Ansökan till pilotprojekt: Tillämpningsobjekten för datadelning

Datadelning mellan företag skapar innovationer och tjänster. Sitra öppnade en finansieringsansökan för att samla in erfarenheter och lärdomar av att dela data mellan företag. I ansökningarna som riktade sig till företag och andra aktörer undersökte man även funktionen och den affärsmässiga nyttan i praktiken hos Gaia-X-modellen, som fokuserar på datadelning. Ansökningstiden slutade 29.9.2023.

Ansökningstiden slutade 29.9.2023. Ansökningsanvisningarna har ändrats 9.3.2023. Ansökningsanvisningarna har ändrats 28.11.2022. Ansökningstiderna har ändrats. Från och med 28.11.2022 är ansökningstiden kontinuerlig. I stället för de tidigare meddelade tre ansökningsrundorna kan sökanden nu lämna in sin ansökan när som helst, dock senast den 29 september 2023 kl. 16. Ansökningarna behandlas i den ordning de kommer in och vi kontaktar de sökande inom 20 arbetsdagar. Dessutom har vi i ansökningsanvisningarna lagt till att de pilotprojekt för vilka beviljas en finansiering på högst 50 000 euro, senare kan ansöka om tilläggsfinansiering på 100 000 euro i de fall projektets mognadsgrad ökar.

Vad handlar det om?

Sitra öppnar finansieringsansökan för att samla in erfarenheter och lärdomar av att dela data mellan företag. Vi söker företag som vill delta i pilotprojektet på ett praktiskt plan för att dela data enligt den europeiska Gaia-X-modellen. Samtidigt reder man ut hur man får olika lösningar för att dela data att fungera smidigt tillsammans och hur man kan skapa nytt värde och ny affärsverksamhet genom datadelning. Mer information om Gaia X-modellen och att skapa kompatibla modeller enligt den finns i Gaia-X Trust Framework-publikationen.

I sin datastrategi bedömer Europeiska kommissionen att värdet hos den europeiska dataekonomin växer till 829 miljarder euro tills år 2025. Vi tror på att detta endast kan lyckas genom datadelning över organisations- och landsgränserna. Den förutsätter infrastruktur som möjliggör delning av data på ett tillförlitligt sätt mellan olika aktörer och stödjer kompabiliteten hos olika lösningar. Dessutom behövs gemensamma spelregler och standarder samt smart reglering. Framför allt behövs emellertid förtroende mellan de aktörer som delar och utnyttjar data samt förtroende för de valda lösningarna.

Gaia-X är ett sameuropeiskt projekt vars mål är att skapa modeller för tillförlitlig datadelning som fungerar inom hela Europa. Den följer Europas datastrategi och målen hos EU:s nya datalagstiftning. Den representerar särskilt aktörernas röst i att bygga de europeiska datarymderna. Sitra är koordinator för Gaia-X-nätverket inom Finland.

Gaia-X strävar efter att definiera spelreglerna för hantering av digital identitet, skapa tillit och informationsväxling samt bygga en europeisk molnarkitektur som följer dessa regleringar.

Sitras finansieringsansökan erbjuder sammanslutningar som består av flera aktörer, det vill säga ansökningskonsortier, en möjlighet att testa och lära sig om datadelning och värdeskapande enligt principerna för rättvis dataekonomi. Vi söker partner för att reda ut vilka typer av användningsfall för datadelning (eng. use cases) som skulle gynnas av de principer som även utgör grunden för Gaia-X-arbetet.

Dessutom vill vi reda ut vad det betyder att bygga en kompatibel lösning med hjälp av dessa principer i praktiken. Mer information om principerna för datadelning som är kärnan i Gaia-X-arbetet finns på den internationella Gaia-X-föreningens webbplats.

Målsättningen är också att stärka förutsättningarna hos företagen och ekosystemen att delta i att bygga Europas datarymder och skaffa internationell finansiering i anslutning till detta. Sitra publicerar erfarenheter och lärdomar från pilotprojekten och de blir öppet tillgängliga i Finland och internationellt.

Ansökningsanvisningar

Lämna ansökan och fyll i ansökningsformuläret (på finska). Bifoga en fritt formulerad projektplan (högst 2 sidor), pilotprojektets budget (på finska) och en de minimis-anmälan (på finska) till ansökan.

Finansieringsansökan är kontinuerlig och öppen mellan den 1 september 2022 och 29 september 2023. Den första ansökningsrundan avslutades den 30 september 2022 kl. 16. Därefter har ansökningsanvisningarna ändrats så, att ansökan fortsätter som kontinuerlig och den sökande kan lämna in sin ansökan när som helst. Ansökan ska lämnas in till Sitra senast den 29 september 2023 kl. 16.

Alla ansökningar behandlas i den ordning de kommer in. 

Sitra ordnade ett informationstillfälle om ansökningen den 5 september 2022, 11 oktober 2022 och 10 november 2023.

Vilka kan ansöka?

Ansökningskonsortier som består av företag och andra aktörer som vill dela data mellan flera företag och som har användningsfall (use cases) kan delta i finansieringsansökan. I användningsfallen ska datadelningen stödja företagets affärsverksamhet eller ge företaget affärsmässig nytta.

