artiklar
Beräknad läsningstid 21 min

Framtiden vår uppgift: så här syns frukterna av Sitras arbete i Finland och i finländarnas vardag

Sitra bygger upp morgondagens framgångsrika Finland. Vi tar reda på, testar, finansierar och utbildar. Vårt arbete syns i finländarnas vardag som bättre tjänster, ny kompetens och mångsidigare framtidsutsikter. Här har vi samlat 22 exempel på frukterna av vårt arbete.

Författarna

Taru Keltanen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Laura Seppälä

Chef, Kommunikation och samarbetsrelationer

Antti Lehtinen

Expert, Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Som finländarnas framtidshus är Sitras uppgift att förutse framtida utvecklingsprocesser, accelerera förnyelsen och stärka Finlands välfärd, konkurrenskraft och slagtålighet.

Vi arbetar nästan alltid tillsammans med andra och vi lyckas när andra lyckas.

Ibland syns resultaten först efter flera år när en tjänst, produkt eller verksamhetsmodell, som utvecklats med stöd av oss och som visat sig vara bra, etableras som en del av det dagliga livet och allt fler människor tar den i bruk.

Det kan hända att du utan att veta om det till och med dagligen använder produkter eller tjänster som Sitra satt fart på. Xylitol är till exempel en finländsk framgångssaga som vi varit med och finansierat. Här har vi samlat 22 exempel på frukterna av vårt arbete.

1. Företag och läroanstalter greppar tag om megatrenderna – finländarna är intresserade av framtidsutsikterna

I den tiden vi nu lever i verkar överraskningarna och kriserna avlösa varandra. I en kris händer det fort att vi fastnar i nuet, men det betyder inte att megatrenderna, dvs. omfattande utvecklingsförlopp, försvinner någonstans. Just nu är behovet av att blicka längre och hitta lösningar för att bygga upp en bättre framtid viktigare än någonsin. Ett sätt att få grepp om helhetsbilden och utvecklingen av framtidstänkandet är megatrender.

Sitra har publicerat megatrendöversikter sedan 2011. För att du ska få en större nytta av megatrenderna har vi på Sitra förutom översikten producerat megatrendkort, videor, bildspel och olika verktyg. De är avsedda för alla som är intresserade i framtiden. Finländarna är också helt klart intresserade av megatrender: från och med inledningen av 2020 har över 100 000 olika besökare besökt webbplatsen Megatrender, utredningen Megatrender 2020 har laddats ner över 40 000 gånger och Megatrendkorten över 20 000 gånger. Sitras experter har berättat om hundratals olika ämnen på olika håll i landet. Enligt enkäten Framtidsbarometern 2021 (på finska) är finländarnas kunskaper om megatrenderna goda eller åtminstone måttliga.

Sitras megatrendöversikt används i stor utsträckning både i organisationers strategiarbete och i undervisningen vid läroanstalter på olika nivåer.

2. Sammanlagt 1,4 miljoner livsstilstester och tusentals förslag för en hållbar vardag

Två tredjedelar av de finländska växthusgasutsläppen orsakas av oss, vanliga människor. De uppstår i vardagen: i hur vi bor, rör på oss, äter och shoppar. Genom våra val i vardagen kan vi också minska utsläppen.

Det har dock inte funnits många sätt för medborgarna att bedöma klimatkonsekvenserna av sina egna levnadsvanor. För att åtgärda denna brist utvecklade Sitra Livsstilstestet, som ger en uppskattning av det egna koldioxidavtrycket och skräddarsydda tips för att minska avtrycket. I sammanställningen 100 smarta vardagsgärningar kan var och en ta till sig de tips och gärningar som passar bäst.

Livsstilstestet som Sitra publicerade på sin webbplats 2018 har gjorts över 1,4 miljoner gånger. Testet finns också i tjänsten åtagande2050 (sitoumus2050), där tusentals finländare har gjort upp planer för att minska sitt koldioxidavtryck. Inom projektet PS Lifestyle, som leds av Sitra, håller man som bäst på att utveckla ett nytt verktyg som baserar sig på Livsstilstestet för de andra EU-medlemsländerna. I London förbereder man sig också för att börja använda ett motsvarande test.

