artikkelit
Arvioitu lukuaika 9 min

12 periaatetta arvonluontiin ekosysteemeissä dataa jakamalla

Sitra on avannut datan jakamisen käyttötapauksia selvittävän rahoitushaun, joka tarjoaa hakijakonsortioille mahdollisuuden kokeilla ja oppia datan jakamista ja arvonluontia reilun datatalouden periaatteiden mukaisesti. Tässä artikkelissa esittelemme kaksitoista periaatetta, jotka ovat myös eurooppalaisen Gaia-X:n mallin keskiössä.

Kirjoittaja

Denny Wong

Asiantuntija, Gaia-X Suomi

Julkaistu

Gaia-X on eurooppalainen hanke, jonka tarkoituksena on edistää sellaisia yhteentoimivia ja turvallisia datainfrastruktuureja, joiden avulla datan saatavuutta ja jakamista voidaan parantaa. Samalla voidaan luoda uutta arvoa yhteiskunnalle ja yrityksille.

Gaia-X nojaa keskeisiin käynnissä oleviin trendeihin kuten hajauttamiseen (esim. web 3.0) ja arvonluonnin siirtymään liiketoimintayksikön tasolta ekosysteemitasolle.

Euroopan komissio on arvioinut, että Euroopan datatalouden arvo kasvaa vuoteen 2025 mennessä yli 800 miljardiin euroon. Data tarjoaa siis merkittäviä mahdollisuuksia uudenlaiseen arvonluontiin. Gaia-X pyrkii luomaan perustan, jonka avulla tämä ennuste voisi toteutua.

Tulevaisuustalo Sitra rakentaa reilumpaa datataloutta. Sitra on luonut välineitä ja ratkaisuja, jotka mahdollistavat datan jakamisen vapaammin ekosysteemeissä. Sitra toimii myös Suomen kansallisen Gaia-X-verkoston koordinaattorina.

Sitra etsii rahoitushaussaan kumppaneita selvittämään, minkälaiset datan jakamisen käyttötapaukset hyötyisivät niistä periaatteista, joille Gaia-X:nkin työ perustuu. Tarkoituksena on myös selvittää, mitä tarkoittaa yhteentoimivan ratkaisun rakentaminen näiden periaatteiden avulla käytännössä. 

Periaatteet, jotka ohjaavat datan jakamisen hankkeiden rakentamista

Alla kuvatut periaatteet voivat toimia suuntaviivoina, kun rakennetaan datan jakamiseen keskittyviä hankkeita ja data-avaruuksia tai kun kartoitetaan olemassa olevia arvoketjuja uusien datavetoisten arvonluonnin mahdollisuuksien löytämiseksi. Rahoitettavan hankkeen tulee käsitellä vähintään kahta seuraavista periaatteista.

 1. Hajautetut ratkaisut: toteutustapa tukee toisistaan riippumattomia, erillisiä tietorakenteita.
 2. Standardisointi: datan rakenne ja nimeäminen on toteutettu yhteisesti sovitulla tavalla.
 3. Yhteentoimivuus: mahdollistaa data-avaruuksien väliset yhteydet ja datanvaihdon.
 4. Löydettävyys: varmistaa, että data on luokiteltu, löydettävissä ja yhä uudelleen hyödynnettävissä.
 5. Data on käytettävissä: tiedon saatavuus on toteutettu automatisoidulla pääsynhallinnalla ja kaikilla on mahdollisuus liittyä mukaan.
 6. Pelisäännöt ja jaetut periaatteet: selkeät, reilut ja läpinäkyvät pelisäännöt ja datan hallinta kaikkien osapuolten kannalta.
 7. Jäljitettävyys: kaikki tiedon käsittelytapahtumat tallennetaan.
 8. Liiketoiminnan arvo: datan jakamiseen perustuva arvonluonti ekosysteemitasolla.
 9. Euroopan tietosuojalainsäädännön noudattaminen: täyttää tai ylittää sääntelyn perusvaatimukset.
 10. Käytettävyys: yksinkertainen, helppo ja käyttäjäystävällinen.
 11. Automatisoitu sääntely: ohjelmistokoodi on koneella luettavissa ja automaattisesti noudatettavissa.
 12. Yhteensopivuus koodina: ohjelmistokoodi määrittää, mitä käyttäjä voi tai ei tehdä ohjelmalla.

