor (på finska) för de tre senaste åren, dvs. 2021–2023.

Ladda ner och läs!

Kraft av framtiden
Verksamhetsberättelse och bokslut 2023
Sitra
Helsingfors 2024

Vad handlar det om?