3. Undervisning i cirkulär ekonomi på alla utbildningsstadier för att en hållbar livsstil och produktion ska bli det nya normala

Vi har sedan 2015 arbetat hårt för att övergå från den rådande ekonomiska modellen där vi slösar med naturresurser och belastar klimatet och naturen till en cirkulär ekonomi där vi använder det som redan producerats mer effektivt. Cirkulär ekonomi skulle också minska vårt beroende av länder där råvaror och produkter produceras under tvivelaktiga förhållanden.

Det är en enorm förändring. Vi behöver ny slags kunskap för att en hållbar livsstil och produktion ska bli det nya normala. Vi utvecklade tillsammans med över 50 läroanstalter, utbildningsorganisationer och företag läromedel och kurser i cirkulär ekonomi för alla utbildningsstadier runtom i landet. Till exempel i Företagsbyn blev cirkulär ekonomi en del av verksamheten och 2019 deltog sammanlagt 80 procent av sjätteklassarna och 60 procent av niondeklassarna i Företagsbyns verksamhet. Finlands övergripande grepp om cirkulär ekonomi väcker också intresse ute i världen.

4. Servicekanalen gjorde det enklare att utnyttja data i olika register – tjänsten Suomi.fi ett av resultaten

Elektroniska tjänster förutsätter stark identifiering av medborgarna, utbyte av data mellan registren samt gemensamma spelregler och nya färdigheter. Vi förde samman aktörer inom den offentliga och den privata sektorn och främjade användningen av den data som finns i olika register. Vi hittade lösningen i en gemensam servicekanal.

Servicekanalen definierar hur data förmedlas mellan olika informationssystem och kan användas för att utnyttja befintliga databaser när nya tjänster utvecklas. I projektet som koordinerades av Sitra skapades en grund för servicekanalens lagstiftning och struktur. Tjänster som produceras via servicekanalen är bland annat Suomi.fi, inkomstregistret och bostadsaktieregistret.

5. Terveyskirjasto – aktuell information om hälsa och sjukdomar åt alla

Tillförlitlig och lättförståelig information gör det lättare för människor att ta ansvar för sin egen hälsa. Vi började tillsammans med Finska Läkarföreningen  Duodecim bygga upp hälsobiblioteket Terveyskirjasto, som ger alla finländare tillgång till aktuell information om hälsa och sjukdomar.

Terveyskirjasto öppnades som en riksomfattande tjänst i början av 2007. Då erbjöd vi tillsammans med Duodecim alla finländare användarrätt till tjänsten under ett års tid. Från och med 2010 bekostas den öppna användarrätten för finländare av offentliga och privata hälso- och sjukvårdsaktörer i vårt land. I Terveyskirjasto finns över 10 000 artiklar som skrivits av olika experter.

6. Bättre hälsovård – bland annat genom att accelerera utbudet av digital service och distansmottagningar

Vår röda tråd i reformen av social- och hälsovården har sedan början av 2000-talet varit att tjänsterna ska utvecklas så att de samtidigt som de använder teknik, data och nya verksamhetssätt blir mera människonära. Utgångspunkten är att social- och hälsovårdstjänsterna ska vara högklassiga och tillgängliga för alla. Digitaliseringen och informationssystemen har på många sätt revolutionerat arbetet inom hälsovården och utmanat yrkesutbildade inom branschen att utveckla och pröva nya, mer fungerande modeller. I detta arbete har Sitra hjälpt och stöttat olika aktörer.

Vi har bland annat nappat tag i utmaningarna med de långa köerna inom den offentliga hälsovården med olika försök där man har testat till exempel distansmottagningar, kortare kötider och mera e-tjänster. I försöket Terveyskioski (Hälsokiosken) erbjöds snabbt tillgängliga tjänster med låg tröskel i en ny miljö vid köpcentret Elo i Ylöjärvi. Senare har motsvarande serviceställen inrättats på flera orter, t.ex. i Lahtis. De lättillgängliga tjänsterna har varit populära och i samband med besöken har man också observerat dolda sjukdomar och kunnat hänvisa besökarna till fortsatt vård. Ett förebyggande grepp bromsar de ökade utgifterna för hälsovården.