Nämä kaksitoista periaatetta pohjaavat Gaia-X:n sidosryhmien kanssa käytyihin keskusteluihin Suomessa ja Euroopassa. Ne ovat samankaltaisia kuin Sitran aiemmin laatimat reilun datatalouden periaatteet.

Nämä kaksitoista periaatetta voidaan tulkita teknisinä ja toiminnallisina vaatimuksina, jotka ohjaavat ohjelmistokehitystä ohjelmiston eri elementtejä rakentaessa.

Tarkastellaan seuraavaksi jokaista periaatetta tarkemmin.

1. Datan hajauttaminen

Siirtyminen tietojen hajauttamiseen on suuri muutos nykyisestä, keskittymistä painottavasta toimintatavasta. Esimerkkejä keskittämisestä ovat muun muassa internet, jossa keskitetyt verkostot ja erilaiset rajoitetun pääsyn ympäristöt toimivat tukirakenteina, sekä organisaatiot, joiden toimintatavat pohjautuvat teollisen aikakauden periaatteisiin. Resurssit ja infrastruktuurit on ollut tarpeen keskittää tehokkuuden ja mittakaavaetujen saavuttamiseksi.

Hajauttamisen kannattajien mielestä keskittäminen myös altistaa yhden vikapisteen riskille (single point of failure). Sen lauetessa koko järjestelmän toiminta voi estyä.

Kaikkein painavin syy yrityksille muuttaa toimintaansa on kuitenkin hajauttamisen luomat mahdollisuudet uudenlaiseen arvonluontiin. Tämä on mahdollista, kun data on vapaasti saatavissa ekosysteemissä, ja siirrytään yhden yrityksen sisällä tapahtuvasta perinteisestä arvonluonnista ja -haltuunotosta kohti verkostoissa tai ekosysteemissä tapahtuvaa arvonluontia.

Verkostosta tulee näin kilpailukykyisempi ja kestävämpi. Tämä voi toteutua, kun rakennetaan järjestelmä, johon dataa tallennetaan ja jossa sitä hallinnoidaan. Näin mahdollistetaan pääsy dataan, sen lukeminen, muuntaminen, yhdistely tai tarpeen vaatiessa sen siirtäminen eri ylläpitäjien, pilvipalvelujen tarjoajien, data-avaruuksien tai ekosysteemien välillä.

Näin data vapautuu, mikä avaa uusia mahdollisuuksia kaikille verkoston toimijoille datan täyden arvon hyödyntämiseksi.

2. Standardisointi

Standardisointi on äärimmäisen tärkeää, kun halutaan jakaa dataa yhden ekosysteemin sisällä ja erityisesti silloin, kun jako tapahtuu eri ekosysteemien välillä. Standardisointi tekee datasta yhteentoimivaa.

Ihannetapauksessa kaiken datan kohdalla sovelletaan yhtenäisiä standardeja tai nimeämiskäytäntöjä samaan tapaan kuin standardeja käytetään mitta-, tilavuus- ja painoyksiköissä tai sähkön standardeissa, kuten jännitteessä tai ampeerissa. Tosielämässä tilanne on kuitenkin monimutkaisempi ja on olemassa monia eri datatyyppejä ja -muotoja ja dataa laaditaan monien eri standardien mukaisesti. Usein on tarve yhdistää eri järjestelmiä tai data-avaruuksia, jotka mahdollisesti toimivat eri standardien mukaisesti.

Tämän saavuttamiseksi Gaia-X kehittää omaa viitekehystään (niin kutsuttu Gaia-X Framework). Viitekehys sisältää ohjesääntöjä, nimeämiskriteeristön, luottamusrakenteen (Trust Framework) sekä arkkitehtuuriviitekehyksen. Näiden avulla mahdollistetaan, että infrastruktuuri, sovellukset ja data ovat siirrettäviä, yhteentoimivia ja toisiinsa liitettäviä ja että palveluja voidaan toteuttaa eurooppalaisten arvojen ja standardien mukaisesti.