Ansökningskonsortiet kan enbart bestå av endast företag eller företag, koordinatorer av ekosystem och/eller forskningsinstitut. Ansökningskonsortiet ska alltid bestå av företag som utnyttjar och delar data i sin affärsverksamhet och minst ett finländskt företag. Varje medlem i ansökningskonsortiet ska vara en juridisk person.

Ansökningskonsortiet är ansvarigt för att de uppgifter som ges åt Sitra är korrekta samt för att de inte kränker någon tredje parts rättigheter. Läs närmare anvisningar i bilagan Tilläggsuppgifter om finansieringsansökan för tillämpningsobjekten för datadelning (PDF, på finska).

Finansieringens storlek

Finansieringen som beviljas av Sitra kan täcka högst 70 procent av en fungerande prototyp, ett försök eller koncept eller utvecklingskostnader och -utgifter. Den maximala mängden finansiering är antingen 50 00 euro eller 150 000 euro per ansökningskonsortium. Den maximala mängden beror på förmågorna inom datadelning hos företagen som deltar i pilotprojektet i ansökningskonsortiet och målet hos pilotprojektet. Summan delas mellan medlemmarna i ansökningskonsortiet.

De pilotprojekt för vilka beviljas en finansiering på 50 000 euro kan dessutom ansöka om tilläggsfinansiering på 100 000 euro om mognadsgraden för det finansierade projektet ökar. I detta fall kan de totalt beviljas högst 150 000 euro finansiering från Sitra. 

Sökanden som erhållit finansiering på 50 000 euro har dock inte företräde framför andra sökanden i det fall de ansöker om tilläggsfinansiering. För ansökningar om tilläggsfinansiering på 100 000 euro gäller samma ansökningstid som nämns ovan.

Det har reserverats sammanlagt cirka 1 000 000 euro för att samla in erfarenheter och lärdomar. Vårt mål är högst 15 piloter.

Vi önskar att både ansökningskonsortier som kommit långt med datadelningen och ansökningskonsortier som börjar dela data deltar i ansökningen.

Vi förväntar oss att det deltar ansökningskonsortier i pilotprojektet som består av minst två och högst sju medlemmar.

Vad väntar vi oss av pilotprojekten?

Utvärdering och godkännande av ansökningarna

Sitra förhandsutvärderar och väljer ut de pilotprojekt som finansieras. Sitra kan anlita externa sakkunniga som stöd vid utvärderingen av ansökningarna.

Efter urvalet utarbetas finansieringsavtalen i vilka pilotprojektet preciseras. Utifrån projektplanen, sökkriterierna och den framlagda budgeten gör Sitra en helhetsbedömning av beviljandet av finansiellt stöd för projektet.

Förutsättningen för att finansiering ska beviljas är att alla medlemmar i ansökningskonsortiet undertecknar finansieringsavtalet med Sitra. Sitra iakttar EU:s regler för statsstöd vid beviljandet av finansiering.

Se närmare urvalskriterier via den bifogade länken (PDF, på finska).

Tidtabell

Pilotprojekten ska slutföras senast 6–9 månader efter att avtalet skrivits under (senast den 30 april 2024).

Resultat

Pilotprojektets resultat rapporteras till Sitra. Sitra och Finlands Gaia-X-nätverk utnyttjar resultaten i sitt eget arbete och i sin kommunikation.

Sitra offentliggör namnen på de organisationer som genomför de godkända pilotprojekten, en kort beskrivning av de projekt som genomförs och kontaktinformation. När projektet slutförs offentliggör Sitra en beskrivning av projektets resultat. Mer ingående villkor för offentliggörandet av resultaten och användningsrättigheterna till resultaten meddelas i finansieringsvillkoren.

Mer information

Tilläggsuppgifter om finansieringsansökan för tillämpningsobjekten för datadelning (PDF, på finska)

12 periaatetta arvonluontiin ekosysteemeissä dataa jakamalla (på finska)

Kysymyksiä ja vastauksia: Datan jakamisen soveltamiskohteiden pilottihaku (på finska)

Avtalsutkast för ekonomiska aktörer (PDF, på finska) och icke-ekonomiska aktörer (PDF, på finska). I detta skede av ansökningen är utkasten avsedda för de sökandes kännedom, och inga avtalsunderlag behöver fyllas i och bifogas till ansökan. De egentliga avtalen ingås senare på basis av dessa modellavtal.

Rahoitushankkeen seuranta- ja kululiite (PDF)

Finlands Gaia-X-strategi (på finska)

Yhteistyöllä reiluun datatalouteen (Sitran selvityksiä 187, på finska)

Mognadsmodellen för rättvis dataekonomi leder företagen mot hållbar dataanvändning

Kontakta oss

Ta kontakt, vi hjälpar dig gärna!

personer
Denisa Mäki
Projektkoordinator, Gaia-X Finland
personer
Denny Wong
Expert, Gaia-X Finland

Aktuell

nyheter

Sitra öppnar en finansieringsansökan för att påskynda delning av data som omfattar Europa

nyheter

Den nationella Gaia-X-hubben som stödjer finländska företags konkurrenskraft inleder sitt arbete

Robortti suuren puun alla
artiklar

Gaia-X skapar en grund för datamarknaden

Vad handlar det om?