7. Praktiska metoder för framtidstänkande och förändring

Vi tar fram metoder och verktyg för framtidstänkande och för att stöda dem som jobbar med att göra förändringar. Målet är att framtidstänkandet ska bli en del av vardagen för oss finländare och att diskussionen om framtidsutsikterna förs av en allt större grupp olika människor.

Spelet Hyvät Kortit (på finska), som publicerades 2022, är ett spel för alla som är intresserade av att utveckla sin förmåga att föreställa sig olika framtidsscenarion och på så sätt bli bättre framtidstänkare. Spelet har varit populärt bland annat vid yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och gymnasier. Även vår workshopmetod Framtidsfrekvens ger allt fler människor färdigheter att diskutera framtiden. Metoden fokuserar särskilt på att kombinera framtidstänkande och förändringsarbete och på utveckling av de kompetenser som de här två faktorerna behöver. Metoden utvärderades av VTT och enligt utvärderingen är det en fungerande metod.

De som på olika sätt jobbar med att förändra samhället har redan länge önskat konkreta verktyg som stöd för förändringsarbetet. Spelet Muutospeli (Förändringsspelet) (på finska) hjälper olika team att skapa gemensam förståelse för förändringar, vare sig det är fråga om att hantera klimatförändringen eller omvälvningen i arbetslivet, att stärka demokratin, leda arbetsplatsen eller organisationsförändringar.

8. Klimatkrisen – en fråga för världens finansministrar

Det behövs många olika sätt och aktörer för att bekämpa klimatkrisen. Finansministrarnas klimatkoalition (Coalition of Finance Ministers for Climate Action) strävar efter att göra klimatförändringen till en del av planeringen av den ekonomiska politiken och finansieringslösningarna. Målet med samarbetet är att införliva finansministeriernas insatser och ekonomipolitiska instrument i bekämpningen av klimatförändringen: beskattningen, budgeteringen, finansieringen och offentliga upphandlingar.

Finansministrarnas klimatkoalition bildades 2019 på initiativ av Finland. Sitra var med och stödde grundandet och vi är också partner till koalitionen. Som stöd för koalitionens arbete har vi gjort flera utredningar om klimatstrategiernas inverkan på den offentliga ekonomin på lång sikt samt om verktyg som ministerierna kan använda för en bättre analys av klimatpolitikens inverkan på statsfinanserna.

9. Världens ledande forum för att påskynda lösningar inom cirkulär ekonomi

Visste du att ett internationellt toppevenemang inom cirkulär ekonomi uppstod på initiativ av Sitra? Världsforumet för cirkulär ekonomi WCEF har sedan 2017 samlat världens främsta aktörer inom cirkulär ekonomi för att tillsammans fundera på de bästa lösningarna. Forumets huvudevenemang samlar årligen tusentals deltagare. Till exempel deltog över 26 000 människor från 134 länder i WCEF2021-forumet, som på grund av pandemin ordnades helt och hållet på webben. Evenemanget hade till och med en deltagare från Antarktis. År 2022 ordnades forumet i Rwanda, Afrika, med deltagare på plats och på distans från 150 länder.

Forumet har accelererat utvecklingen av cirkulär ekonomi i flera stater och i samband med forumet sammanträder bl.a. Europeiska kommissionens globala allians för cirkulär ekonomi GACERE. Delvis tack vare WCEF belönade det Världsekonomiska forumet Sitra som världens ledande offentliga aktör inom cirkulär ekonomi 2018.

10. Biblioteken – den nya platsen för demokrati och delaktighet

Hörnstenarna i Finlands framgångshistoria har varit förtroende och en öppen samhällelig dialog. Finländarnas samhälleliga engagemang håller dock på att minska. Enligt OECD, som följer utvecklingen i industriländerna, litar finländarna ännu på institutionerna, men inte på sina egna möjligheter att påverka.

En stor grupp finländare använder bibliotekens tjänster varje dag. Därför ville vi testa om biblioteken kunde erbjuda en ny plats för demokrati och påverkan. En djupare kontakt mellan medborgare och beslutsfattare skulle stärka demokratin.