3. Yhteentoimivuus

Yhteentoimivuuden periaate nojaa hajauttamisen ja standardisoinnin periaatteisiin. Keskeisenä ajatuksena on tehdä datasta ja data-avaruuksista eli tietoalueista yhteentoimivia, jotta data voi siirtyä vapaasti näiden tietoalueiden välillä tarpeen vaatiessa ja jotta data olisi eri toimijoiden, laitteiden ja algoritmien saavutettavissa sovittuja tarkoituksia varten. Yhteentoimivuus avaa mahdollisuuksia uudenlaisille arvonluontitavoille yhteenliitetyissä ekosysteemeissä.

4. Löydettävyys

Löydettävyys on keskeinen osatekijä, sillä data-avaruuksien eli tietoalueiden käyttäjät joutuvat navigoimaan eri datatyyppien, soveltamiskohteiden, tietoalueiden tai datatuotteiden läpi löytääkseen etsimänsä. Tämän periaatteen mukaisesti kaiken datan on oltava luetteloitua, luokiteltua ja haettavissa. Löydettävyys on jossain määrin verrattavissa Googlen hakukoneen www-tietoverkossa tekemään indeksointiin, selkeyttämiseen ja luokitteluun, paitsi että löydettävyys koskee verkkosivustojen sijasta dataa.

Gaia-X Federation Services on luonut federoidun eli yhdistetyn luettelon, jonka avulla voidaan varmistaa, että eri tahojen data tai palvelut ovat löydettävissä verkostossa.

5. Data on käytettävissä

Kuvittele, että yrityksesi on aloittanut tietojen jakamisen muiden saman arvoketjun yritysten kanssa tai paikallisessa ekosysteemissä. Todennäköisesti tunnet suurimman osan osallistuvista tahoista, koska olet tavannut heidät kasvotusten tai netin välityksellä. Olette todennäköisesti sopineet siitä, miten dataa jaetaan, mihin tarkoitukseen data on ja miten sitä tulee käsitellä. Tämä järjestely toimii hyvin pienellä porukalla.

Kuvittele seuraavaksi, että haluatte vapauttaa datan jaettavaksi laajemmalle osallistujaryhmälle, johon kuuluvia tahoja et ole koskaan tavannut kasvotusten tai jotka saattavat olla eri toimialoilta tai maista. Tätä varten tarvitaan järjestelmä tai ratkaisu, joka hallinnoi pääsyä dataan ja joka asettaa säännöt tai käytänteet datan käytölle.

Tämä koostuisi jonkinlaisesta rekisteröinnistä, kirjautumiskäytännöstä ja identiteetin hallinnasta, jotta järjestelmä voisi ottaa vastaan uusia käyttäjiä, esim. kymmenen, sata tai tuhat käyttäjää, ja jotta järjestelmä olisi yhdistettävissä ja skaalattavissa eri ekosysteemeille.

6. Pelisäännöt ja jaetut periaatteet

Jokaisen kestävän liikeyhteistyön perustana on yhteinen päämäärä tai yhdessä sovitut säännöt. Datan jakamisen ekosysteemeissä tällainen sopimus tai käytänteet määrittävät sen, miten ja miksi dataa jaetaan, jakamisesta odotettavissa olevan kaupallisen arvon ja miten syntyvä arvo jaetaan kaikkien osallisten kesken.

Tällainen sopimus laaditaan tavalla, joka on reilu ja läpinäkyvä kaikille osapuolille. Vastaavaa on tehty jo Sitran Reilun datatalouden sääntökirjassa, jota on työstetty vuosina 2018–2022.

7. Jäljitettävä

Kaikki tiedon käsittelytapahtumat ekosysteemissä tallennetaan ja tarpeen vaatiessa osallistujat voivat tarkastella näitä tapahtumia. Näin voidaan mitata tietoalueen käyttöä, löytää mahdollisuuksia tietoalueiden käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi, palveluiden kehittämiseksi tai arvon jakamiseksi uudelleen osallisten kesken.

