artiklar
Beräknad läsningstid 8 min

Data underlättar rusning inom fartygstrafiken och minskar utsläppen i hamnarna  

Rusning i hamnarna och fartygstrafikens utsläpp utgör en global utmaning inom sjöfarten. Fraktfartygens rörelser producerar hela tiden data och genom att dela data kan många logistiska problem lösas.

Författare

Jenna Kiljunen

Expert (på lång ledighet), Kommunikation och samarbetsrelationer

Publicerad

Det är problematiskt för fraktfartyg att i hamnarnas närhet vänta på en kajplats, eftersom de inte har tillgång till ett datasystem via vilket de skulle kunna dela med sig av trafikinformation till andra aktörer, såsom hamnar, rederier och andra fartyg. Detta är ett vanligt förekommande problem, också i Helsingfors är fartygen tvungna att i full hastighet snabbt ta sig till en plats nära land och vänta där tills de får information från hamnen om en ledig kajplats.I experimenten Awake AI och Siili Solutions som finansieras av Sitra försöker man hitta lösningar på hur man kan underlätta rusning inom fartygstrafiken genom att utnyttja data. 

Trafiken i hamnarna är inte optimerad

Att gasa på till följd av brådska och å andra sidan förbruka bränsle på grund av onödigt väntande belastar miljön och ökar transportkostnaderna. Samtidigt grubblar långtradarchaufförerna på land över vilket fartyg som kommer att lägga till först och vems frakt kan lossas till vilken bil. 

Trafiken i hamnarna är inte optimerad enligt bränsle och väderförhållanden, eftersom rederierna redan i årtionden har följt fraktavtal som vid avtalsbrott ger böter.Fraktfartygens rörelser producerar dock hela tiden data. Många logistikproblem skulle kunna lösas genom att dela dessa data mellan hamnarnas olika aktörer.På detta sätt skulle fartygen i realtid kunna reagera på de ändringar som sker i trafiken och hamnen, i stället för att hela tiden försöka hålla fast vid avtal som kan eventuellt ingås upp till ett år innan transporterna sker. 

Hamnlogistiken är ett exempel på ett praktiskt problem som Sitra försöker lösa med hjälp av data. 

I de experiment som finansieras av Sitra samlar man kunskap som kan utnyttjas inom olika branscher och ekosystem vid datadelning Datadelning Dataöverföring mellan två eller flera parter. Öppna termsidan Datadelning . Ifall information om fartygens tidtabeller, fraktens kvalitet och hur brådskande den är skulle kunna förmedlas mellan olika rederier och hamnen i ett enda system skulle trafiken i hamnarna märkbart effektiviseras. Detta skulle märkbart också minska bränsleförbrukningen och den miljöbelastning som fartygstrafiken orsakar (PDF).   

Hur kan fartygens hamnbesök effektiviseras med hjälp av data? 

Tillförlitlig information i rätt tid är ytterst viktig när varor och människor rörs. Detta gäller också fraktfartyg. Datadelning kräver en fungerande infrastruktur och förtroende mellan olika aktörer.

Med den lösning som Awake AI har utvecklat kan man optimera användningen av fartygen, deras ankomst till hamnarna och vändtiderna.

“Analystjänsterna följer kontinuerligt upp hur fartygens resor framskrider och erbjuder prognoser samt kostnadsberäkningar som stöd för beslutsfattandet. Målet är att öka både fartygsflottans kostnadseffektivitet och utnyttjandet av destinationshamnarnas resurser”,säger Karno Tenovuo, VD för Awake AI.

Siili Solutions utvecklar tillsammans med Fintraffic och ESL Shipping en lösning som skulle underlätta fartygens ankomst till hamnen. Om situationen i hamnen förändras och fartygets kajplats är upptagen uppmanas fartyget till havs att sänka hastigheten och minska bränsleförbrukningen. ”Tidigare har detta inte varit möjligt utan att fartyget skyndar sig till hamnområdet för att vänta på en ledig kajplats eller utan att det avviker från det transportavtal som har ingåtts med fraktens ägare”, påpekar Service Designer och projektchef Eliisa Sarkkinen från Siili Solutions. 

Hur får vi Finland med i utvecklingen av det europeiska dataområdet? 

Sitra öppnade i september 2022 en finansieringsansökan för att samla in erfarenheter och lärdomar av att dela data mellan företag. Vi vet redan nu att datadelning är lönsamt, eftersom vi på detta sätt kan effektivisera affärsverksamhet samt skapa nya varor och tjänster. Det är viktigt att informationen rörs mellan organisationer och branscher. För detta behövs informationsområden som sammanför information om olika aktörer och tjänster, det vill säga dataområden Dataområde En helhet som består av gemensamt överenskomna principer och spelregler, som är avsedd för utbyte och delning av data inom vissa branscher eller mellan branscher. Öppna termsidan Dataområde

Det finns dock få exempel på utnyttjande av data Syftet med de experiment som nu pågår är att utveckla ett dataområde Dataområde En helhet som består av gemensamt överenskomna principer och spelregler, som är avsedd för utbyte och delning av data inom vissa branscher eller mellan branscher. Öppna termsidan Dataområde som sammanför tjänster och aktörer för att kunna dämpa rusningen i hamntrafiken.Detta är inte första gången man försöker utveckla sjöfartslogistiken genom att dela data mellan olika aktörer. De projekt Sitra finansierar är exceptionella, eftersom det dataekosystem Data-ekosystem Av många datanätverk bestående nätverk, var aktörerna sammarbetar för att dela och använda data inom nätverket för att främja innovation och ny affärverksamhet. Öppna termsidan Data-ekosystem som byggs upp i dessa är öppna för alla, inte enbart för utvalda aktörer.

Hamnexperimenten genomförs i industrihamnen i Oxelösund i Sverige.Om man hittar lösningar i Oxelösund kan dessa tillämpas även på finländska fraktfartyg och hamnar. Man vill också i större omfattning dela med sig av de lärdomar om datadelning man får från experimenten för att även andra branscher ska kunna dra nytta av dessa. 

”Vi vill bygga upp ett spetsprojekt inom datadelning, genom vilket vi på ett synligare sätt skulle få med finländska företag i utvecklingen av det europeiska dataområdet”, säger Anssi Komulainen från Sitra.   

Utvecklingen av dataområden börjar genom att de praktiska problemen identifieras

Enligt Sitras uppfattning är problemen med datadelning och utvecklingen av dataområden inte i första hand utmaningar som gäller teknik eller brist på teknik.

”Det är i grund och botten frågan om för vem datadelning skapar mervärde”, säger Komulainen.

”Problemen med datadelning är inte i sig så teknikrelaterade, utan det är frågan om för vem datadelning skapar mervärde.”

Anssi Komulainen, projektledare, Sitra

Ett gemensamt dataområde skapar mervärde genom att anpassa olika gränssnitt och tjänster till varandra. Det är frågan om att bygga en så kallad mjuk infrastruktur Mjuk infrastruktur Ett delområde inom digital infrastruktur som bildas av bland annat institutioner, tjänster, standardiserade definitioner och avtal. Öppna termsidan Mjuk infrastruktur som bygger på förtroende, avtal och gemensamma spelregler. I grund och botten är det detta det är frågan om i Sitras arbete för en rättvis dataekonomi.

De pilotprojekt som Sitra finansierar och Siili Solutions samt Awake AI genomför inleddes i april 2023.

Vad handlar det om?