I Mäntyharju jobbade vi för att öka distansmötena mellan unga och politikerna. I Enare användes mobiltelefonen som verktyg för samhällspåverkan och i Åbo fotografering och rap. I Uleåborg ordnades diskussioner om aktuella frågor med beslutsfattare och stadsbor som deltagare i evenemanget Kansanvallan kahvit. I Imatra gav biblioteket digitalt stöd till äldre för att de skulle kunna delta i kommunalval som ordnades på distans. I Jakobstad letade man fram metoder för att minska avståndet mellan EU-frågor och medborgare. Experimenten hade så pass lovande resultat att riksdagen år 2022 beviljade finansiering för över 40 nya demokratiprojekt i bibliotek på olika håll i landet.

11. Dialogpaus-metoden som stöd för konstruktiv diskussion

Den förändrade mediemiljön, i synnerhet de sociala medierna, har ökat desinformationen, hatretoriken och trakasserierna på nätet. Enligt undersökningar vill allt färre finländare delta i samhällsdiskussionen. En av de grundläggande förutsättningarna för demokrati är dock att människor kan föra en konstruktiv diskussion och lyssna på varandra.

Ett av våra mål 2016 var att främja en konstruktiv diskussionskultur. På så sätt uppstod diskussionsmetoden Dialogpaus. Dialogpaus är ett nytt sätt att föra en konstruktiv diskussion, där man i lugn och ro funderar på olika frågor. Dialogens styrka är att syftet inte är att besluta eller kompromissa utan att fördjupa förståelsen mellan människor som tänker på olika sätt. Dialogpaus strävar efter att inkludera också sådana människor vars åsikter annars sällan blir hörda i diskussionen.

Dialogpaus-stiftelsen arbetar för att sprida metoden. Bland annat håller stiftelsen tillsammans med Yle i projektet Bra sagt. I Bra sagt strävar deltagarna efter att stärka de bästa sidorna av diskussionskulturen i Finland och skapa trygga diskussionsmiljöer.

12. Omaolo.fi – hälsotjänster hemma i soffan

På 2010-talet utvecklade Sitra tjänster för att göra läkarbesök enklare och en mera positiv upplevelse samtidigt som de är kostnadseffektiva. Enligt den medborgarenkät som vi lät göra ville finländarna gärna använda mer digital service, om sådan skulle ordnas. Endast ett fåtal offentliga hälsostationer hade då möjlighet till elektroniska tidsbokningar.

Vi skapade en digital servicekanal, den virtuella kliniken Virtuaaliklinikka, som idag går under namnet omaolo.fi. Omaolo.fi är en nationell tjänst där vem som helst kan göra personliga symtom- och servicebedömningar, hälso- och välmåendeundersökningar eller använda offentliga social- och hälsovårdstjänster fast hemma i soffan. Omaolo.fi ger individuella rekommendationer som grundar sig på den senaste medicinska forskningen och nationella kriterier. Vid behov för tjänsten samman användaren med vårdpersonalen och tidsbokningen i den egna regionen.

Omaolo.fi:s popularitet syns i antalet besökare; sammanlagt nästan 8 miljoner besök registrerades i tjänsten under uppföljningsperioden 1.1.2021–31.3.2022. Omaolo.fi är en av få nationella digitala tjänster inom social- och hälsovården och även internationellt sett unik. Omaolo.fi används i hela Finland. och den upprätthålls av DigiFinland OY. Tjänsten utvecklas hela tiden med fokus på att vara kundvänlig och särskilt under coronapandemin har den varit mycket populär.

13. Smartare användning av finländarnas social- och hälsovårdsuppgifter

I Finland är medborgarnas välfärdsdata, som patientuppgifter och uppgifter om levnadsvanor, spridda bland olika system och är svåra att utnyttja. Vi ville accelerera en mer omfattande användning av datalagren. Därför byggde vi tillsammans med våra samarbetspartner upp en verksamhetsmodell och struktur för tillståndsmyndigheten Findata, som inledde sin verksamhet 2020.

Findata beviljar tillstånd för sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter, till exempel för forsknings- och innovationsverksamhet, när data behövs från flera offentliga aktörer eller Kanta-tjänsterna. Findata förenar data och sörjer för medborgarnas dataskydd. Verksamheten har utvecklats och våren 2022 jobbade en arbetsgrupp med mångsidig expertis med att förtydliga tolkningen av lagen som styr sekundär användning av social- och hälsovårdsuppgifter. Lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården är unik för Finland och den första i sitt slag.