8. Liiketoiminnan arvo

Liiketoiminnan arvonluonti tapahtuu ekosysteemin tasolla.Oletuksena on, että jos osallistuja saa käyttöönsä sellaista tarpeellista dataa, johon hänellä ei aiemmin ole ollut pääsyä, hänellä on mahdollisuus luoda uutta arvoa. Tästä olisi hyötyä heille itselleen samoin kuin suuremmalle ekosysteemiyhteisölle ja sen ulkopuolellekin.

Näin osallistujat voisivat luoda uutta liiketoiminnallista arvoa, joka ei aikaisemmin ollut mahdollista. 

Tällainen arvonluonti tapahtuu ekosysteemitasolla ja hyödyttää koko arvoverkostoa eikä se rajoitu siten vain yhteen osallistujaan. Kyseessä on selkeä askel pois vain yhdessä yksikössä tapahtuvasta arvonluonnista kohti ekosysteemin arvonluontia, mikä kasvattaa yhteisön, yritysten ja yhteiskunnan kykyä sopeutua muutoksiin ja uudistua.

9. Euroopan tietosuojalainsäädännön noudattaminen

Kaikessa ohjelmisto-, tuote- ja markkinakehityksessä on huomioitava Euroopan tietosuojalainsäädännön noudattaminen tai tuotava esiin sääntelyn hyödyllisyys yritysten ja yhteiskunnallisen kehityksen kannalta.

10. Käytettävyys

Mikäli käyttäjien toiveita ei ole huomioitu palveluiden ja datatuotteiden kehityksessä, voi olla vaikeaa saada käyttäjät omaksumaan palvelut ja tuotteet käyttöönsä. Ohjelmistoja kehittävien yritysten tulee harkita palvelumuotoilun sekä käyttäjäkokemus- ja vuorovaikutusajattelun soveltamista, jotta käyttäjäpolku ja helppokäyttöisyys voidaan muokata parhaalle tasolle ja käyttäjien sitoutumista voidaan vahvistaa.

11. Automatisoitu sääntely

Automatisoitu sääntely tarkoittaa säännösten toimeenpanon viemistä pidemmälle tekemällä ohjelmistokoodista koneluettavaa ja avaten siten mahdollisuuksia tällaiselle automaatiolle. Hieman vastaavia mahdollisuuksia on tarjonnut myös koneiden ymmärtämä oikeuksienkuvauskieli ODRL (Open Digital Rights Language).

ODRL on strukturoitu kieli, jolla ilmaistaan, että jokin on sallittua, kiellettyä tai pakotettua ja näihin saattaa edelleen liittyä joitain rajoitteita. ODRL on merkittävä etenkin tietokonekäytänteiden, lisenssien ja sellaisten dokumenttien esittämisen kannalta, joissa käyttötavat ja -oikeudet vaativat digitaalisen muodon. Sitra kannustaa kehittämään tällaista ohjelmistoa.

12. Yhteensopivuus koodina

Periaate kannustaa ohjelmistokehittäjiä kirjoittamaan yksinkertaista ja selkeää koodia, joka pystyy suorittamaan vain toimintoja, joista on sovittu säännöstöissä, käyttäjäsopimuksissa tai muissa sopimuksissa. Tällöin säännöstöistä tulee osa itse järjestelmää. Tämä myös mahdollistaa käyttötapausten, tietoalueiden tai järjestelmien liittämisen yhteen muiden ekosysteemien kanssa.

Sitran rahoitushausta

Sitra on varannut yhteensä noin miljoonaa euroa rahoitushakuun, jossa yritykset voivat hakea rahoitusta esittelemälleen datan jakamisen soveltamiskohteelleen ja toteuttaa digitaalisen prototyypin, pilotin tai kokeiluja, jotka pitävät sisällään joko kaikki tai osan edellä kuvatuista periaatteista.

Mikäli hakemus hyväksytään, Sitra rahoittaa osan näiden kokeilujen kehittämisestä.

Näiden periaatteiden lisäksi suosittelemme tutustumaan Sitran aiempaan työhön reilun datatalouden periaatteista.

Odotamme innolla Gaia-X-työstön aloittamista kanssanne.

Mistä on kyse?