14. Regelboken ger instruktioner om hur data kan delas enkelt och säkert

Efter den inledande entusiasmen hamnade användningen av insamlad data om människor till största delen i digijättarnas händer. Sitra tog tag i arbetet för en rättvisare dataekonomi.

Vi har bland annat producerat en regelbok för att göra det enklare att bygga nätverk som delar data och för att stöda utvecklingen av affärsmodeller. Regelboken, som senast uppdaterades hösten 2022, erbjuder praktiska verktyg för företag och andra organisationer. Inom trafikbranschen började man använda regelboken våren 2022. Syftet med användningen är att bland annat genom att dela data främja serviceutvecklingen inom branschen, både inom godstransporter och persontrafiken.

15. Ny affärsverksamhet med hjälp av data – utbildning för små och medelstora företag

Visste du att data är den råvara som har världens snabbast ökande inverkan på konkurrenskraften? I finländska företag har man dock ännu inte lärt sig utnyttja data tillräckligt.

Vi byggde upp ett omfattande utbildningsprogram för databaserad utveckling av affärsverksamheten. Syftet är att hjälpa företag att skapa ny affärsverksamhet med hjälp av data och öka den kompetens som behövs för att använda data. Vid sidan av programmet producerades ett omfattande utbildningsmaterial som är öppet för alla. Utvecklingscentralen för informationssamhället har genomfört programmet som webbutbildning för företag inom turism- och restaurangbranschen.

16. Novellsamling som verktyg för att förnya demokratin och demokratifostran

Demokratins livsrum minskar ute i världen. Allt fler länder styrs av en diktator eller av ett maktparti som slår ner sina motståndare. Men också starka demokratier lider av stagnation: omvärlden har förändrats, men demokratins sätt att fungera har inte hängt med.

Ett sätt att börja förnya demokratin är att föreställa sig olika framtider. På Sitras initiativ utkom i oktober 2021 novellsamlingen 2040 – Tarinoita demokratian tulevaisuudesta, där den främsta eliten bland finländska nutidsförfattare föreställer sig hur vi upplever demokratin i Finland om tjugo år och hur den kunde se ut. Med novellsamlingen ville vi att vidga synsättet och diskussionen om att försvara och förnya demokratin. Novellsamlingen fortsätter sitt arbete som verktyg för demokratifostran. Sitra har donerat 3 000 exemplar till olika läroanstalter och novellsamlingens författare besökte 30 läroanstalter under 2022. I den nationella skrivtävlingen för gymnasieelever deltog 800 studerande, och skrev då om samma ämne.

17. Digiprofiltestet för att öka medborgarnas digitala färdigheter

Webbsurfing ger upphov till stora mängder data om oss, samtidigt som digitala tjänster förutsätter nya färdigheter. Vi tog reda på hur data som samlas in om människor används och byggde upp ett digitalt profiltest för att stärka användarnas färdigheter. Testet har redan gjorts tiotusentals gånger. Testet ser på tre områden: dina kunskaper, dina attityder och dina aktiviteter på nätet. Resultatet av testet är en digiprofil, som ger dig den bästa beskrivningen av hur du rör dig på webben. Resultatet ger dig också tips anpassade för dig om hur du kan ha kontroll över dina egna uppgifter.

I utredningen Digital makt undersökte vi ännu en gång hur data som samlats in om oss används i allmänhet och för att påverka. Utredningen visar att för att förstå omfattningen av insamlingen av data krävs djupare kunskaper än enbart sunt förnuft och att den koncentrerar makten till ett fåtal aktörer.

18. Nytt utbildningsprogram för analys av välfärdsdata

Inom hälso- och sjukvården uppstår enorma mängder data, men tillsvidare utnyttjas den inte tillräckligt. I samarbetsprojektet mellan Satakunta och Lapplands yrkeshögskolor, som vi var med och lotsade, sätter vi fart på användningen av välfärdsdata med hjälp av ett teknikbetonat utbildningsprogram. I programmet utbildas sjukskötare till välfärdsanalytiker. Välfärdsanalytikerna har till uppgift att utreda hur olika data registreras inom social- och hälsovården, hur och var data rör sig, vilka data som finns, vad de används för och vad som händer med dem senare. Fram till nu har nästan ingenting hänt, utan data har blivit kvar i en digital skrivbordslåda. Det blir snart en ändring i detta, när man allt effektivare börjat förbättra tjänster med hjälp av data.

Vid sidan av utbildningsprogrammet håller Satakunta testbed-nätverket på att bli en beaktansvärd partner inom utveckling och testning av hälso- och välfärdsteknologi.

19. Ledarskapsutbildning i hållbar ekonomi sedan 1977

Sitra har redan utbildat hundratals beslutsfattare och påverkare i frågor som gäller hållbar ekonomi. Ledarskapsutbildningen i hållbar ekonomisk politik är enligt deltagarna en högklassig kurshelhet (vitsordet 5,3/6 i deltagarresponsen från den senaste kursen), där deltagarna bekantar sig med viktiga begrepp inom ekonomipolitiken och lär sig identifiera utvecklingsobjekt i anslutning till den. Många av de senaste årtiondenas ekonomipolitiska initiativ har fått impulser från kursen i hållbar ekonomisk politik.

20. Modellområdet för industriell cirkulär ekonomi i Kemi-Torneå – de viktigaste lärdomarna sprids

Den tunga industrin, som använder mycket material, har en betydande potential för cirkulär ekonomi. Tillsammans med teknikbyn Digipolis i Kemi, Kemi stad och Lapplands yrkeshögskola uppmuntrade vi industriföretagen till samarbete för att stoppa att överflödigt material och överskottsenergi går till spillo. Kemi-Torneå valdes till modellområde för cirkulär ekonomi, eftersom det på den korta sträckan 25 kilometer i sydvästra Lappland även internationellt sett finns en betydande koncentration av tung industri.

Dessutom grundade vi ett nätverk av finländska ekoindustriparker för att utveckla och sprida de bästa verksamhetsmodellerna till alla hörn av landet. Projektet som finansierades av Sitra lyckades öka kompetensen inom industriell cirkulär ekonomi och samarbetet mellan aktörerna. Satsningarna på cirkulär ekonomi i Kemi-området har medfört nya investeringar i regionen, till exempel textilfiberfabriken Infinited Fiber Company, som man som bäst håller på att bygga. Kompetenser som utvecklats vid de finländska ekoindustriparkerna har också delats med europeiska och internationella aktörer, till exempel vid Världsforumet för cirkulär ekonomi WCEF.

21. Hundratals jordbrukare har deltagit i onlinekursen för regenerativt jordbruk

Marken har en viktig roll när vi försöker bekämpa global uppvärmning och förlust av naturens mångfald. En välmående mark binder mer kol och erbjuder ett hem för otaliga djur-, växt- och svamparter och till exempel mikrober som upprätthåller jordhälsan. Regenerativt jordbruk är bra för marken: bland annat har mångsidiga växtföljder och kontinuerligt växttäcke en positiv effekt, då de återupplivar och förbättrar marken.

Sitra har redan innan detta projekt stött övergången till regenerativt jordbruk på gårdarna i Finland. Våren 2021 publicerade vi onlinekursen Grunderna i regenerativt jordbruk för jordbrukare tillsammans med Baltic Sea Action Group, Meteorologiska institutet och en stor grupp aktörer inom livsmedelskedjan. Den avgiftsfria onlinekursen är öppen för alla som är intresserade av att utveckla jordbruket. Kursen, som baserar sig på utvecklingsarbete som gjorts på hundratals finländska gårdar, har varit populär bland odlarna. Över 2000 personer har registrerat sig på kursen.

22. Skolorna förebygger matsvinn – överblivna lunchportioner ny rutin

Sitra genomförde tillsammans med Jyväskylä stad ett projekt där invånarna testade olika resurskloka vardagsgärningar. Matsvinnet var ett av de ämnen som då fick stor uppmärksamhet i debatten. Skolan Viitaniemen koulu i Jyväskylä började sälja lunchportioner som blivit över från skolbespisningen till ett förmånligt pris, och verksamhetsmodellen spred sig på kort tid till många läroanstalter runtom i landet.

Vad handlar det om?